Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Predpoveď o skaze faraóna a Egypta

1 V desiatom roku, v desiatom mesiaci, dvanásteho dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu i proti celému Egyptu 3 a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien, ktorý hovorí: Níl je môj a ja som ho učinil. 4 Dám háky do tvojich čeľustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vyzlečiem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvojich šupinách: 5 hodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien. Padneš na šírom poli, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dal som ťa za pokrm poľnej zveri a nebeskému vtáctvu. 6 Potom poznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela. 7 Keď ťa chytia za ruku, zlomíš sa a roztrháš im celé plece; keď sa oprú o teba, polámeš sa a otrasieš ich celé bedrá. 8 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, privediem proti tebe meč a vykynožím z teba človeka i dobytok. 9 Egypt sa stane púšťou a zboreniskom. Potom uznajú, že ja som Hospodin, pretože hovoríš: Níl je môj a ja som ho učinil. 10 Preto ja som proti tebe a proti tvojim nílskym ramenám; zmením Egypt na zborenisko, na púšť od Migdólu po Syéne a až po hranicu Kúšu. 11 Neprejde ňou ani ľudská noha, ani zvieracia noha neprejde ňou a nebude obývaná za štyridsať rokov. 12 Egypt zmením na púšť uprostred spustošených krajín, jeho mestá uprostred zrúcaných miest budú púšťou štyridsať rokov. Egypťanov rozprášim medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. 13 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Po štyridsiatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, do ktorých boli zahnaní; 14 zmením údel Egypta a privediem ich naspäť do krajiny Patros, do krajiny, odkiaľ pochádzajú, a budú chatrným kráľovstvom. 15 Bude chatrnejšie ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Umenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. 16 Nebudú už pre dom Izraela predmetom dôvery, ktorý by pripomínal ich vinu, že sa kedysi obracali k nim. A poznajú, že ja som Hospodin.

Egypt bude odmenou babylonskému kráľovi

17 V dvadsiatom siedmom roku, v prvom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo:
18 Človeče, babylonský kráľ Nebúkadnecar donúti svoje vojsko vynaložiť veľkú námahu proti Týru. Každá hlava oplešivela a každé plece je rozodraté, a odmenu nemá ani on ani jeho vojsko od Týru za námahu, ktorú vynaložil proti nemu. 19 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi vydám Egypt, poodnáša jeho bohatstvo, poberie jeho korisť, ulúpi jeho lup, a to bude odmena jeho vojsku. 20 Ako odmenu za námahu vynaloženú proti nemu dal som mu Egypt, pretože konali pre mňa - znie výrok Hospodina, Pána. 21 Toho dňa spôsobím, aby vyrástol roh domu Izraela, a tebe dovolím otvoriť ústa medzi nimi. A poznajú, že ja som Hospodin.