Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Podobenstvo o dvoch nemravných sestrách

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2 Človeče, boli dve ženy, dcéry jednej matky. 3 Už vo svojej mladosti smilnili v Egypte. Tam ich chytali za prsníky a ohmatávali ich panenské prsia. 4 Staršia sa volala Oholá a jej mladšia sestra Oholíbá. Mne patrili a porodili synov i dcéry. Ich mená znamenajú: Oholá je Samária a Oholíbá Jeruzalem. 5 Oholá smilnila, kým bola mojou, a zahorela túžbou po svojich milencoch, Asýrčanoch, ktorí sa k nej blížili, 6 po miestodržiteľoch a predstavených, oblečených do modrého purpuru. Boli to všetko krásni mládenci, jazdci, ktorí jazdili na koňoch. 7 Im sa vydala na smilstvo; všetko to boli vyberaní Asýrčania; pri každom, po kom zahorela túžbou, poškvrňovala sa jeho nečistými modlami. 8 Ale nezanechala ani svoje smilstvá s Egypťanmi, lebo v čase jej mladosti s ňou spávali; oni ohmatávali jej panenské prsia a vylievali svoju smilnú žiadosť na nej. 9 Preto som ju vydal do rúk jej milencov, do rúk Asýrčanov, po ktorých zahorela túžbou. 10 Oni odkryli jej ohanbie, pobrali jej synov i dcéry, ju zabili mečom a jej meno sa stalo výstrahou ženám; tak vykonali na nej svoj súd. 11 Hoci to jej sestra Oholíbá videla, predsa sa ešte horšie oddala svojej zmyselnej žiadosti ako ona, a jej smilstvo prekonalo smilstvá jej sestry. 12 Zahorela túžbou po Asýrčanoch, po miestodržiteľoch a predstavených, ktorí sa k nej blížili skvostne oblečení, po jazdcoch, ktorí jazdili na koňoch; boli to všetko krásni mládenci. 13 Videl som, že sa poškvrnila. Obe konali rovnako. 14 Ba ona ešte stupňovala svoje smilstvo: keď videla mužov, nakreslených na stene, obrazy Chaldejcov, nakreslených červenou farbou, 15 opásaných opaskom na bedrách, ktorí vyzerali všetko ako dôstojníci, obraz Babyloncov, ktorých vlasťou bolo Chaldejsko, 16 zahorela žiadosťou, keď pohliadla na nich, a poslala k nim poslov do Chaldejska. 17 A tak Babylončania vošli k nej na lôžko lásky a poškvrnili ju svojím smilstvom. Keď sa nimi poškvrnila, naraz odvrátila od nich svoju žiadosť. 18 Keď urobila zjavným svoje smilstvo a keď odkryla svoje ohanbie, vtedy som sa odvrátil od jej sestry. 19 Ale ona stupňovala svoje smilstvo, keď sa rozpomenula na dni svojej mladosti, v ktorej smilnila v Egypte, 20 a zahorela žiadosťou po milencoch, ktorých úd je ako úd oslov a ktorých výron je ako výron žrebcov. 21 Potom si zatúžila po hanebnosti svojej mladosti, keď ťa Egypťania chytali za prsníky kvôli tvojim mladistvým prsiam. 22 Preto, Oholíbá - takto vraví Hospodin, Pán - vydráždim proti tebe tvojich milencov, od ktorých sa tvoja žiadosť odvrátila, a dovediem ich na teba zo všetkých strán: 23 Babylončanov i všetkých Chaldejcov, Pekódov, Šóanov i Kóanov, s nimi všetkých Asýrčanov, krásnych mládencov, miestodržiteľov a predstavených, dôstojníkov, ktorí sa blížia k tebe, všetkých, ktorí jazdili na koňoch, 24 a prídu na teba od severu, s vozmi a kolesami, s húfom národov, s pavézou, so štítom, s prilbou, a postavia sa proti tebe dookola; prenechám im súd a budú ťa súdiť podľa svojich práv. 25 Uplatním voči tebe svoju žiarlivosť a budú s tebou nakladať s prchkosťou; odrežú ti nos a uši a tvoje potomstvo padne mečom. Poberú tvojich synov a dcéry, a čo ostane z teba, strávi oheň. 26 Vyzlečú ti šaty a poberú ozdobné veci. 27 Zamedzím tvojmu hanebnému chovaniu i tvojmu smilstvu z Egypta; nezdvihneš k nim oči a Egypťanov si viac nebudeš pripomínať. 28 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Vydám ťa napospas tým, ktorých nenávidíš, napospas tým, od ktorých sa odvrátila tvoja žiadosť, 29 a budú s tebou nakladať v nenávisti, poberú ti všetky výnosy práce, zanechajú ťa holú a nahú a bude odkryté tvoje ohanbie, tvoja hanebnosť i tvoje smilstvá. 30 To ti urobia pre tvoju smilnú túžbu po národoch, pretože si sa poškvrnila ich modlami. 31 Chodila si cestou svojej sestry, a tak som dal jej kalich do tvojej ruky. 32 Takto vraví Hospodin, Pán: Kalich svojej sestry budeš piť, hlboký a široký, budeš na výsmech a posmech, mnoho sa doň zmestí. 33 Naplnená budeš opitosťou a žiaľom; kalich hrôzy a pustošenia je kalichom tvojej sestry Samárie; 34 vypiješ ho a vychlípeš, i jeho črepy obhryzieš, a roztrháš si svoje prsia, lebo ja som to povedal - znie výrok Hospodina, Pána. 35 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože si zabudla na mňa a zahodila si ma za chrbát, preto aj ty znášaj trest za svoju nehanebnosť i za svoje smilstvo. 36 Hospodin mi riekol: Človeče, budeš súdiť Oholu a Oholíbu? Potom im oznám ich ohavnosti: 37 že cudzoložili, že je krv na ich rukách, že cudzoložili so svojimi modlami a že aj svojich synov, ktorých mi porodili, im na pokrm previedli cez oheň. 38 A ešte toto mi vykonali: toho dňa poškvrnili moju svätyňu a znesväcovali moje dni sviatočného odpočinku. 39 Lebo keď si pobili synov pre svoje modly, toho istého dňa prišli do mojej svätyne poškvrniť ju. Ajhľa, tak robili v mojom dome. 40 Dokonca, keď poslali poslov za mužmi, ktorí prišli zďaleka - ku ktorýmkoľvek bol posol vyslaný, tí prišli - kvôli nim si sa poumývala, nalíčila si si obočie a ozdobila si sa šperkami. 41 Sadla si si na nádherné lôžko a prestretý stôl bol pred ním. I moje kadidlo i môj olej si naň položila. 42 Zvuk bezstarostného davu bol tam; ku chlapom z množstva ľudu priviedli ešte pijanov z púšte. A tí dali náramky na ich ruky a nádherný diadém na ich hlavy. 43 Vtedy som povedal: Oddávna si zvykla na cudzoložstvo; budú s ňou naďalej páchať smilstvo. 44 Vtedy vchádzali k nej, ako sa vchádza k neviestkam; tak vchádzali k Ohole a Oholíbe, k nehanebným ženám. 45 Avšak spravodliví mužovia ich budú súdiť podľa právnych predpisov o cudzoložniciach a o ženách, čo preliali krv, pretože ony cudzoložili a mali krv na svojich rukách. 46 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Nech privedú proti nim zhromaždenie ľudu a nech ich vydajú ako predmet úžasu a lúpeže. 47 Nech ich zhromaždenie ukameňuje a rozseká mečmi; nech pozabíjajú ich synov a ich dcéry a ich domy nech spália ohňom. 48 Zamedzím nehanebnosti v krajine, aby sa všetky ženy dali poučiť a aby nekonali podľa ich nehanebnosti. 49 Dajú vám trest za vaše nehanebnosti a budete znášať pokutu za to, že ste hrešili svojimi modlami. A potom poznáte, že ja som Hospodin, Pán.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk