Predchádzajúca kapitola

44. kapitola

Zatvorená východná brána

1 Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá bola zatvorená.
2 I riekol mi Hospodin: Táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel; teda bude zatvorená. 3 Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom; predsieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie vyjsť.

Poučenie o službe v chráme

4 Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hospodinova naplňovala dom Hospodinov. Vtedy som padol na tvár.
5 I riekol mi Hospodin: Človeče, dávaj pozor, očami hľaď a ušami počúvaj všetko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o dome Hospodinovom, o všetkých jeho zákonoch, a dávaj pozor na vchody do domu a na všetky východy zo svätyne. 6 Povedz vzdorovitému domu Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán: Dosť bolo už všetkých vašich ohavností, dom Izraela! 7 Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela, do mojej svätyne, aby znesvätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všetkými svojimi ohavnosťami ste zrušili moju zmluvu. 8 Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni. 9 Takto vraví Hospodin, Pán: Nijaký cudzinec neobrezaného srdca a tela nesmie vstúpiť do mojej svätyne; nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Izraelcami. 10 Ale levíti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Izrael, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, budú znášať trest za svoje previnenie: 11 budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obeť i zábitnú obeť a budú mu stáť k službe. 12 Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, preto som zdvihol svoju ruku k prísahe proti nim - znie výrok Hospodina, Pána - budú znášať trest za svoju vinu. 13 Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju hanbu za svoje ohavnosti, ktoré páchali. 14 Určím ich na to, aby vykonávali službu v chráme pri všetkej práci a pri všetkom, čo sa v ňom koná. 15 Avšak levítski kňazi z potomstva Cádokovho, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraelci zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv - znie výrok Hospodina, Pána. 16 Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili, a tak vykonávať moju službu. 17 Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho; nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme. 18 Ľanové turbany budú mať na hlavách a ľanové zástery budú mať na bedrách. Nesmú sa opásať ničím, čo vyvoláva potenie. 19 Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svätosť na ľud.

Nariadenie pre kňazov

20 Hlavu si nesmú oholiť, ani nesmú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pristrihnú.
21 Nijaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria. 22 Ani vdovu ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať. 23 Budú učiť ľud rozlišovať medzi svätým a nesvätým a rozoznávať medzi nečistým a čistým. 24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje dni sviatočného odpočinku majú pokladať za sväté. 25 Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili; iba kvôli otcovi alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť. 26 Po svojom očistení má si pripočítať sedem dní, 27 a v deň, keď znova voj de do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musí priniesť svoju obeť za hriech - znie výrok Hospodina, Pána. 28 Nemajú mať dedičné vlastníctvo. Ja som ich vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom. 29 Pokrmovú obeť i obeť za hriech i obeť za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im. 30 Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, z čoho vy dávate dávky, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na tvojom dome. 31 Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva ani z dobytka.