Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Súd nad týrskym kráľom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, povedz týrskym kniežatám: Takto vraví Hospodin, Pán: Hoci je povýšené tvoje srdce a hovoríš: Som Boh, obývam sídlo bohov uprostred mora- si však človek, a nie Boh, a len vo svojej mysli si sa pokladal za Boha. 3 Hľa, múdrejší si ako Daniel, nič tajné nie ti je skryté. 4 Svojou múdrosťou a svojou rozvahou si si nadobudol bohatstvo, nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. 5 Mnohou múdrosťou vo svojom obchodovaní rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa povyšovalo pre tvoje bohatstvo. 6 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, 7 privediem proti tebe cudzie násilnícke národy, tie vytasia svoje meče proti kráse tvojej múdrosti a znesvätia tvoj lesk. 8 Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako zomierajú pobití uprostred mora. 9 Povieš potom pred svojimi vrahmi: Som Boh!? Veď ty si človek - a nie Boh - v rukách tých, ktorí ťa rania na smrť. 10 Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som to povedal - znie výrok Hospodina, Pána.

Žalospev nad týrskym kráľom

11 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
12 Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom: Takto vraví Hospodin, Pán: Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. 13 Bol si v Božej záhrade, v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý: rubínom, topásom a diamantom, chryzolitom, ónyxom a jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Zo zlata bolo dielo tvojich náušníc a rytiny na tebe; pripravené boli v deň tvojho stvorenia. 14 Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol si na svätom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal. 15 Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, keď sa zistila zvrátenosť pri tebe. 16 Pri mnohorakom obchodovaní naplnil si svoje vnútro násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti zahnal z Božieho vrchu a cherub uzavierajúci prístup ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. 17 Tvoje srdce spyšnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. 18 Množstvom svojich vín, svojím nepoctivým obchodovaním znesvätil si svoje svätyne. Vyviedol som oheň z teba, a ten ťa strávil; zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa vidia. 19 Všetci, čo ťa poznajú medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol, a nebude ťa nikdy viac.

Súd nad Sidónom

20 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
21 Človeče, obráť sa tvárou k Sidónu, prorokuj proti nemu 22 a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja som proti tebe, Sidón, a ukážem na tebe svoju slávu. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď na ňom vykonám súd a ukážem na ňom svoju svätosť. 23 Zošlem naň mor, krv bude na jeho uliciach a padnú pobití uprostred neho, a to mečom proti nemu zo všetkých strán, i poznajú, že ja som Hospodin. 24 Dom Izraela nebude mať viac zhubný tŕň ani bolesť spôsobujúce bodľačie zo strany všetkých, ktorí bývajú okolo a pohŕdajú ním. Tak poznajú, že ja som Hospodin, Pán.

Návrat a blaho Izraela

25 Takto vraví Hospodin, Pán: Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi,
26 budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice, a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd proti všetkým, ktorí nimi pohŕdajú zo všetkých strán. A poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk