10. kapitola

1 Keď sa Ezdráš takto modlil a vyznával s plačom, sklonený pred domom Božím, zhromaždil sa okolo neho z izraelského ľudu veľmi veľký zástup mužov, žien aj detí, lebo ľud veľmi plakal. 2 Tu prehovoril Šechanja, syn Jechíélov zo synov Élámových, a povedal Ezdrášovi: Spreneverili sme sa svojmu Bohu a vzali sme si ženy cudzinky z pohanov krajiny, ale predsa ostáva aj teraz nádej Izraelu. 3 Zaviažeme sa teraz zmluvou svojmu Bohu, že prepustíme všetky takéto ženy, aj to, čo sa z nich narodilo, podľa rady Pána, a tých, čo sú znepokojení prikázaním nášho Boha; nech sa stane podľa zákona. 4 Vstaň, lebo to je tvoja úloha, a my sme s tebou. Vzmuž sa a konaj! 5 Ezdráš vstal a zaviazal prísahou popredných kňazov, levítov a celý Izrael, že sa budú riadiť týmto slovom. A oni prisahali. 6 Ezdráš sa odobral z miesta pred domom Božím a šiel do komory Jóchánána, syna Eljášibovho, prenocoval tam a nejedol chlieb, ani vody sa nenapil, lebo trúchlil pre vierolomnosť vyhnancov. 7 Potom dali rozhlásiť po Judsku a po Jeruzaleme všetkým vyhnancom, aby sa zhromaždili v Jeruzaleme. 8 Kto by neprišiel do troch dní, ako sa poprední a starší poradili, tomu prepadne všetok majetok a on sám bude vylúčený zo zboru vyhnancov. 9 Všetci judskí a benjamínski mužovia sa teda zhromaždili do troch dní do Jeruzalema, totiž deviateho mesiaca, v dvadsiaty deň v mesiaci, a všetok ľud sa posadil na priestranstvo pri dome Božom, rozochvený pre tú vec, aj pre lejak. 10 Tu povstal kňaz Ezdráš a povedal im: Vy ste sa spreneverili a vzali si za ženy cudzinky, a tak ste zväčšili previnenie Izraela. 11 Teraz sa vyznajte Hospodinovi, Bohu svojich otcov, a vykonajte Jeho vôľu! Oddeľte sa od národov krajín a od cudzozemských žien. 12 Celé zhromaždenie hlasito odpovedalo: Ako si povedal, tak musíme urobiť. 13 Ľudu je mnoho a je doba dažďov. Nevydržíme stáť von. Nie je to práca na jeden, dva dni, veď sme mnohonásobne prestúpili tento zákaz. 14 Nech naši poprední zastúpia celé zhromaždenie a všetci v našich mestách, ktorí si vzali ženy cudzinky, nech prídu v určený čas i so staršími jednotlivých miest aj s ich sudcami, dokiaľ sa neodvráti od nás pálčivosť hnevu nášho Boha pre tú vec. 15 Len Jonatán, syn Ásahélov, a Jachzejá, syn Tikvov, sa postavili proti tomu, a Mešulám a levíta Šabbetaj ich podporovali. 16 Ale vyhnanci tak urobili; oddelili sa kňaz Ezdráš a predáci rodín, všetci podľa mena otcovských rodov. Zasadli v prvý deň desiateho mesiaca, aby preskúmali tú vec. 17 Do prvého dňa prvého mesiaca dokončili to u všetkých mužov, ktorí si vzali cudzinky. 18 Aj medzi kňazskými synmi sa našli takí, čo si vzali za ženy cudzinky, zo synov Jéšúu, syna Jócádákovho, a jeho bratov: Maaseja, Elíezer, Járíb a Gedalja. 19 Podali ruku a sľúbili prepustiť svoje ženy; ako vinníci dali barany ako obeť za svoje previnenie. 20 Zo synov Immérových Chanání a Zebadja. 21 Zo synov Chárimových Maaséja, Elíja, Šemaja, Jechíél a Uzzíja. 22 Zo synov Pašchúrových Elkóénaj, Maaséja, Jišmáel, Netaneél, Józábád a Elása. 23 Z levítov Józábád, Šimeí, Kélája, totiž Kelíta, Petachja, Jehúdá a Elíezer. 24 Zo spevákov: Ejášíb. Z vrátnikov: Šallum, Telem a Úrí. 25 Z Izraela zo synov Paróšových: Ramja, Jizzija, Malkija, Míjámín, Eleázar, Malkija, Benája. 26 Zo synov Élámových: Mattanja, Zecharja, Jechíél, Abdí, Jerémót, Elíja. 27 Zo synov Zattúových: Elbóénaj, Eljášíb, Mattanja, Jerémót, Zábád, Azíza. 28 Zo synov Bébajových: Jóchánán, Chananja, Zabbaj, Atlaj. 29 Zo synov Báníových: Mešullám, Mallúch, Adája, Jášúb, Šeál, Jerámót. 30 Zo synov Pachat-Móábových: Adna, Kelál, Benája, Maaséja, Mattanja, Becaleél, Binúja a Menašše. 31 Synovia Chárimovi: Elíezer, Jiššija, Malkija, Šemaja, Šimeón. 32 Benjámin, Mallúch, Šemarja. 33 Zo synov Chášumových: Mattenaj, Mattatta, Zábád, Elífelet, Jerémaj, Menašše, Šimeí. 34 Zo synov Bániových: Maadaj, Amrám, Úél, 35 Benája, Bédja, Keluhú, 36 Vanja, Merémót, Eljášíb, 37 Mattanja, Mattenaj, Jaasaj, 38 Bání, Binnúj, Šimeí, 39 Šelemja, Nátán, Adája, 40 Machnadbaj, Šášaj, Šáraj, 41 Azareél, Šelemja, Šemarja, 42 Šallúm, Amarja, Jóséf. 43 Zo synov Nebóvych: Jeíél, Mattitja, Zábád, Zebína, Jaddaj, Jóél, Benája. 44 Všetci si vzali ženy cudzinky. Tie potom prepustili, ich aj so synmi.