Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Kňazské vysviacky

1 Toto urob s nimi: posväť ich, aby mi konali kňazskú službu: Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany,
2 nekvasený chlieb, nekvasené koláče zamiesené olejom, nekvasené podplameníky natreté olejom; priprav ich z jemnej pšeničnej múky. 3 Vlož ich do jedného koša a prines ich v koši - k tomu junca a dva barany. 4 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svätostánku - a umy ich vodou. 5 Potom vezmi rúcha, obleč Áronovi spodný odev a plášť pod efód, potom efód a náprsník, a opáš ho efódovým pásom. 6 Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvätný diadém. 7 Potom vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. 8 Jeho synov tiež priveď a obleč im spodný odev. 9 Opáš ich pásom, Árona i jeho synov, a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby. 10 Potom daj priviesť junca pred svätostánok a Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu junca. 11 Potom zabi junca pred Hospodinom pri vchode do svätostánku. 12 Naber z krvi junca, prstom potri rohy oltára a všetku krv vylej ku základom oltára. 13 Potom vezmi všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky i s tukom, ktorý je na nich, a spáľ to na dym na oltári. 14 Mäso z junca, jeho kožu a kal z čriev spáľ v ohni mimo tábora. To je obeť za hriech. 15 Vezmi aj jedného barana a Áron i jeho synovia nech položia ruky na hlavu barana. 16 Potom zarež barana, vezmi jeho krv a pokrop ňou oltár dookola; 17 barana rozsekaj na kusy, vymy jeho vnútornosti i nohy, polož ich na tie kusy a na hlavu. 18 Celého barana spáľ na dym na oltári; to je spaľovaná obeť Hospodinovi, príjemnej vône; to je ohňová obeť Hospodinovi. 19 Potom vezmi aj druhého barana a Áron i jeho synovia nech položia svoje ruky baranovi na hlavu. 20 Potom zarež barana, naber z jeho krvi a potri boltec pravého ucha Árona i jeho synov, palce ich pravých rúk a nôh a pokrop krvou oltár dookola. 21 Naber z krvi, čo je na oltári, a z oleja na pomazanie, pokrop Árona a jeho rúcho aj jeho synov a ich rúcha; bude posvätený on so svojím rúchom i jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran pri ustanovení za kňaza, 23 a jeden peceň chleba, jeden koláč s olejom a jeden podplameník z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Hospodinom. 24 Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom. 25 Potom im to vezmi z rúk a spáľ na oltári ako spaľovanú obeť príjemnej vône pred Hospodinom; to je ohňová obeť Hospodinovi. 26 Vezmi hruď barana z Áronovho ustanovenia a zamávaj ňou ako mávanou dávkou pred Hospodinom; nech to bude tvojím podielom. 27 Posväť hruď mávanej dávky a lopatku pozdvihovanej dávky, ktorou mávali a ktorú pozdvihovali z barana pri ustanovení Árona a jeho synov. 28 To bude patriť Áronovi a jeho synom podľa večného ustanovenia zo strany Izraelcov, lebo je to pozdvihovaná dávka; pozdvihovanú dávku budú Izraelci dávať z obetí spoločenstva; to bude ich pozdvihovaná dávka Hospodinovi. 29 Áronovo posvätné rúcho zostane po ňom jeho synom, aby boli v ňom pomazávaní a ustanovení za kňazov. 30 Sedem dní ho bude obliekať ten kňaz z jeho synov po ňom, ktorý bude vchádzať do svätostánku a konať službu v svätyni. 31 Potom vezmi barana z ustanovenia a jeho mäso uvar na posvätnom mieste. 32 Áron a jeho synovia budú jesť mäso z barana a z chlebov v koši pri vchode do svätostánku. 33 Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvätili. Ale cudzí nesmie z nich jesť, lebo je to sväté. 34 Ak z mäsa, obetovaného pri ustanovení, a z chlebov zostane niečo do rána, to, čo zostane, spáľ v ohni; nebude sa to jesť, lebo je to sväté. 35 Áronovi a jeho synom urob všetko tak, ako som ti prikázal: Ich ustanovenie za kňaza bude trvať sedem dní. 36 Každý deň obetuj junca ako obeť za hriech na zmierenie. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obrad zmierenia; pomaž ho, aby si ho posvätil. 37 Sedem dní konaj tu zmierčie úkony na oltári, a tak ho posväť, aby potom bol oltár svätosvätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, nech je sväté.

Každodenná obeť

38 Toto obetuj na oltári: dvoch jednoročných baránkov; dvoch baránkov deň čo deň ustavične.
39 Jedného baránka prines ráno, druhého baránka prines podvečer, 40 desatinu éfy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu čistého oleja a ako liatu obeť štvrtinu hínu vína na jedného baránka. 41 Druhého baránka prines podvečer podobne ako raňajšiu pokrmovú obeť aj s jej liatou obeťou; prines ju ako príjemnú vôňu ohňovej obete Hospodinovi. 42 Bude to ustavičná, pred Hospodinom spaľovaná, obeť pre všetky vaše pokolenia pri vchode do svätostánku, kde sa budem stretať a hovoriť s tebou. 43 Tam sa budem stretať s Izraelcami; bude to miesto posvätené mojou slávou. 44 Posvätím aj svätostánok i oltár; Árona i jeho synov si vysvätím na kňazskú službu. 45 Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. 46 Poznajú, že ja, Hospodin, som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval uprostred nich; ja som Hospodin, ich Boh.