Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Hrozba Ammóncom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, obráť sa tvárou k Ammóncom, prorokuj proti nim 3 a povedz Ammóncom: Čujte slovo Hospodina, Pána! Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože hovoríš: Aha! o mojej svätyni, pretože je znesvätená, a o pôde Izraela, pretože spustla, a o dome Júdovom, pretože odišiel do zajatia, 4 preto ťa vydám do vlastníctva ľuďom Východu, rozložia u teba svoje stanové tábory a postavia si u teba svoje bydliská, pojedia tvoje ovocie, vypijú ti mlieko; 5 Rabbu vydám za pastvinu stádam a sídla Ammóncov za ležisko ovciam. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 6 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si rukami tlieskal a nohou dupotal a zo srdca si sa radoval so všetkým opovrhnutím voči pôde Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa na plienenie národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vyničím ťa z krajín a vyhubím. Potom poznáš, že ja som Hospodin.

Hrozba Moábcom a Edómcom

8 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Moáb a Séír hovorí: Hľa, dom Júdov je ako ostatné národy,
9 preto otvorím svah Moábska od miest, od všetkých jeho miest, od ozdoby krajiny: od Bét-Ješimótu, Baal-Meónu a Kirjátajimu. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Ammóncami do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónci medzi národmi. 11 Na Moábcoch vykonám súd, a potom poznajú, že ja som Hospodin. 12 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože sa Edóm kruto pomstil domu Júdovmu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, 13 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Témánu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, a naložia s Edómom podľa svojho hnevu a podľa svojej prchkosti. Vtedy poznajú moju pomstu - znie výrok Hospodina, Pána.

Hrozba Filištíncom

15 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom,
16 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kréťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia; 17 vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.