Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätostánku

1 Hospodin riekol Mojžišovi:
2 V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok svätostánku. 3 Do neho polož truhlu svedectva a truhlu zakry oponou, 4 prines aj stôl a usporiadaj, čo patrí; prines i svietnik a povykladaj naň príslušné lampy. 5 Daj zlatý kadidlový oltár pred truhlu svedectva a na vchod do príbytku zaves záclonu. 6 Oltár na spaľované obete daj pred vchod do príbytku svätostánku. 7 Umývadlo postav medzi svätostánok a oltár, daj doň vodu. 8 Potom postav dookola nádvorie, na bránu nádvoria daj záclonu. 9 Potom vezmi olej na pomazanie a pomaž príbytok i všetko, čo je v ňom; posväť ho i všetko náčinie a bude svätý. 10 Pomaž aj oltár na spaľované obete a všetko náčinie; posväť oltár a oltár bude svätosvätý. 11 Pomaž aj umývadlo, jeho podstavec a posväť ho. 12 Potom priveď a jeho synov ku vchodu svätostánku a umy ich vodou. 13 Árona obleč do posvätného odevu, pomaž ho a posväť mi ho na kňazskú službu. 14 Aj jeho synov priveď, obleč im spodný odev 15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca; nech mi slúžia ako kňazi. Ich pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie. 16 Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. 17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený príbytok. 18 Mojžiš postavil príbytok, položil jeho podstavce, postavil dosky, zastrčil priečne laty a postavil jeho stĺpy; 19 rozprestrel stan na príbytok a hore na vrch položil prikrývku stánku, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 20 Potom vzal a položil Svedectvo do truhly, založil žrde na truhlu a vrchnák položil na vrch truhly. 21 Potom vniesol truhlu do príbytku, zavesil zahaľujúcu oponu a zakryl truhlu svedectva, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 22 Stôl postavil do svätostánku na severnej strane príbytku zvonka pred oponu, 23 chleby na ňom radom usporiadal do radu pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 24 Svietnik postavil do svätostánku naproti stolu na južnej strane príbytku. 25 Povykladal naň lampy pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 26 Postavil aj zlatý oltár do svätostánku pred oponu 27 a spaľoval na ňom voňavé kadidlo, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 28 Potom zavesil záclonu na vchod do príbytku, 29 oltár na spaľované obete postavil ku vchodu do príbytku svätostánku a obetoval na ňom spaľovanú a pokrmovú obeť, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 Umývadlo postavil medzi svätostánok a oltár, dal doň vodu na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky i nohy; 32 keď vchádzali do svätostánku a približovali sa k oltáru, umývali sa, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 33 Okolo príbytku a oltára postavil nádvorie a zavesil záclonu na bránu nádvoria. Tak Mojžiš dokončil prácu. 34 Potom oblak zakryl svätostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. 35 Mojžiš nemohol vojsť do svätostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. 36 Ale keď sa oblak zdvihol sponad príbytku, Izraelci sa na každej svojej zastávke vyberali na cestu. 37 Ak sa však oblak nezdvihol, nepohli sa až do dňa, kým sa nezdvihol; 38 Lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania.