Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Žalospevy nad faraónom a Egyptom

1 V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo:
2 Človeče, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povedz mu: Podobal si sa mladému levovi medzi národmi, bol si ako krokodíl v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. 3 Takto vraví Hospodin, Pán: Rozostriem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vytiahnu ťa svojou vlečnou sieťou. 4 Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrhnem a usídlim na tebe všelijaké nebeské vtáctvo, tebou nasýtim zverinu celej krajiny. 5 Vyložím tvoje telo na vrchy a tvojou mŕtvolou naplním údolia. 6 Napojím krajinu tvojím výtokom, tvojou krvou až po vrchy, takže korytá potokov sa tebou naplnia. 7 Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo. 8 Všetky svetelné telesá na nebi pre teba zatemním a zošlem tmu na tvoju krajinu - znie výrok Hospodina, Pána. 9 Zarmútim srdce mnohých národov, keď privediem tvojich zajatcov medzi národy do krajín, ktoré si nepoznal. 10 Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi strnú nad tebou, keď zamávam proti nim svojím mečom, a budú sa stále triasť o svoj život v deň tvojho pádu. 11 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Meč babylonského kráľa príde na teba! 12 Mečmi hrdinov porazím tvoj dav - sú najkrutejší z národov - spustošia pýchu Egypta, a celý jeho dav bude vyhubený. 13 Vyhubím všetky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľudská noha ich už nebude kaliť, ani kopytá zvierat ich nebudú kaliť. 14 Ich vody vyčistím, aby ich rieky tiekli ako olej - znie výrok Hospodina, Pána. 15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všetkého, čo ju napĺňa, keď pobijem v nej všetkých, ktorí v nej bývajú, potom poznajú, že ja som Hospodin. 16 To je žalospev, a budú ho spievať, dcéry národov ho budú spievať; budú ho spievať nad Egyptom a nad celým jeho davom - znie výrok Hospodina, Pána. 17 V dvanástom roku, pätnásteho dňa prvého mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo: 18 Človeče, nariekaj nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i dcéry mocných národov, do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do jamy. 19 Od koho si milší? Zostúp a ľahni si k neobrezaným! 20 Padnú medzi pobitých mečom; meč je určený; budú ležať pri nich s celým ich davom. 21 Z prostriedku podsvetia budú hovoriť silní hrdinovia o ňom: Zostúpili s tými, čo im pomáhali, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom. 22 Tam je Aššúr i celá jeho družina; jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padli mečom. 23 Dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, totiž všetci pobití, ktorí padli mečom, ktorí šírili strach v krajine živých ľudí. 24 Tam je Élám, i celý jeho dav je okolo jeho hrobu, všetci pobití, padlí mečom, ktorí zostúpili neobrezaní do najspodnejšej časti zeme, ktorí šírili strach pred sebou v krajine živých a znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu. 25 Dali mu lôžko uprostred pobitých so všetkým jeho davom; okolo sú jeho hroby: samí neobrezaní, padlí mečom; lebo pred nimi sa šíril strach v krajine živých, a tak znášajú svoju potupu s tými, čo zostupujú do hrobu; sú položení medzi pobitých. 26 Tam je Mešech, Túbal i všetok jeho dav, okolo jeho hrobu, samí neobrezaní, padlí mečom, lebo šírili strach v krajine živých. 27 Nebudú ležať s hrdinami, ktorí padli v praveku, ktorí zostúpili do podsvetia so svojou vojenskou výzbrojou a ktorým dali meče pod ich hlavy, i štíty sú na ich kostiach, lebo strach z hrdinov bol v krajine živých. 28 Avšak ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, čo boli pobití mečom. 29 Tam je Edóm, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli pobití mečom; budú ležať pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do jamy. 30 Tam sú všetky kniežatá severu, a všetci Sidónci, ktorí zostúpili s pobitými; napriek strachu, ktorý spôsobili svojím hrdinstvom, vyšli na hanbu, ľahli si ako neobrezaní s tými, čo padli mečom, a znášajú potupu s tými, čo zostupujú do jamy. 31 Týchto uvidí faraón a poteší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho vojsko sú mečom pobití - znie výrok Hospodina, Pána. 32 Lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi neobrezanými, s pobitými mečom - znie výrok Hospodina, Pána.