Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Zhotovenie oltára

1 Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, štvoruhlastý, tri lakte vysoký.
2 Urobil mu aj rohy na jeho štyroch uhloch; jeho rohy tvorili s ním jeden kus a obložil ich bronzom. 3 Urobil aj všetky nádoby pre oltár, hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky; všetko náčinie zhotovil z bronzu. 4 Urobil na oltári aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, pod okraj oltára, na spodok, do jeho polovice. 5 Ulial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. 6 Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. 7 Potom vložil tyče do krúžkov na stranách oltára, aby sa na nich nosil; urobil ho dutý, z dosák.

Zhotovenie umývadla

8 Urobil aj umývadlo z bronzu, aj jeho podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do svätostánku.

Zhotovenie nádvoria

9 Potom zhotovil nádvorie na južnej strane; kobercové závesy na nádvorí boli zo súkaného ľanu sto lakťov dlhé,
10 dvadsať stĺpov a k nim dvadsať strieborných podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. 11 Na severnej strane sto lakťov a dvadsať stĺpov, k nim dvadsať medených podstavcov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. 12 Na západnej strane kobercové závesy mali päťdesiat lakťov, bolo pre ne desať stĺpov a desať podstavcov; háčiky a spojovacie pásy boli zo striebra. 13 Na prednej, východnej strane mali päťdesiat lakťov. 14 Kobercové závesy mali päťdesiat lakťov na jednej strane, tri stĺpy a tri podstavce. 15 Podobne z jednej i z druhej strany brány nádvoria bolo pätnásť lakťov kobercových závesov, tri stĺpy a tri podstavce. 16 Všetky kobercové závesy nádvoria dookola boli zo súkaného ľanu. 17 Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom; všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebrom. 18 Záclona na bráne nádvoria bola umelecká práca zručného výšivkára z modrého a červeného purpuru a karmazínu a súkaného ľanu, dvadsať lakťov dlhá a päť lakťov vysoká, vo svojej šírke primeraná kobercovým závesom nádvoria. 19 Ich štyri stĺpy a ich štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a spojovacie pásy tiež zo striebra. 20 Všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola boli z bronzu.

Množstvo použitých kovov

21 Toto je výpočet vecí na príbytok, príbytok svedectva, ktorý bol vypočítaný na Mojžišov rozkaz. Služba levítov diala sa pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona.
22 Becálél, syn Úriho, Chúrov syn, z kmeňa Júdovho urobil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi, 23 a s ním Oholíáb, syn Achísámáchov z kmeňa Dán, rytec, umelecký tkáč a umelecký výšivkár na modrom a červenom purpure, na karmazíne a na ľane. 24 Všetkého zlata, spracovaného pri všetkej práci na diele vo svätyni - zlato bolo obetované - bolo dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šekelov, podľa svätyňového šekelu. 25 Striebra od spočítaných členov zboru bolo sto talentov a tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov podľa svätyňového šekelu, 26 pol šekelu na každého, kto prešiel sčítaním od dvadsať rokov a vyššie; tých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 27 Sto talentov striebra bolo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony; sto podstavcov zo sto talentov; talent na podstavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov narobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a pospájal ich. 29 Obetovanej medi bolo sedemdesiat talentov a dvetisícštyristo šekelov; 30 z nej spravil podstavec na dvere svätostánku a bronzový oltár i bronzový rošt k nemu, a všetko náčinie k oltáru, 31 aj podstavce nádvoria dookola a podstavce brány nádvoria i všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola.