Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätostánku

1 Hospodin riekol Mojžišovi:
2 V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok svätostánku. 3 Do neho polož truhlu svedectva a truhlu zakry oponou, 4 prines aj stôl a usporiadaj, čo patrí; prines i svietnik a povykladaj naň príslušné lampy. 5 Daj zlatý kadidlový oltár pred truhlu svedectva a na vchod do príbytku zaves záclonu. 6 Oltár na spaľované obete daj pred vchod do príbytku svätostánku. 7 Umývadlo postav medzi svätostánok a oltár, daj doň vodu. 8 Potom postav dookola nádvorie, na bránu nádvoria daj záclonu. 9 Potom vezmi olej na pomazanie a pomaž príbytok i všetko, čo je v ňom; posväť ho i všetko náčinie a bude svätý. 10 Pomaž aj oltár na spaľované obete a všetko náčinie; posväť oltár a oltár bude svätosvätý. 11 Pomaž aj umývadlo, jeho podstavec a posväť ho. 12 Potom priveď a jeho synov ku vchodu svätostánku a umy ich vodou. 13 Árona obleč do posvätného odevu, pomaž ho a posväť mi ho na kňazskú službu. 14 Aj jeho synov priveď, obleč im spodný odev 15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca; nech mi slúžia ako kňazi. Ich pomazanie bude pre nich znamenať večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie. 16 Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. 17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený príbytok. 18 Mojžiš postavil príbytok, položil jeho podstavce, postavil dosky, zastrčil priečne laty a postavil jeho stĺpy; 19 rozprestrel stan na príbytok a hore na vrch položil prikrývku stánku, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 20 Potom vzal a položil Svedectvo do truhly, založil žrde na truhlu a vrchnák položil na vrch truhly. 21 Potom vniesol truhlu do príbytku, zavesil zahaľujúcu oponu a zakryl truhlu svedectva, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 22 Stôl postavil do svätostánku na severnej strane príbytku zvonka pred oponu, 23 chleby na ňom radom usporiadal do radu pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 24 Svietnik postavil do svätostánku naproti stolu na južnej strane príbytku. 25 Povykladal naň lampy pred Hospodinom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 26 Postavil aj zlatý oltár do svätostánku pred oponu 27 a spaľoval na ňom voňavé kadidlo, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 28 Potom zavesil záclonu na vchod do príbytku, 29 oltár na spaľované obete postavil ku vchodu do príbytku svätostánku a obetoval na ňom spaľovanú a pokrmovú obeť, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 Umývadlo postavil medzi svätostánok a oltár, dal doň vodu na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky i nohy; 32 keď vchádzali do svätostánku a približovali sa k oltáru, umývali sa, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 33 Okolo príbytku a oltára postavil nádvorie a zavesil záclonu na bránu nádvoria. Tak Mojžiš dokončil prácu. 34 Potom oblak zakryl svätostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. 35 Mojžiš nemohol vojsť do svätostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. 36 Ale keď sa oblak zdvihol sponad príbytku, Izraelci sa na každej svojej zastávke vyberali na cestu. 37 Ak sa však oblak nezdvihol, nepohli sa až do dňa, kým sa nezdvihol; 38 Lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania.