Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

45. kapitola

Posvätný obvod

1 Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodinovi musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol-vôkol.
2 Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec o dĺžke päťsto lakťov a šírke päťsto lakťov; dookola bude päťdesiat lakťov voľného priestoru. 3 Z vymeranej plochy odmeraj kus o dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a o šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najsvätejšie miesto. 4 To je svätá časť krajiny; má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k službe Hospodinovej; bude im to miestom pre domy a posvätným miestom pre svätyňu. 5 Pás dlhý dvadsaťtisíc lakťov a široký desaťtisíc lakťov bude patriť levítom, ktorí konajú službu v chráme. Bude ich vlastníctvom na obytné mestá. 6 Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú päťtisíc lakťov a dlhú dvadsaťpäťtisíc lakťov primerane posvätnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela. 7 Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvätnej dávky a pri vlastníctve mesta, na západnej strane na západ a na východnej strane na východ; dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu 8 krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli; potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia domu Izraela pre jeho kmene.

Miery a dávky na obete

9 Takto vraví Hospodin, Pán: Už dosť, kniežatá Izraela! Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť! Prestaňte vyháňať môj ľud z vlastníctva - znie výrok Hospodina, Pána.
10 Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat. 11 Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru. 12 Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou. 13 Toto sú pozdvihované dávky, ktoré máte odovzdávať: šestina éfy z chómeru pšenice a šestina éfy z chómeru jačmeňa. 14 Toto je predpis o oleji - olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór. 15 Jedna ovca z dvesto kusov drobného stáda, zo stád Izraela, na pokrmovú, spaľovanú obeť a na obete spoločenstva na získanie zmierenia pre nich - znie výrok Hospodina, Pána. 16 Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli. 17 Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obete, pokrmové obete, úliatby vo sviatky a novmesiace a v dňoch sviatočného odpočinku, vo všetky výročité slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obeť za hriech i pokrmovú obeť i spaľovanú obeť i obete spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela.

Pascha

18 Takto vraví Hospodin, Pán: V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného junca a očisť svätyňu od hriechu.
19 Kňaz nech naberie z krvi obete za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria. 20 Podobne urob siedmeho dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti previnili; tak získate zmierenie pre chrám. 21 V prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca budete svätiť paschu; sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 22 V ten deň má knieža obetovať za seba i za všetok ľud krajiny junca ako obeť za hriech. 23 Teda za sedem dní slávnosti bude obetovať spaľovanú obeť Hospodinovi a denne za sedem dní aj juncov a sedem bezchybných baranov a ako obeť za hriech denne jedného kozla. 24 A na pokrmovú obeť nech obetuje éfu na junca a éfu na barana a hín oleja na éfu.

Sviatok stánkov

25 V siedmom mesiaci, pätnásteho dňa mesiaca vo sviatok nech podobne ako za oných sedem dní pripraví obeť za hriech, spaľovanú obeť i pokrmovú obeť a olej.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk