Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

46. kapitola

Deň sviatočného odpočinku a novmesiace

1 Tak vraví Hospodin, Pán: Brána do vnútorného nádvoria, obrátená na východ, bude šesť pracovných dní zatvorená, ale v deň sviatočného odpočinku i v deň novmesiaca sa otvorí.
2 Vtedy nech knieža vstúpi cez predsieň brány zvonku a nech sa zastaví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obeť i jeho obeť spoločenstva. On nech sa klania na prahu brány, a potom odíde. Ale brána sa nezatvorí až do večera. 3 Ľud krajiny nech sa klania pred Hospodinom pri vchode do onej brány cez dni sviatočného odpočinku i cez novmesiace. 4 Spaľovaná obeť, ktorú prinesie knieža Hospodinovi v deň sviatočného odpočinku, bude šesť bezchybných baránkov a jeden bezchybný baran; 5 pokrmová obeť bude éfa na barana, a pokrmová obeť na baránka toľko, koľko má naporúdzi, spolu s hínom oleja na éfu. 6 V deň novmesiaca bezchybný junec, šesť baránkov a jeden baran; musia byť bezchybné. 7 Éfu na junca a éfu na barana nech pripraví ako pokrmovú obeť a na baránka, koľko má naporúdzi, spolu s hínom oleja na éfu.

Rozličné pokyny pri obetiach

8 Keď príde knieža, nech vstúpi cez predsieň brány, a tou istou cestou nech vyjde von.
9 Keď vo výročité slávnosti ľud krajiny príde pred Hospodina, keď vojde severnou bránou klaňať sa, nech vyjde južnou bránou, a ten, kto vojde južnou bránou, nech vyjde severnou bránou. Nech sa nevracia tou istou bránou. 10 Knieža nech vojde medzi nich, keď prídu, a keď vyjdú, nech vyjde aj on. 11 Na sviatky a slávnosti má byť táto pokrmová obeť: éfa na junca a éfa na barana, avšak na baránky, koľko má naporúdzi, a k tomu hín oleja na éfu. 12 Keď knieža bude pripravovať dobrovoľnú spaľovanú obeť, alebo obeť spoločenstva ako dobrovoľnú obeť pre Hospodina, vtedy mu otvoria bránu obrátenú na východ, a prinesie svoju spaľovanú obeť i svoju obeť spoločenstva, ako sa prináša v deň sviatočného odpočinku. Potom vyjde; po jeho odchode bránu zatvoria. 13 Jednoročného bezchybného baránka priprav pre Hospodina každodenne ako spaľovanú obeť; každé ráno ho obetuj! 14 K tomu priprav každé ráno ako pokrmovú obeť šestinu éfy a k tomu tretinu hína oleja na pokropenie pšeničnej múky ako pokrmovú obeť pre Hospodina. To sú večne platné ustanovenia o ustavičnej spaľovanej obeti. 15 Teda pripravujte baránka, pokrmovú obeť a olej každé ráno ako ustavičnú spaľovanú obeť.

Dedičné vlastníctvo kniežaťa

16 Takto vraví Hospodin, Pán: Keď knieža dá dar niektorému zo svojich synov zo svojho dedičného vlastníctva, bude to patriť jeho synom; bude to ich dedičným vlastníctvom.
17 Keď dá dar zo svojho vlastníctva niektorému zo svojich služobníkov, bude mu to patriť až do roku prepúšťania na slobodu, a potom sa to navráti kniežaťu. Len dedičstvo jeho synov bude im patriť. 18 Knieža nesmie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vytlačil z vlastníctva. Zo svojho vlastníctva pridelí dedičstvo svojim synom, aby nik z môjho ľudu nebol zahnaný zo svojho vlastníctva.

Obetná kuchyňa

19 Potom ma doviedol vchodom, ktorý je na boku brány, ku svätým izbám určeným pre kňazov, obráteným na sever; vzadu bol tam priestor v kúte na západ.
20 Povedal mi: To je priestor, v ktorom budú kňazi variť obeť za vinu a obeť za hriech a kde budú piecť pokrmovú obeť, aby to nemuseli vynášať do vonkajšieho nádvoria, a tak nepreniesli svätosť na ľud. 21 Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria a previedol ma po štyroch rohoch nádvoria. V každom rohu nádvoria bolo malé nádvorie. 22 Vo všetkých štyroch rohoch boli malé nádvoria štyridsať lakťov dlhé a tridsať lakťov široké. Mali rovnaké rozmery. 23 Kamenná ohrada bola na nich pri všetkých štyroch dookola a miesta na varenie boli urobené na spodku kamennej ohrady. 24 Povedal mi: To sú kuchyne na varenie, kde majú chrámoví služobníci variť zábitnú obeť ľudu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk