Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Jetro u Mojžiša

1 Keď sa midjánsky kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta,
2 Mojžišov tesť Jetro vzal Mojžišovu ženu Cippóru, ktorú Mojžiš poslal späť, 3 i jej dvoch synov; jeden sa volal Géršóm, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine; 4 druhý sa volal Elíezer, lebo: Boh môjho otca bol mi na pomoci a zachránil ma pred mečom faraónovým. 5 I prišiel Mojžišov tesť Jetro s jeho synmi a ženou k Mojžišovi na púšť, kde táboril pri Božom vrchu; 6 odkázal Mojžišovi: Ja, Jetro, tvoj tesť, prichádzam k tebe i s tvojou ženou a s dvoma jej synmi. 7 Tu vyšiel Mojžiš oproti svojmu tesťovi, poklonil sa a pobozkal ho. Potom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú a vošli do stanu. 8 Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin učinil faraónovi a Egyptu pre Izrael, i o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. 9 Jetro sa zaradoval všetkému dobrému, čo učinil Hospodin Izraelu, a že ho vyslobodil z rúk Egypťanov. 10 Jetro povedal: Požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. 11 Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia; vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa voči nemu chovali spupne. 12 Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol spaľovanú a zábitnú obeť Bohu; prišiel i Áron a všetci starší Izraela, aby s Mojžišovým tesťom jedli pred Bohom.

Ustanovenie sudcov

13 Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud; ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.
14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: Čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera? 15 Mojžiš odpovedal svojmu tesťovi: Lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha; 16 keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia a Jeho zákony. 17 Mojžišov tesť mu odpovedal: Nedobre to robíš. 18 Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba; nemôžeš to robiť sám. 19 Poslúchni ma teraz; poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, predkladaj ich spory Bohu, 20 upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, s činmi, ktoré majú konať. 21 Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky, a ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov; 22 tí nech súdia ľud v každom čase; každý väčší prípad nech prinesú pred teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni; uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. 23 Ak to budeš takto robiť, a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. 24 Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. 25 Vyvolil si schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov; 26 tí súdili ľud v každom čase; ťažšie prípady prinášali Mojžišovi, každý menší prípad rozsudzovali oni. 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa. Ten odišiel do svojej krajiny.