Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

43. kapitola

Návrat slávy Hospodinovej do chrámu

1 Potom ma zaviedol k bráne, ktorá smeruje na východ.
2 Ajhľa, sláva Boha Izraela prichádzala z východu a jej hukot bol ako hukot mnohých vôd; zem žiarila Jeho slávou. 3 Zjav, ktorý som videl, vyzeral ako to, čo som videl, keď prichádzalo zničiť mesto, a ako zjav, ktorý som videl pri rieke Kebár. Vtedy som padol na tvár. 4 A sláva Hospodinova prichádzala do chrámu cez bránu, ktorá smerovala na východ. 5 Duch ma zdvihol a preniesol do vnútorného nádvoria; chrám bol plný slávy Hospodinovej. 6 Kým muž stál vedľa mňa, počul som niekoho hovoriť ku mne z chrámu. 7 Povedal mi: Človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať naveky uprostred Izraela. Ale dom Izraela viac nesmie poškvrňovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi svojím smilným modlárstvom, ani mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú; 8 pretože svoje prahy položili na môj prah a svoje veraje položili vedľa mojich verají, takže len múr bol medzi mnou a medzi nimi, a tým moje sväté meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali; preto som ich vo svojom hneve vyhubil. 9 Teraz nech odstránia odo mňa svoje smilné modlárstvo i mŕtvoly svojich kráľov, a ja budem bývať medzi nimi naveky. 10 Ty však, človeče, opíš domu Izraela tento chrám, jeho vzhľad a podobu, aby sa zahanbili pre svoje previnenia. 11 Ak sa zahanbia za všetko, čo popáchali, ukáž im nákres chrámu, jeho zariadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nákres i všetky jeho poriadky a zákony, a opíš ich pred ich očami; nech zachovávajú všetky jeho úpravy a všetky poriadky a nech ich plnia. 12 Toto je zákon o chráme: Na temeni vrchu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätosväté. To je zákon o chráme.

Oltár

13 Toto sú rozmery oltára v lakťoch, pričom sa počíta lakeť dlhší o šírku dlane, ako je obyčajný lakeť: jeho podstavec je jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký a jeho obruba zôkol-vôkol je na jednu piaď. Toto je výška oltára:
14 Od podstavca na zemi až po spodný výstupok budú dva lakte a šírka jeden lakeť. A od malého výstupku k veľkému výstupku sú štyri lakte a šírka lakeť. 15 Ohnisko je štyri lakte a od ohniska nahor sú štyri rohy. 16 Ohnisko je dvanásť lakťov dlhé, dvanásť lakťov široké do štvorca. 17 Veľký výstupok má štrnásť lakťov dĺžky, štrnásť lakťov šírky do štvorca a obruba okolo neho je pol lak ťa. Podstavec je na lakeť dookola a jeho schody sú obrátené na východ. 18 Povedal mi: Človeče, takto hovorí Hospodin, Pán: Toto sú úpravy o oltári pre deň, keď sa bude mať zhotoviť, aby sa na ňom mohla obetovať spaľovaná obeť a aby ho kropili krvou. 19 Odovzdaj lévíjským kňazom, ktorí pochádzajú z potomstva Cádokovho a ktorí pristupujú ku mne - znie výrok Hospodina, Pána - aby mi slúžili, odovzdaj junca za hriech. 20 Vezmi z jeho krvi a vylej na štyri rohy oltára a na štyri uhly výstupku i na okrajovú obrubu; tak ho očisť, a získaš mu zmierenie. 21 Potom vezmi junca na obeť za hriech a spáľ ho na určenom mieste chrámu mimo svätyne. 22 Na druhý deň prines bezchybného kozla ako obeť za hriech; oltár očisť tak, ako bol očistený juncom. 23 Keď skončíš očisťovanie, prines bezchybného junca a bezchybného barana zo stáda. 24 Predlož ich Hospodinovi; kňazi nech ich posypú soľou a obetujú Hospodinovi ako spaľovanú obeť. 25 Sedem dní každodenne priprav kozla ako obeť za hriech i junca a barana zo stáda; priprav bezchybné zvieratá. 26 Sedem dní budú získavať zmierenie pre oltár, očisťovať ho a posväcovať. 27 Keď sa skončia tie dni, teda ôsmeho dňa a neskôr, budú môcť kňazi prinášať na oltár svoje spaľované obete a obete spoločenstva: obľúbim si vás - znie výrok Hospodina, Pána.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk