Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Zhotovenie oltára

1 Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, štvoruhlastý, tri lakte vysoký.
2 Urobil mu aj rohy na jeho štyroch uhloch; jeho rohy tvorili s ním jeden kus a obložil ich bronzom. 3 Urobil aj všetky nádoby pre oltár, hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky; všetko náčinie zhotovil z bronzu. 4 Urobil na oltári aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, pod okraj oltára, na spodok, do jeho polovice. 5 Ulial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. 6 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. 7 Potom vložil tyče do krúžkov na stranách oltára, aby sa na nich nosil; urobil ho dutý, z dosák.

Zhotovenie umývadla

8 Urobil aj umývadlo z bronzu, aj jeho podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do svätostánku.

Zhotovenie nádvoria

9 Potom zhotovil nádvorie na južnej strane; kobercové závesy na nádvorí boli zo súkaného ľanu sto lakťov dlhé,
10 dvadsať stĺpov a k nim dvadsať strieborných podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. 11 Na severnej strane sto lakťov a dvadsať stĺpov, k nim dvadsať medených podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. 12 Na západnej strane kobercové závesy mali päťdesiat lakťov, bolo pre ne desať stĺpov a desať podstavcov; háčiky a spojovacie pásy boli zo striebra. 13 Na prednej, východnej strane mali päťdesiat lakťov. 14 Kobercové závesy mali päťdesiat lakťov na jednej strane, tri stĺpy a tri podstavce. 15 Podobne z jednej i z druhej strany brány nádvoria bolo pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 16 Všetky kobercové závesy nádvoria dookola boli zo súkaného ľanu. 17 Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom; všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebrom. 18 Záclona na bráne nádvoria bola umelecká práca zručného výšivkára z modrého a červeného purpuru a karmazínu a súkaného ľanu, dvadsať lakťov dlhá a päť lakťov vysoká, vo svojej šírke primeraná kobercovým závesom nádvoria. 19 Ich štyri stĺpy a ich štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a spojovacie pásy tiež zo striebra. 20 Všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola boli z bronzu.

Množstvo použitých kovov

21 Toto je výpočet vecí na príbytok, príbytok svedectva, ktorý bol vypočítaný na Mojžišov rozkaz. Služba levítov diala sa pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona.
22 Becálél, syn Úriho, Chúrov syn, z kmeňa Júdovho urobil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi, 23 a s ním Oholíáb, syn Achísámáchov z kmeňa Dán, rytec, umelecký tkáč a umelecký výšivkár na modrom a červenom purpure, na karmazíne a na ľane. 24 Všetkého zlata, spracovaného pri všetkej práci na diele vo svätyni - zlato bolo obetované - bolo dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šekelov, podľa svätyňového šekelu. 25 Striebra od spočítaných členov zboru bolo sto talentov a tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov podľa svätyňového šekelu, 26 pol šekelu na každého, kto prešiel sčítaním od dvadsať rokov a vyššie; tých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 27 Sto talentov striebra bolo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony; sto podstavcov zo sto talentov; talent na podstavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov narobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a pospájal ich. 29 Obetovanej medi bolo sedemdesiat talentov a dvetisícštyristo šekelov; 30 z nej spravil podstavec na dvere svätostánku a bronzový oltár i bronzový rošt k nemu, a všetko náčinie k oltáru, 31 aj podstavce nádvoria dookola a podstavce brány nádvoria i všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola.