Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Hrozba Ammóncom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, obráť sa tvárou k Ammóncom, prorokuj proti nim 3 a povedz Ammóncom: Čujte slovo Hospodina, Pána! Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože hovoríš: Aha! o mojej svätyni, pretože je znesvätená, a o pôde Izraela, pretože spustla, a o dome Júdovom, pretože odišiel do zajatia, 4 preto ťa vydám do vlastníctva ľuďom Východu, rozložia u teba svoje stanové tábory a postavia si u teba svoje bydliská, pojedia tvoje ovocie, vypijú ti mlieko; 5 Rabbu vydám za pastvinu stádam a sídla Ammóncov za ležisko ovciam. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 6 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si rukami tlieskal a nohou dupotal a zo srdca si sa radoval so všetkým opovrhnutím voči pôde Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa na plienenie národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vyničím ťa z krajín a vyhubím. Potom poznáš, že ja som Hospodin.

Hrozba Moábcom a Edómcom

8 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Moáb a Séír hovorí: Hľa, dom Júdov je ako ostatné národy,
9 preto otvorím svah Moábska od miest, od všetkých jeho miest, od ozdoby krajiny: od Bét-Ješimótu, Baal-Meónu a Kirjátajimu. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Ammóncami do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónci medzi národmi. 11 Na Moábcoch vykonám súd, a potom poznajú, že ja som Hospodin. 12 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože sa Edóm kruto pomstil domu Júdovmu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, 13 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Témánu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, a naložia s Edómom podľa svojho hnevu a podľa svojej prchkosti. Vtedy poznajú moju pomstu - znie výrok Hospodina, Pána.

Hrozba Filištíncom

15 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom,
16 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kréťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia; 17 vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.