Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Keď sa Ezdráš takto modlil a vyznával s plačom, sklonený pred domom Božím, zhromaždil sa okolo neho z izraelského ľudu veľmi veľký zástup mužov, žien aj detí, lebo ľud veľmi plakal. 2 Tu prehovoril Šechanja, syn Jechíélov zo synov Élámových, a povedal Ezdrášovi: Spreneverili sme sa svojmu Bohu a vzali sme si ženy cudzinky z pohanov krajiny, ale predsa ostáva aj teraz nádej Izraelu. 3 Zaviažeme sa teraz zmluvou svojmu Bohu, že prepustíme všetky takéto ženy, aj to, čo sa z nich narodilo, podľa rady Pána, a tých, čo sú znepokojení prikázaním nášho Boha; nech sa stane podľa zákona. 4 Vstaň, lebo to je tvoja úloha, a my sme s tebou. Vzmuž sa a konaj! 5 Ezdráš vstal a zaviazal prísahou popredných kňazov, levítov a celý Izrael, že sa budú riadiť týmto slovom. A oni prisahali. 6 Ezdráš sa odobral z miesta pred domom Božím a šiel do komory Jóchánána, syna Eljášibovho, prenocoval tam a nejedol chlieb, ani vody sa nenapil, lebo trúchlil pre vierolomnosť vyhnancov. 7 Potom dali rozhlásiť po Judsku a po Jeruzaleme všetkým vyhnancom, aby sa zhromaždili v Jeruzaleme. 8 Kto by neprišiel do troch dní, ako sa poprední a starší poradili, tomu prepadne všetok majetok a on sám bude vylúčený zo zboru vyhnancov. 9 Všetci judskí a benjamínski mužovia sa teda zhromaždili do troch dní do Jeruzalema, totiž deviateho mesiaca, v dvadsiaty deň v mesiaci, a všetok ľud sa posadil na priestranstvo pri dome Božom, rozochvený pre tú vec, aj pre lejak. 10 Tu povstal kňaz Ezdráš a povedal im: Vy ste sa spreneverili a vzali si za ženy cudzinky, a tak ste zväčšili previnenie Izraela. 11 Teraz sa vyznajte Hospodinovi, Bohu svojich otcov, a vykonajte Jeho vôľu! Oddeľte sa od národov krajín a od cudzozemských žien. 12 Celé zhromaždenie hlasito odpovedalo: Ako si povedal, tak musíme urobiť. 13 Ľudu je mnoho a je doba dažďov. Nevydržíme stáť von. Nie je to práca na jeden, dva dni, veď sme mnohonásobne prestúpili tento zákaz. 14 Nech naši poprední zastúpia celé zhromaždenie a všetci v našich mestách, ktorí si vzali ženy cudzinky, nech prídu v určený čas i so staršími jednotlivých miest aj s ich sudcami, dokiaľ sa neodvráti od nás pálčivosť hnevu nášho Boha pre tú vec. 15 Len Jonatán, syn Ásahélov, a Jachzejá, syn Tikvov, sa postavili proti tomu, a Mešulám a levíta Šabbetaj ich podporovali. 16 Ale vyhnanci tak urobili; oddelili sa kňaz Ezdráš a predáci rodín, všetci podľa mena otcovských rodov. Zasadli v prvý deň desiateho mesiaca, aby preskúmali tú vec. 17 Do prvého dňa prvého mesiaca dokončili to u všetkých mužov, ktorí si vzali cudzinky. 18 Aj medzi kňazskými synmi sa našli takí, čo si vzali za ženy cudzinky, zo synov Jéšúu, syna Jócádákovho, a jeho bratov: Maaseja, Elíezer, Járíb a Gedalja. 19 Podali ruku a sľúbili prepustiť svoje ženy; ako vinníci dali barany ako obeť za svoje previnenie. 20 Zo synov Immérových Chanání a Zebadja. 21 Zo synov Chárimových Maaséja, Elíja, Šemaja, Jechíél a Uzzíja. 22 Zo synov Pašchúrových Elkóénaj, Maaséja, Jišmáel, Netaneél, Józábád a Elása. 23 Z levítov Józábád, Šimeí, Kélája, totiž Kelíta, Petachja, Jehúdá a Elíezer. 24 Zo spevákov: Ejášíb. Z vrátnikov: Šallum, Telem a Úrí. 25 Z Izraela zo synov Paróšových: Ramja, Jizzija, Malkija, Míjámín, Eleázar, Malkija, Benája. 26 Zo synov Élámových: Mattanja, Zecharja, Jechíél, Abdí, Jerémót, Elíja. 27 Zo synov Zattúových: Elbóénaj, Eljášíb, Mattanja, Jerémót, Zábád, Azíza. 28 Zo synov Bébajových: Jóchánán, Chananja, Zabbaj, Atlaj. 29 Zo synov Báníových: Mešullám, Mallúch, Adája, Jášúb, Šeál, Jerámót. 30 Zo synov Pachat-Móábových: Adna, Kelál, Benája, Maaséja, Mattanja, Becaleél, Binúja a Menašše. 31 Synovia Chárimovi: Elíezer, Jiššija, Malkija, Šemaja, Šimeón. 32 Benjámin, Mallúch, Šemarja. 33 Zo synov Chášumových: Mattenaj, Mattatta, Zábád, Elífelet, Jerémaj, Menašše, Šimeí. 34 Zo synov Bániových: Maadaj, Amrám, Úél, 35 Benája, Bédja, Keluhú, 36 Vanja, Merémót, Eljášíb, 37 Mattanja, Mattenaj, Jaasaj, 38 Bání, Binnúj, Šimeí, 39 Šelemja, Nátán, Adája, 40 Machnadbaj, Šášaj, Šáraj, 41 Azareél, Šelemja, Šemarja, 42 Šallúm, Amarja, Jóséf. 43 Zo synov Nebóvych: Jeíél, Mattitja, Zábád, Zebína, Jaddaj, Jóél, Benája. 44 Všetci si vzali ženy cudzinky. Tie potom prepustili, ich aj so synmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk