Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Žalospevy nad faraónom a Egyptom

1 V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo:
2 Človeče, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povedz mu: Podobal si sa mladému levovi medzi národmi, bol si ako krokodíl v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. 3 Takto vraví Hospodin, Pán: Rozostriem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vytiahnu ťa svojou vlečnou sieťou. 4 Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrhnem a usídlim na tebe všelijaké nebeské vtáctvo, tebou nasýtim zverinu celej krajiny. 5 Vyložím tvoje telo na vrchy a tvojou mŕtvolou naplním údolia. 6 Napojím krajinu tvojím výtokom, tvojou krvou až po vrchy, takže korytá potokov sa tebou naplnia. 7 Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo. 8 Všetky svetelné telesá na nebi pre teba zatemním a zošlem tmu na tvoju krajinu - znie výrok Hospodina, Pána. 9 Zarmútim srdce mnohých národov, keď privediem tvojich zajatcov medzi národy do krajín, ktoré si nepoznal. 10 Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi strnú nad tebou, keď zamávam proti nim svojím mečom, a budú sa stále triasť o svoj život v deň tvojho pádu. 11 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Meč babylonského kráľa príde na teba! 12 Mečmi hrdinov porazím tvoj dav - sú najkrutejší z národov - spustošia pýchu Egypta, a celý jeho dav bude vyhubený. 13 Vyhubím všetky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľudská noha ich už nebude kaliť, ani kopytá zvierat ich nebudú kaliť. 14 Ich vody vyčistím, aby ich rieky tiekli ako olej - znie výrok Hospodina, Pána. 15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všetkého, čo ju napĺňa, keď pobijem v nej všetkých, ktorí v nej bývajú, potom poznajú, že ja som Hospodin. 16 To je žalospev, a budú ho spievať, dcéry národov ho budú spievať; budú ho spievať nad Egyptom a nad celým jeho davom - znie výrok Hospodina, Pána. 17 V dvanástom roku, pätnásteho dňa prvého mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo: 18 Človeče, nariekaj nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i dcéry mocných národov, do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do jamy. 19 Od koho si milší? Zostúp a ľahni si k neobrezaným! 20 Padnú medzi pobitých mečom; meč je určený; budú ležať pri nich s celým ich davom. 21 Z prostriedku podsvetia budú hovoriť silní hrdinovia o ňom: Zostúpili s tými, čo im pomáhali, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom. 22 Tam je Aššúr i celá jeho družina; jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padli mečom. 23 Dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, totiž všetci pobití, ktorí padli mečom, ktorí šírili strach v krajine živých ľudí. 24 Tam je Élám, i celý jeho dav je okolo jeho hrobu, všetci pobití, padlí mečom, ktorí zostúpili neobrezaní do najspodnejšej časti zeme, ktorí šírili strach pred sebou v krajine živých a znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu. 25 Dali mu lôžko uprostred pobitých so všetkým jeho davom; okolo sú jeho hroby: samí neobrezaní, padlí mečom; lebo pred nimi sa šíril strach v krajine živých, a tak znášajú svoju potupu s tými, čo zostupujú do hrobu; sú položení medzi pobitých. 26 Tam je Mešech, Túbal i všetok jeho dav, okolo jeho hrobu, samí neobrezaní, padlí mečom, lebo šírili strach v krajine živých. 27 Nebudú ležať s hrdinami, ktorí padli v praveku, ktorí zostúpili do podsvetia so svojou vojenskou výzbrojou a ktorým dali meče pod ich hlavy, i štíty sú na ich kostiach, lebo strach z hrdinov bol v krajine živých. 28 Avšak ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, čo boli pobití mečom. 29 Tam je Edóm, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli pobití mečom; budú ležať pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do jamy. 30 Tam sú všetky kniežatá severu, a všetci Sidónci, ktorí zostúpili s pobitými; napriek strachu, ktorý spôsobili svojím hrdinstvom, vyšli na hanbu, ľahli si ako neobrezaní s tými, čo padli mečom, a znášajú potupu s tými, čo zostupujú do jamy. 31 Týchto uvidí faraón a poteší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho vojsko sú mečom pobití - znie výrok Hospodina, Pána. 32 Lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi neobrezanými, s pobitými mečom - znie výrok Hospodina, Pána.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk