Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Predpoveď o skaze faraóna a Egypta

1 V desiatom roku, v desiatom mesiaci, dvanásteho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu i proti celému Egyptu 3 a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien, ktorý hovorí: Níl je môj a ja som ho učinil. 4 Dám háky do tvojich čeľustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vyzlečiem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvojich šupinách: 5 hodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien. Padneš na šírom poli, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dal som ťa za pokrm poľnej zveri a nebeskému vtáctvu. 6 Potom poznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela. 7 Keď ťa chytia za ruku, zlomíš sa a roztrháš im celé plece; keď sa oprú o teba, polámeš sa a otrasieš ich celé bedrá. 8 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, privediem proti tebe meč a vykynožím z teba človeka i dobytok. 9 Egypt sa stane púšťou a zboreniskom. Potom uznajú, že ja som Hospodin, pretože hovoríš: Níl je môj a ja som ho učinil. 10 Preto ja som proti tebe a proti tvojim nílskym ramenám; zmením Egypt na zborenisko, na púšť od Migdólu po Syéne a až po hranicu Kúšu. 11 Neprejde ňou ani ľudská noha, ani zvieracia noha neprejde ňou a nebude obývaná za štyridsať rokov. 12 Egypt zmením na púšť uprostred spustošených krajín, jeho mestá uprostred zrúcaných miest budú púšťou štyridsať rokov. Egypťanov rozprášim medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. 13 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Po štyridsiatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, do ktorých boli zahnaní; 14 zmením údel Egypta a privediem ich naspäť do krajiny Patros, do krajiny, odkiaľ pochádzajú, a budú chatrným kráľovstvom. 15 Bude chatrnejšie ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Umenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. 16 Nebudú už pre dom Izraela predmetom dôvery, ktorý by pripomínal ich vinu, že sa kedysi obracali k nim. A poznajú, že ja som Hospodin.

Egypt bude odmenou babylonskému kráľovi

17 V dvadsiatom siedmom roku, v prvom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo:
18 Človeče, babylonský kráľ Nebúkadnecar donúti svoje vojsko vynaložiť veľkú námahu proti Týru. Každá hlava oplešivela a každé plece je rozodraté, a odmenu nemá ani on ani jeho vojsko od Týru za námahu, ktorú vynaložil proti nemu. 19 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi vydám Egypt, poodnáša jeho bohatstvo, poberie jeho korisť, ulúpi jeho lup, a to bude odmena jeho vojsku. 20 Ako odmenu za námahu vynaloženú proti nemu dal som mu Egypt, pretože konali pre mňa - znie výrok Hospodina, Pána. 21 Toho dňa spôsobím, aby vyrástol roh domu Izraela, a tebe dovolím otvoriť ústa medzi nimi. A poznajú, že ja som Hospodin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk