Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Príchod k Sinaju

1 V treťom mesiaci po vyjdení Izraelcov z Egypta, v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť.
2 Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. 3 Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu: Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom: 4 Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. 5 Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. 6 Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom. 7 Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Hospodin. 8 Všetok ľud spoločne odpovedal: Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. 9 I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou, a aby ti verili na veky. Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. 10 Hospodin však riekol Mojžišovi: Choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev 11 a nech sú pripravení na tretí deň; lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj. 12 Ohraď ľud vôkol a povedz: Chráňte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho okraja; lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti. 13 Nech sa ho nedotkne ruka; lebo inak bude ukameňovaný alebo šípom zastrelený, či človek, či zviera neostane nažive! Keď roh zdĺhavo zaznie, nech vystúpia na vrch. 14 Mojžiš potom zostúpil z vrchu k ľudu, posvätil ľud a oni si oprali svoj odev. 15 Povedal ľudu: Na tretí deň buďte pripravení; nepribližujte sa k ženám.

Zjavenie Božie na Sinaji

16 Na tretí deň zrána začalo hrmieť a blýskať sa, ťažký oblak ležal na vrchu a zaznieval veľmi silný zvuk trúby, tak že sa strachom chvel všetok ľud v tábore.
17 Potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavili sa na úpätí vrchu. 18 Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece; celý vrch sa veľmi otriasal. 19 Zvuk trúby znel stále silnejšie; Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal. 20 Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. 21 Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Zostúp a napomeň ľud, aby nevtrhli k Hospodinovi s úmyslom vidieť Ho, ináč ich mnoho padne. 22 Veď aj kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinovi, musia sa posvätiť, aby sa na nich Hospodin neoboril. 23 Mojžiš však povedal Hospodinovi: Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, lebo Ty sám si nás vystríhal a riekol si: Ohranič vrch a vyhlás ho za posvätný. 24 Ale Hospodin mu riekol: Choď, zostúp a potom zase vystúp spolu s Áronom, ale kňazi a ľud nech nevtrhnú a nevystúpia k Hospodinovi, aby sa neoboril na nich. 25 Potom Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to.