Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Hrozba Ammóncom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, obráť sa tvárou k Ammóncom, prorokuj proti nim 3 a povedz Ammóncom: Čujte slovo Hospodina, Pána! Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože hovoríš: Aha! o mojej svätyni, pretože je znesvätená, a o pôde Izraela, pretože spustla, a o dome Júdovom, pretože odišiel do zajatia, 4 preto ťa vydám do vlastníctva ľuďom Východu, rozložia u teba svoje stanové tábory a postavia si u teba svoje bydliská, pojedia tvoje ovocie, vypijú ti mlieko; 5 Rabbu vydám za pastvinu stádam a sídla Ammóncov za ležisko ovciam. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 6 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si rukami tlieskal a nohou dupotal a zo srdca si sa radoval so všetkým opovrhnutím voči pôde Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa na plienenie národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vyničím ťa z krajín a vyhubím. Potom poznáš, že ja som Hospodin.

Hrozba Moábcom a Edómcom

8 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Moáb a Séír hovorí: Hľa, dom Júdov je ako ostatné národy,
9 preto otvorím svah Moábska od miest, od všetkých jeho miest, od ozdoby krajiny: od Bét-Ješimótu, Baal-Meónu a Kirjátajimu. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Ammóncami do vlastníctva, aby sa nespomínali Ammónci medzi národmi. 11 Na Moábcoch vykonám súd, a potom poznajú, že ja som Hospodin. 12 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože sa Edóm kruto pomstil domu Júdovmu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, 13 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Témánu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, a naložia s Edómom podľa svojho hnevu a podľa svojej prchkosti. Vtedy poznajú moju pomstu - znie výrok Hospodina, Pána.

Hrozba Filištíncom

15 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom,
16 preto takto vraví Hospodin, Pán: Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kréťanov a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia; 17 vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy poznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk