Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Kadidlový oltár

1 Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí; zhotov ho z akáciového dreva
2 na lakeť dlhý a na lakeť široký; bude štvoruhlastý a dva lakte vysoký; jeho rohy budú s ním tvoriť jeden kus. 3 Oblož ho čistým zlatom, i jeho vrch, i steny dookola, i jeho rohy a okolo neho urob zlatú obrubu. 4 Urob na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urob ich po oboch stranách; budú držiakmi na žrde, na ktorých ho budú nosiť. 5 Žrde zhotov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. 6 Potom ho postav pred oponu, ktorá je pred truhlou svedectva, pred vrchnákom nad Svedectvom, tam, kde sa budem s tebou stretať. 7 Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno; keď upraví lampy, bude páliť. 8 Večer, keď Áron bude vykladať lampy, bude ju páliť ako pravidelnú kadidlovú obeť pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. 9 Neobetujte na ňom nepríslušné kadidlo ani spaľovanú ani pokrmovú obeť, ani úliatbu naň nevylievajte. 10 Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech; raz do roka po všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svätosväté je to Hospodinovi.

Daň na svätyňu

11 Hospodin hovoril Mojžišovi:
12 Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinovi za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie. 13 Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina. 14 Každý, kto prejde sčítaním od dvadsiatich rokov nahor, dá pozdvihovanú dávku Hospodinovi. 15 Bohatý nemá dať viac a chudobný nemá dať menej ako pol šekela ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi na vykonanie zmierenia za vás. 16 Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svätostánku; to bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás.

Umývadlo

17 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi:
18 Zhotov bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie; postav ho medzi svätostánok a oltár a nalej doň vody. 19 V ňom si budú Áron a jeho synovia umývať ruky i nohy. 20 Keď budú vchádzať do svätostánku, umyjú sa vodou, aby nezomreli; podobne, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť ohňovú obeť Hospodinovi, 21 umyjú si ruky i nohy, aby nezomreli. To im bude večným ustanovením, a to jemu i jeho potomstvu po všetky ich pokolenia.

Posvätný olej

22 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi:
23 Vezmi si jemný balzam, päťsto šekelov tekutej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šekelov voňavej škorice a dvestopäťdesiat puškvorca, 24 päťsto šekelov kasie podľa svätyňového šekela; a jeden hín olivového oleja. 25 Z toho priprav olej na posvätné pomazanie, miešanú masť, ako robia olejkári; to bude posvätný olej na pomazanie. 26 Ním pomaž svätostánok a truhlu svedectva, 27 stôl i všetko jeho náčinie, i svietnik a jeho náčinie, i kadidlový oltár, 28 aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývadlo a jeho podstavec. 29 Posväť ich a budú svätosväté; každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. 30 Aj Árona a jeho synov pomaž a posväť ich mne pre kňazskú službu. 31 Izraelcom povedz: Toto bude pre mňa olej na posvätné pomazanie po všetky vaše pokolenia. 32 Na telo človeka sa nesmie vyliať; ani podobný čo do zloženia nepripravujte, lebo je posvätný; bude vám posvätný. 33 Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.

Kadidlo

34 Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si voňavé látky: vonnú živicu, ónyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach.
35 Z toho priprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvätné. 36 Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred Svedectvo v svätostánku, tam kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svätosväté. 37 Kadidlo, ktoré pripravíte v podobnom zložení, nesmiete urobiť pre seba; to ti bude sväté pre Hospodina. 38 Kto by si pripravil podobné tomuto, aby ho používal ako voňavku, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.