Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Kňazské vysviacky

1 Toto urob s nimi: posväť ich, aby mi konali kňazskú službu: Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany,
2 nekvasený chlieb, nekvasené koláče zamiesené olejom, nekvasené podplameníky natreté olejom; priprav ich z jemnej pšeničnej múky. 3 Vlož ich do jedného koša a prines ich v koši - k tomu junca a dva barany. 4 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svätostánku - a umy ich vodou. 5 Potom vezmi rúcha, obleč Áronovi spodný odev a plášť pod efód, potom efód a náprsník, a opáš ho efódovým pásom. 6 Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvätný diadém. 7 Potom vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. 8 Jeho synov tiež priveď a obleč im spodný odev. 9 Opáš ich pásom, Árona i jeho synov, a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby. 10 Potom daj priviesť junca pred svätostánok a Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu junca. 11 Potom zabi junca pred Hospodinom pri vchode do svätostánku. 12 Naber z krvi junca, prstom potri rohy oltára a všetku krv vylej ku základom oltára. 13 Potom vezmi všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky i s tukom, ktorý je na nich, a spáľ to na dym na oltári. 14 Mäso z junca, jeho kožu a kal z čriev spáľ v ohni mimo tábora. To je obeť za hriech. 15 Vezmi aj jedného barana a Áron i jeho synovia nech položia ruky na hlavu barana. 16 Potom zarež barana, vezmi jeho krv a pokrop ňou oltár dookola; 17 barana rozsekaj na kusy, vymy jeho vnútornosti i nohy, polož ich na tie kusy a na hlavu. 18 Celého barana spáľ na dym na oltári; to je spaľovaná obeť Hospodinovi, príjemnej vône; to je ohňová obeť Hospodinovi. 19 Potom vezmi aj druhého barana a Áron i jeho synovia nech položia svoje ruky baranovi na hlavu. 20 Potom zarež barana, naber z jeho krvi a potri boltec pravého ucha Árona i jeho synov, palce ich pravých rúk a nôh a pokrop krvou oltár dookola. 21 Naber z krvi, čo je na oltári, a z oleja na pomazanie, pokrop Árona a jeho rúcho aj jeho synov a ich rúcha; bude posvätený on so svojím rúchom i jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran pri ustanovení za kňaza, 23 a jeden peceň chleba, jeden koláč s olejom a jeden podplameník z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Hospodinom. 24 Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom. 25 Potom im to vezmi z rúk a spáľ na oltári ako spaľovanú obeť príjemnej vône pred Hospodinom; to je ohňová obeť Hospodinovi. 26 Vezmi hruď barana z Áronovho ustanovenia a zamávaj ňou ako mávanou dávkou pred Hospodinom; nech to bude tvojím podielom. 27 Posväť hruď mávanej dávky a lopatku pozdvihovanej dávky, ktorou mávali a ktorú pozdvihovali z barana pri ustanovení Árona a jeho synov. 28 To bude patriť Áronovi a jeho synom podľa večného ustanovenia zo strany Izraelcov, lebo je to pozdvihovaná dávka; pozdvihovanú dávku budú Izraelci dávať z obetí spoločenstva; to bude ich pozdvihovaná dávka Hospodinovi. 29 Áronovo posvätné rúcho zostane po ňom jeho synom, aby boli v ňom pomazávaní a ustanovení za kňazov. 30 Sedem dní ho bude obliekať ten kňaz z jeho synov po ňom, ktorý bude vchádzať do svätostánku a konať službu v svätyni. 31 Potom vezmi barana z ustanovenia a jeho mäso uvar na posvätnom mieste. 32 Áron a jeho synovia budú jesť mäso z barana a z chlebov v koši pri vchode do svätostánku. 33 Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvätili. Ale cudzí nesmie z nich jesť, lebo je to sväté. 34 Ak z mäsa, obetovaného pri ustanovení, a z chlebov zostane niečo do rána, to, čo zostane, spáľ v ohni; nebude sa to jesť, lebo je to sväté. 35 Áronovi a jeho synom urob všetko tak, ako som ti prikázal: Ich ustanovenie za kňaza bude trvať sedem dní. 36 Každý deň obetuj junca ako obeť za hriech na zmierenie. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obrad zmierenia; pomaž ho, aby si ho posvätil. 37 Sedem dní konaj tu zmierčie úkony na oltári, a tak ho posväť, aby potom bol oltár svätosvätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, nech je sväté.

Každodenná obeť

38 Toto obetuj na oltári: dvoch jednoročných baránkov; dvoch baránkov deň čo deň ustavične.
39 Jedného baránka prines ráno, druhého baránka prines podvečer, 40 desatinu éfy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu čistého oleja a ako liatu obeť štvrtinu hínu vína na jedného baránka. 41 Druhého baránka prines podvečer podobne ako raňajšiu pokrmovú obeť aj s jej liatou obeťou; prines ju ako príjemnú vôňu ohňovej obete Hospodinovi. 42 Bude to ustavičná, pred Hospodinom spaľovaná, obeť pre všetky vaše pokolenia pri vchode do svätostánku, kde sa budem stretať a hovoriť s tebou. 43 Tam sa budem stretať s Izraelcami; bude to miesto posvätené mojou slávou. 44 Posvätím aj svätostánok i oltár; Árona i jeho synov si vysvätím na kňazskú službu. 45 Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. 46 Poznajú, že ja, Hospodin, som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval uprostred nich; ja som Hospodin, ich Boh.