Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Desať Božích prikázaní

1 Boh hovoril všetky tieto slová:
2 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 7 Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije! 8 Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho! 9 Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, 10 ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, 11 lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho! 12 Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi! 13 Nezabiješ! 14 Nescudzoložíš! 15 Nepokradneš! 16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 17 Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. 18 Všetok ľud spozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch; keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ. 19 Vtedy povedali Mojžišovi: Hovor ty s nami a budeme počúvať; nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. 20 Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred Ním, aby ste nehrešili. 21 Ľud zostal stáť opodiaľ a Mojžiš sa priblížil k mrákave, v ktorej bol Boh.

Stavba oltára

22 Tu riekol Hospodin Mojžišovi: Takto povedz Izraelcom: Videli ste, že som s vami hovoril z neba;
23 neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte! 24 Oltár mi urob zo zeme a na ňom obetuj svoje spaľované obete i svoje obete spoločenstva, svoje ovce i svoj dobytok; na každé miesto, kde ti pripomeniem svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. 25 Ak mi však urobíš oltár z kameňa, nestavaj ho z tesaných kameňov, lebo ak by si sa na ne zahnal svojím dlátom, znesvätil by si ich. 26 Ani nevystupuj na môj oltár po schodoch, aby sa tvoje ohanbie neodhalilo nad ním.