Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Kadidlový oltár

1 Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí; zhotov ho z akáciového dreva
2 na lakeť dlhý a na lakeť široký; bude štvoruhlastý a dva lakte vysoký; jeho rohy budú s ním tvoriť jeden kus. 3 Oblož ho čistým zlatom, i jeho vrch, i steny dookola, i jeho rohy a okolo neho urob zlatú obrubu. 4 Urob na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urob ich po oboch stranách; budú držiakmi na žrde, na ktorých ho budú nosiť. 5 Žrde zhotov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. 6 Potom ho postav pred oponu, ktorá je pred truhlou svedectva, pred vrchnákom nad Svedectvom, tam, kde sa budem s tebou stretať. 7 Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno; keď upraví lampy, bude páliť. 8 Večer, keď Áron bude vykladať lampy, bude ju páliť ako pravidelnú kadidlovú obeť pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. 9 Neobetujte na ňom nepríslušné kadidlo ani spaľovanú ani pokrmovú obeť, ani úliatbu naň nevylievajte. 10 Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech; raz do roka po všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svätosväté je to Hospodinovi.

Daň na svätyňu

11 Hospodin hovoril Mojžišovi:
12 Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinovi za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie. 13 Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina. 14 Každý, kto prejde sčítaním od dvadsiatich rokov nahor, dá pozdvihovanú dávku Hospodinovi. 15 Bohatý nemá dať viac a chudobný nemá dať menej ako pol šekela ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi na vykonanie zmierenia za vás. 16 Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svätostánku; to bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás.

Umývadlo

17 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi:
18 Zhotov bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie; postav ho medzi svätostánok a oltár a nalej doň vody. 19 V ňom si budú Áron a jeho synovia umývať ruky i nohy. 20 Keď budú vchádzať do svätostánku, umyjú sa vodou, aby nezomreli; podobne, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť ohňovú obeť Hospodinovi, 21 umyjú si ruky i nohy, aby nezomreli. To im bude večným ustanovením, a to jemu i jeho potomstvu po všetky ich pokolenia.

Posvätný olej

22 Potom Hospodin hovoril Mojžišovi:
23 Vezmi si jemný balzam, päťsto šekelov tekutej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šekelov voňavej škorice a dvestopäťdesiat puškvorca, 24 päťsto šekelov kasie podľa svätyňového šekela; a jeden hín olivového oleja. 25 Z toho priprav olej na posvätné pomazanie, miešanú masť, ako robia olejkári; to bude posvätný olej na pomazanie. 26 Ním pomaž svätostánok a truhlu svedectva, 27 stôl i všetko jeho náčinie, i svietnik a jeho náčinie, i kadidlový oltár, 28 aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývadlo a jeho podstavec. 29 Posväť ich a budú svätosväté; každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. 30 Aj Árona a jeho synov pomaž a posväť ich mne pre kňazskú službu. 31 Izraelcom povedz: Toto bude pre mňa olej na posvätné pomazanie po všetky vaše pokolenia. 32 Na telo človeka sa nesmie vyliať; ani podobný čo do zloženia nepripravujte, lebo je posvätný; bude vám posvätný. 33 Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.

Kadidlo

34 Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si voňavé látky: vonnú živicu, ónyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach.
35 Z toho priprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvätné. 36 Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred Svedectvo v svätostánku, tam kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svätosväté. 37 Kadidlo, ktoré pripravíte v podobnom zložení, nesmiete urobiť pre seba; to ti bude sväté pre Hospodina. 38 Kto by si pripravil podobné tomuto, aby ho používal ako voňavku, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.