Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Určenie remeselníkov pre svätyňu

1 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Hľa, povolal som podľa mena Becáléla syna Úriho, syna Chúrovho z kmeňa Júdovho, 3 a naplnil som ho Duchom Božím, múdrosťou i chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 4 aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, 5 na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na vykonanie všetkých prác. 6 A hľa, pridal som k nemu Oholiába, Achísámáchovho syna z kmeňa Dán. Každému schopnému dal som do srdca múdrosť, aby urobili všetko, čo som ti prikázal, 7 totiž svätostánok, truhlu svedectva a vrchnák, ktorý je na nej, a všetko náčinie stánku, 8 i stôl a jeho náčinie, i svietnik z čistého zlata a všetko jeho náčinie, i kadidlový oltár. 9 Oltár na spaľované obete a všetko jeho náčinie, i umývadlo s jeho podstavcom. 10 Aj jemne tkané rúcha, posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. 11 Aj olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu; všetko nech urobia tak, ako som ti prikázal.

Deň sviatočného odpočinku

12 Potom Hospodin riekol Mojžišovi:
13 Takto prehovor k Izraelcom: Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, lebo to je znamenie medzi mnou a vami po všetky pokolenia, aby sa vedelo, že ja, Hospodin, vás posväcujem. 14 Zachovávajte deň sviatočného odpočinku, lebo je svätý pre vás. Kto ho znesvätí, musí byť vydaný na smrť, a každý, kto by v ňom konal nejakú prácu, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. 15 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň je svätý deň sviatočného odpočinku Hospodinovho. Každý, kto by pracoval v deň sviatočného odpočinku, musí byť vydaný na smrť. 16 Preto Izraelci nech zachovávajú deň sviatočného odpočinku a ako večnú zmluvu nech svätia dni sviatočného odpočinku po všetky ich pokolenia. 17 Toto bude večným znamením medzi mnou a Izraelcami, lebo Hospodin za šesť dní utvoril nebesá i zem a na siedmy odpočíval a oddychoval. 18 Keď dokončil na vrchu Sinaj svoj rozhovor s ním, dal Mojžišovi dve dosky svedectva, kamenné dosky popísané Božím prstom.