Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 I riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo bude donútený silnou rukou a prepustí ich, áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny.

Druhé Mojžišovo poverenie

2 Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hospodin
3 a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. 4 Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. 5 Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých Egypťania zotročovali, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. 6 Preto povedz Izraelcom: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás z otrockej služby a vykúpim vás s vystretým ramenom a veľkými súdmi. 7 Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom a poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien. 8 Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ju do vlastníctva; ja som Hospodin! 9 Mojžiš to potom povedal Izraelcom, ale ho nepočúvali pre malomyseľnosť a pre tvrdú prácu. 10 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: 11 Choď, rozprávaj sa s faraónom, egyptským kráľom, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. 12 Mojžiš však hovoril pred Hospodinom: Hľa, Izraelci ma nepočúvli, ako ma teda počúvne faraón, veď ja mám neohybný jazyk. 13 Hospodin však rozkázal Mojžišovi a Áronovi ísť k Izraelcom a k faraónovi, egyptskému kráľovi a vyviesť Izraelcov z Egypta.

Rodokmeň Mojžiša a Árona

14 Toto sú hlavy ich rodov: synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného, Chanóch a Pallú, Checrón a Karmí; to sú čeľade Rúbenove.
15 Synovia Šimeónovi: Jemuél, Jámin, Óhad, Jáchín, Cóchar a Šaul, syn Kanaánky; to sú čeľade Šimeónove. 16 Toto sú mená synov Lévího podľa svojich rodokmeňov; Géršón, Kehát a Merárí; Léví žil stotridsaťsedem rokov. 17 Synovia Geršónovi: Libní a Šimeí podľa svojich čeľadí. 18 Synovia Kehátovi: Amrám a Jishár, Chebrón a Uzíél. Kehát žil stotridsaťtri rokov. 19 Synovia Merárího: Machlí a Múší. To sú čeľade Lévího podľa svojich rodokmeňov. 20 Amrám si vzal za manželku Jóchebed, svoju tetu, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov. 21 Synovia Jishárovi: Kórach, Nefeg a Zichrí. 22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, Elcáfán a Sitrí. 23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, sestru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára. 24 Synovia Kórachovi: Asír, Elkána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachovcov. 25 Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jednu z dcér Pútíélových, tá mu porodila Pínchása. To sú hlavy rodov Lévíjcov podľa svojich čeľadí. 26 To sú Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hospodin: Vyveďte Izraelcov z Egypta voj za vojom. 27 Oni sa zhovárali s faraónom, egyptským kráľom o vyvedení Izraelcov z Egypta. To je Mojžiš a Áron.

Vyjednávanie s faraónom

28 Keď sa Hospodin rozprával s Mojžišom v Egypte,
29 riekol Hospodin Mojžišovi: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi všetko, čo ti ja hovorím. 30 I odpovedal Mojžiš pred Hospodinom: Akože ma počúvne faraón, veď ja mám neohybné pery.