Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Prorok strážcom ľudu

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, hovor k synom svojho ľudu a povedz im: Ak uvediem meč na krajinu a ľud krajiny vezme niekoho spomedzi seba a ustanoví si ho za strážcu, 3 a ten spozoruje, že prichádza meč na krajinu, zatrúbi na roh i varuje ľud, 4 a ak niekto počuje zvuk rohu, ale nedá sa varovať, ak príde meč a zasiahne ho, tak jeho krv padne na jeho vlastnú hlavu: 5 počul zvuk rohu, a nedal sa varovať, jeho krv padne naňho; avšak ak sa dal varovať, zachránil si život. 6 Ak však strážca uvidí, že prichádza meč, a nezatrúbi na roh, takže ľud nebude varovaný, ak príde meč a pripraví ich o život, bude síce zasiahnutý svojou vinou, avšak jeho krv budem vyhľadávať z ruky strážcu. 7 Človeče, teba som ustanovil za strážcu pre dom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. 8 Ak poviem bezbožnému: Bezbožný, určite zomrieš! ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 9 No ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvráti sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život.

Hospodin nemá záľubu v smrti hriešnika

10 Ale ty, človeče, povedz domu Izraela: Takto hovorievate: Ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne?
11 Povedz im: Akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela? 12 Ty však, človeče, povedz synom svojho ľudu: Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. 13 Ak poviem spravodlivému: Určite ostaneš nažive! ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a bude páchať neprávosť, nijaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoju neprávosť, ktorú spáchal. 14 Ak poviem bezbožnému: Určite zomrieš! ale on sa odvráti od svojho hriechu a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, 15 takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, určite bude žiť a nezomrie. 16 Nijaké jeho hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Uskutočňoval právo a spravodlivosť, určite bude žiť. 17 Avšak synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. 18 Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, zomrie pre tieto veci. 19 Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, pre tieto veci bude žiť. 20 A predsa hovoríte: Pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života, dom Izraela!

Predpoveď o páde Jeruzalema sa splnila

21 V jedenástom roku, v desiatom mesiaci, piateho dňa mesiaca nášho zajatia prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobyté!
22 A ruka Hospodinova bola nadomnou večer pred tým, ako prišiel utečenec. On mi otvoril ústa na ten čas, keď onen prišiel ráno ku mne. Tak sa mi otvorili ústa, takže som už nebol nemý.

Nemiestne nároky tých, čo ostali v Judsku

23 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
24 Človeče, obyvatelia týchto zrúcanín na pôde Izraela hovoria: Abrahám bol jediný, a predsa zabral do vlastníctva krajinu. Nás je však mnoho, teda nám bola daná krajina do vlastníctva. 25 Preto im povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Jete mäso s krvou a oči pozdvihujete k svojim modlám, prelievate krv, a napriek tomu chcete krajinu vziať do vlastníctva? 26 Spoliehate sa na svoj meč, páchate ohavnosť a jeden poškvrňuje ženu druhého - a chcete vziať krajinu do vlastníctva? 27 Takto im povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Akože žijem: Tí, čo sú v zrúcaninách, padnú mečom; tých, čo sú na poli, dám za potravu divej zveri, a tí, čo sú v pevnostiach a jaskyniach, pomrú na mor. 28 Zmením krajinu na dokonalú púšť, prestane jej pyšná sila a vrchy Izraela spustnú natoľko, že nebude mať kto po nich prechádzať. 29 Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď zmením krajinu na strašnú púšť pre všetky ohavnosti, ktoré spáchali.

Proti tým, čo počúvajú, a neplnia slovo proroka

30 Človeče, synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe popri múroch a pri vchodoch do domov. Jeden hovorí druhému a brat bratovi: Poďte a počujte, aká reč vychádza od Hospodina!
31 Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud, pred tebou sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku. 32 Hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní - a splní sa to! - poznajú, že bol medzi nimi prorok.