Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Predpoveď o páde Egypta

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Kvíľte! Beda tomu dňu! 3 Lebo blízko je deň, blízko je deň Hospodinov, bude to zamračený deň, bude to hodina pre národy. 4 I príde meč na Egypt a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, rozchytajú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. 5 Kúš, Pút, Lúd a všetky cudzie národy - a Kúb i ľudia zmluvou spojenej krajiny - s ním padnú mečom. 6 Takto vraví Hospodin: Vtedy padnú tí, čo podopierajú Egypt, a klesne jeho pyšná moc. Od Migdólu až po Syéne budú v ňom padať mečom - znie výrok Hospodina, Pána. 7 Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. 8 Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolámu sa všetci, ktorí ho napomáhajú. 9 Toho dňa vyjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš, a v deň Egypta zachváti ich chvenie, lebo, hľa, prichádza! 10 Takto vraví Hospodin, Pán: Mocou babylonského kráľa Nebúkadnecara urobím koniec prepychu Egypta. 11 On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu; vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými. 12 Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu, i čo je v nej, prostredníctvom cudzincov - ja, Hospodin, som to povedal. 13 Takto vraví Hospodin, Pán: Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a uvediem strach na Egypt. 14 Spustoším Patros, založím oheň v Cóane a vykonám súd v Tébach. 15 Vylejem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta, a zničím tébsky dav. 16 Založím oheň v Egypte; v kŕčoch sa bude zvíjať Sín; v Tébach nastane prielom a Memfis budú sužovať za jasného dňa. 17 Mladíci z Ónu a Píbesetu padnú mečom a pôjdu do zajatia. 18 V Tachpanchese sa zatmie deň, keď tam zlámem vládu Egypta. Potom tam prestane jeho pyšná moc, pokryje ho mrak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19 Keď vykonám súd v Egypte, poznajú, že ja som Hospodin. 20 V jedenástom roku, v prvom mesiaci, siedmeho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo: 21 Človeče, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a nebolo obviazané, aby sa uzdravilo priložením obväzu na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. 22 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, mocné i zlámané, a vyrazím mu meč z ruky. 23 Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. 24 Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím svoj meč do jeho ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stene na smrť ranený. 25 Posilním ramená babylonského kráľa a ramená faraóna klesnú. Potom uznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. 26 Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. A poznajú, že ja som Hospodin.