Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Posvätný obvod

1 Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodinovi musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol-vôkol.
2 Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec o dĺžke päťsto lakťov a šírke päťsto lakťov; dookola bude päťdesiat lakťov voľného priestoru. 3 Z vymeranej plochy odmeraj kus o dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a o šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najsvätejšie miesto. 4 To je svätá časť krajiny; má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k službe Hospodinovej; bude im to miestom pre domy a posvätným miestom pre svätyňu. 5 Pás dlhý dvadsaťtisíc lakťov a široký desaťtisíc lakťov bude patriť levítom, ktorí konajú službu v chráme. Bude ich vlastníctvom na obytné mestá. 6 Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú päťtisíc lakťov a dlhú dvadsaťpäťtisíc lakťov primerane posvätnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela. 7 Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvätnej dávky a pri vlastníctve mesta, na západnej strane na západ a na východnej strane na východ; dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu 8 krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli; potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia domu Izraela pre jeho kmene.

Miery a dávky na obete

9 Takto vraví Hospodin, Pán: Už dosť, kniežatá Izraela! Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť! Prestaňte vyháňať môj ľud z vlastníctva - znie výrok Hospodina, Pána.
10 Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat. 11 Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru. 12 Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou. 13 Toto sú pozdvihované dávky, ktoré máte odovzdávať: šestina éfy z chómeru pšenice a šestina éfy z chómeru jačmeňa. 14 Toto je predpis o oleji - olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór. 15 Jedna ovca z dvesto kusov drobného stáda, zo stád Izraela, na pokrmovú, spaľovanú obeť a na obete spoločenstva na získanie zmierenia pre nich - znie výrok Hospodina, Pána. 16 Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli. 17 Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obete, pokrmové obete, úliatby vo sviatky a novmesiace a v dňoch sviatočného odpočinku, vo všetky výročité slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obeť za hriech i pokrmovú obeť i spaľovanú obeť i obete spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela.

Pascha

18 Takto vraví Hospodin, Pán: V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného junca a očisť svätyňu od hriechu.
19 Kňaz nech naberie z krvi obete za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria. 20 Podobne urob siedmeho dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti previnili; tak získate zmierenie pre chrám. 21 V prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca budete svätiť paschu; sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 22 V ten deň má knieža obetovať za seba i za všetok ľud krajiny junca ako obeť za hriech. 23 Teda za sedem dní slávnosti bude obetovať spaľovanú obeť Hospodinovi a denne za sedem dní aj juncov a sedem bezchybných baranov a ako obeť za hriech denne jedného kozla. 24 A na pokrmovú obeť nech obetuje éfu na junca a éfu na barana a hín oleja na éfu.

Sviatok stánkov

25 V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obeť za hriech, spaľovanú obeť i pokrmovú obeť a olej.