Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

1 Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a na močiare a vyveď žaby na Egypt. 2 I vystrel Áron ruku nad egyptské vody, žaby vystúpili a pokryli Egypt. 3 Nato urobili takisto svojím tajným umením aj zaklínači a žaby vystúpili na Egypt. 4 I povolal faraón Mojžiša a Árona a povedal: Modlite sa k Hospodinovi, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu, a prepustím ľud, nech obetuje Hospodinovi. 5 Mojžiš odpovedal faraónovi: Rozkáž mi, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby boli vyhubené žaby od teba i z tvojich domov, len v Níle nech zostanú. 6 Odpovedal: Zajtra. Mojžiš povedal: Nech sa stane, ako si želáš, aby si poznal, že nieto podobného Hospodinovi, nášmu Bohu. 7 Žaby sa vzdialia od teba a z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, zostanú len v Níle. 8 Tak vyšiel Mojžiš a Áron od faraóna a Mojžiš volal k Hospodinovi kvôli žabám, ktoré dopustil na faraóna. 9 Hospodin urobil podľa Mojžišovej prosby a žaby vykapali z domov, dvorov a z polí. 10 I zhŕňali ich na hromady a napáchla zem. 11 Keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, zatvrdil si srdce, a neposlúchol ich tak, ako predpovedal Hospodin.

Tretia rana: komáre

12 Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri svoju palicu, udri ňou prach na zemi a budú komáre po celom Egypte.
13 Urobil tak; Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel ňou prach na zemi; a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celom Egypte. 14 Takisto robili aj egyptskí zaklínači svojím tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. Komáre boli na ľuďoch i na dobytku. 15 Vtedy povedali zaklínači faraónovi: Toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce zatvrdlo i naďalej, a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.

Štvrtá rana: bodavý hmyz

16 Hospodin riekol Mojžišovi: Skoro ráno vstaň, postav sa pred faraóna, keď vyjde k vode a povedz mu: Takto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, nech slúži;
17 lebo ak neprepustíš môj ľud, hľa, pošlem na teba a na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy, bodavý hmyz. A naplnia sa tým bodavým hmyzom domy Egypťanov, ba aj krajina, ktorú obývajú. 18 V ten deň oddelím kraj Góšen, v ktorom prebýva môj ľud, aby tam nebolo bodavého hmyzu, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny 19 a robím rozdiel medzi svojím ľudom a medzi tvojím ľudom. Zajtra nastane toto znamenie. 20 Hospodin tak urobil, prišlo množstvo bodavého hmyzu na dom faraónov i na domy jeho služobníkov, na celý Egypt a zem hynula pod týmto hmyzom. 21 Potom faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Choďte, obetujte svojmu Bohu tu v krajine. 22 Ale Mojžiš odpovedal: Nebolo by správne robiť tak, lebo je ohavnosťou pre Egypťanov, keď obetujeme Hospodinovi, svojmu Bohu; a či by nás neukameňovali, ak by sme obetovali to, čo je v očiach Egypťanov ohavné? 23 Trojdennou cestou pôjdeme na púšť a budeme obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal. 24 Faraón odpovedal: Ja vás prepustím; obetujte na púšti Hospodinovi, svojmu Bohu, len neodchádzajte priďaleko a modlite sa za mňa. 25 I povedal Mojžiš: Hľa, ja odchádzam od teba a budem sa modliť k Hospodinovi a zajtra sa vzdiali bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu, len nech faraón už viac neoklame tým, že neprepustí ľud obetovať Hospodinovi. 26 I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinovi. 27 Hospodin učinil podľa Mojžišovej prosby a odstránil bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu; nezostalo ani jedinej muchy. 28 Ale faraónovo srdce zatvrdlo aj tentoraz a ľud neprepustil.