Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Jetro u Mojžiša

1 Keď sa midjánsky kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta,
2 Mojžišov tesť Jetro vzal Mojžišovu ženu Cippóru, ktorú Mojžiš poslal späť, 3 i jej dvoch synov; jeden sa volal Géršóm, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine; 4 druhý sa volal Elíezer, lebo: Boh môjho otca bol mi na pomoci a zachránil ma pred mečom faraónovým. 5 I prišiel Mojžišov tesť Jetro s jeho synmi a ženou k Mojžišovi na púšť, kde táboril pri Božom vrchu; 6 odkázal Mojžišovi: Ja, Jetro, tvoj tesť, prichádzam k tebe i s tvojou ženou a s dvoma jej synmi. 7 Tu vyšiel Mojžiš oproti svojmu tesťovi, poklonil sa a pobozkal ho. Potom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú a vošli do stanu. 8 Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin učinil faraónovi a Egyptu pre Izrael, i o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. 9 Jetro sa zaradoval všetkému dobrému, čo učinil Hospodin Izraelu, a že ho vyslobodil z rúk Egypťanov. 10 Jetro povedal: Požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. 11 Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia; vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa voči nemu chovali spupne. 12 Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol spaľovanú a zábitnú obeť Bohu; prišiel i Áron a všetci starší Izraela, aby s Mojžišovým tesťom jedli pred Bohom.

Ustanovenie sudcov

13 Na druhý deň Mojžiš zasadol, aby súdil ľud; ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.
14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: Čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera? 15 Mojžiš odpovedal svojmu tesťovi: Lebo ľud prichádza ku mne dopytovať sa Boha; 16 keď majú spornú vec, prídu ku mne, rozsudzujem medzi stránkami a vyhlasujem Božie ustanovenia a Jeho zákony. 17 Mojžišov tesť mu odpovedal: Nedobre to robíš. 18 Úplne sa unavíš aj ty, aj tento ľud pri tebe, lebo je to priťažké pre teba; nemôžeš to robiť sám. 19 Poslúchni ma teraz; poradím ti a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom, predkladaj ich spory Bohu, 20 upozorňuj ich na ustanovenia i na zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť, s činmi, ktoré majú konať. 21 Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky, a ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov; 22 tí nech súdia ľud v každom čase; každý väčší prípad nech prinesú pred teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni; uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. 23 Ak to budeš takto robiť, a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. 24 Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. 25 Vyvolil si schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov; 26 tí súdili ľud v každom čase; ťažšie prípady prinášali Mojžišovi, každý menší prípad rozsudzovali oni. 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa. Ten odišiel do svojej krajiny.