Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

1 Becálél, Oholíáb i každý muž múdreho srdca, ktorého Hospodin obdaril múdrosťou a chápavosťou, aby vedel konať všetku prácu pri službe vo svätyni, nech konajú v súlade so všetkým, čo prikázal Hospodin.

Ochota ľudu

2 Mojžiš povolal Becáléla a Oholíába i všetkých schopných mužov, ktorým Hospodin dal múdrosť do srdca, všetkých, ktorých srdce ponúkalo pristúpiť k práci a vykonať ju.
3 Od Mojžiša prevzali všetky dávky, ktoré Izraelci priniesli na vykonanie práce pri službe vo svätyni; avšak oni ešte každé ráno prinášali k nemu dobrovoľné dary. 4 Potom všetci znalci, ktorí robili všetku prácu vo svätyni, pribehli každý od svojej práce, ktorú práve konal, 5 a povedali Mojžišovi: Ľud prináša omnoho viac ako treba na prácu, ktorú Hospodin prikázal vykonať. 6 I rozkázal Mojžiš rozhlásiť v tábore: Ani muž ani žena nech už nepripravujú nič na dávku pre svätyňu. Vtedy ľud prestal prinášať, 7 lebo prineseného bolo dosť na vykonanie všetkých prác, ba i zvýšilo.

Zhotovenie súčiastok svätostánku

8 Potom všetci schopní mužovia, zamestnaní pri práci, urobili príbytok z desiatich závesov zo súkaného ľanu, z modrého a červeného purpuru, z karmazínu; cherubov urobili ako tkáčske umelecké dielo.
9 Dĺžka jedného závesu bola dvadsaťosem a šírka štyri lakte; miera všetkých závesov bola rovnaká. 10 Päť závesov spojil dovedna a druhých päť závesov tiež spojil dovedna. 11 Potom narobil slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusa, to isté urobil na okraji posledného závesu druhého spojeného kusa. 12 Päťdesiat slučiek narobil na jednom závese a päťdesiat slučiek narobil na kraji závesu, ktorý je na spoji s druhým spojeným kusom; slučky boli jedna oproti druhej. 13 Narobil aj päťdesiat zlatých sponiek a sponkami pospájal závesy jeden s druhým, takže príbytok tvoril jeden celok. 14 Stanové závesy na príbytok urobil z kozej srsti: narobil jedenásť takých závesov. 15 Dĺžka jedného závesu bola tridsať a šírka štyri lakte; miera pre jedenásť závesov bola rovnaká. 16 Potom spojil päť závesov osobitne a šesť závesov osobitne. 17 Potom urobil päťdesiat slučiek na okraji posledného závesu spojeného kusa a päťdesiat slučiek na okraji závesu druhého spojeného kusa. 18 Potom narobil päťdesiat bronzových sponiek na spojenie stánku, aby tvoril jeden celok. 19 Urobil aj prikrývku na stánok z baraních koží sfarbených načerveno a navrch prikrývku z jazvečích koží. 20 Narobil stojacích dosiek z akáciového dreva na príbytok. 21 Dĺžka dosky bola desať a šírka poldruha lakťa. 22 Každá doska mala dva čapy, ktoré spájali jednu s druhou; tak urobil na každej doske príbytku. 23 Narobil dosky na príbytok: dvadsať dosiek na južnú stranu poludnia, 24 urobil aj štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy, a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. 25 Na druhú stranu príbytku, na severnú, urobil tiež dvadsať dosiek 26 a štyridsať strieborných podstavcov; po dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú stranu príbytku, na západ, urobil šesť dosiek 28 a dve dosky urobil do uhlov príbytku na zadnej strane: 29 tie boli dvojmo od spodu až do vrchu; boli celkom spojené na vrchu jedným krúžkom; tak urobil s oboma v oboch uhloch. 30 Tak bolo osem dosiek a šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 31 Urobil aj priečne laty z akáciového dreva; päť pre dosky na jednej strane príbytku, 32 päť priečnych lát pre dosky na druhej strane príbytku a päť priečnych lát na dosky na zadnú, západnú stranu príbytku. 33 Urobil aj prostrednú priečnu latu, prechádzajúcu stredom dosiek z jedného konca až po druhý. 34 Dosky obložil zlatom, urobil aj zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty, a obložil priečne laty zlatom. 35 Urobil aj oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a súkaného ľanu; urobil ju aj s cherubmi ako umelecké tkáčske dielo. 36 Urobil pre ňu štyri stĺpy z akáciového dreva, obložil ich zlatom, aj zlaté háčky a ulial pre ne štyri strieborné podstavce. 37 Urobil aj záclonu na vchod do stánku z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu zručného výšivkára.