Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

1 Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom. 2 Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v Egypte, 4 ale faraón vás neposlúchne; potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z Egypta. 5 Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho. 6 Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Hospodin. 7 Mojžiš mal 80 a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom. 8 Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: 9 Keď vám faraón povie: Urobte nám zázrak! povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. 10 Nato vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin: Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a ona sa premenila na veľkého hada. 11 Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. 12 Každý hodil svoju palicu, a tie sa premenili na veľké hady, ale Áronova palica pohltila ich palice. 13 Ale faraónovo srdce zatvrdlo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.

Prvá rana: krv

14 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud.
15 Choď k faraónovi ráno, keď vyjde k vode, postav sa pred neho na breh Nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada. 16 Povedz mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, ma poslal k tebe s rozkazom: Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti; ale až dosiaľ si neposlúchol. 17 Takto vraví Hospodin: Podľa toho poznáš, že ja som Hospodin: Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a premenia sa na krv; 18 ryby v Níle pohynú a Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu. 19 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv; i bude krv v celom Egypte, v nádobách drevených i kamenných. 20 Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna i jeho služobníkov udrel na vodu Nílu; všetka voda v Níle sa premenila na krv. 21 Ryby v Níle pohynuli a Níl páchol; Egypťania nemohli piť vodu z Nílu, lebo krv bola po celom Egypte. 22 Potom urobili takisto aj egyptskí zaklínači svojimi čarami; i zatvrdlo faraónovo srdce, neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. 23 Faraón sa obrátil, odišiel domov a nepripustil si k srdcu ani toto. 24 Nato všetci Egypťania kopali v okolí Nílu, hľadajúc pitnú vodu, lebo nemohli piť vodu z Nílu. 25 Odvtedy, čo ho Hospodin ranil, uplynulo sedem dní.

Druhá rana: žaby

26 Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži;
27 ak by si sa zdráhal prepustiť ho, raním celé tvoje územie žabami. 28 Níl sa bude hemžiť žabami, vystúpia a polezú ti do domu, do spálne a na lôžko, i do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekárskych korýt. 29 Aj na teba a na tvoj ľud, i na všetkých tvojich služobníkov, polezú žaby.