Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Prepelice a manna

1 Potom sa celý zbor Izraelcov pohol z Élimu. Na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom, prišli v pätnásty deň druhého mesiaca po vyjdení z Egypta.
2 Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. 3 Izraelci im povedali: Keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti! Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. 4 I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ako dážď dám vám chlieb z neba; ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona, a či nie. 5 Keď budú na šiesty deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. 6 Potom Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelcom: Večer spoznáte, že vás Hospodin vyviedol z Egypta, 7 a ráno zasa uvidíte slávu Hospodinovu, lebo počul vaše reptanie proti Hospodinovi; veď čo sme my, že reptáte proti nám? 8 Ďalej vravel Mojžiš: Hospodin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb na nasýtenie; lebo On počul, ako ste reptali proti Nemu; veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti Hospodinovi ste reptali. 9 Mojžiš povedal Áronovi: Povedz celému zboru Izraelcov: Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptanie. 10 Keď Áron hovoril celému zboru Izraelcov, oni sa obrátili k púšti, a hľa, sláva Hospodinova sa zjavila v oblaku. 11 Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: 12 Počul som reptanie Izraelcov; povedz im toto: Podvečer budete jesť mäso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. 13 Večer prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. 14 Keď rosa uschla, hľa, na púšti ostalo čosi drobné, zrnité, drobné ako inovať. 15 Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: Čo je to? Lebo nevedeli, čo je to; Mojžiš im povedal: To je chlieb, čo vám dal Hospodin na pokrm. 16 To je to, o čom Hospodin prikázal: Zbierajte z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu; každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane. 17 Izraelci urobili tak; nazbierali jeden viacej, druhý menej. 18 Keď to potom merali ómerom, ten, čo nazbieral viacej, nemal nadbytok, a ten, čo menej, nemal nedostatok; každý nazbieral, koľko zjedol. 19 Potom im Mojžiš povedal: Nech z toho nikto nenecháva zvyšok na ráno. 20 Neposlúchli však Mojžiša, ale niektorí si ponechali z toho na ráno, i sčervivelo sa to a páchlo; Mojžiš sa na nich nahneval. 21 Potom zbierali každé ráno, kto koľko zjedol; keď však slnko prihrialo, roztopilo sa to. 22 Na šiesty deň nazbierali chleba dvojnásobne: dva ómery na jedného; prišli všetci poprední mužovia zboru a oznámili to Mojžišovi. 23 Ten im povedal: To je, o čom hovoril Hospodin; zajtra je sviatok odpočinku, Hospodinov deň sviatočného odpočinku. Čo máte upiecť, upečte, a čo máte variť, uvarte; všetko, čo zvýši, odložte a zachovajte na ráno. 24 Nechali to na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nič nepáchlo ani nesčervivelo. 25 Mojžiš povedal: Jedzte to dnes, lebo dnes je Hospodinov sviatok odpočinku; dnes to nenájdete na poli. 26 Šesť dní to budete zbierať, ale na siedmy deň je deň sviatočného odpočinku, vtedy to nebude. 27 Keď na siedmy deň vyšli niektorí zbierať, nenašli nič. 28 I riekol Hospodin Mojžišovi: Dokedy sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony? 29 Pozrite sa, Hospodin vám dal deň sviatočného odpočinku, preto vám dáva na šiesty deň chlieb na dva dni; nech každý zostane doma, na siedmy deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta. 30 A tak na siedmy deň ľud zachovával sviatočný pokoj. 31 Izraelci to nazvali mannou, ktorá bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako koláč s medom. 32 Nato Mojžiš povedal: Toto je, o čom prikázal Hospodin: Naplň tým ómer a nech sa to zachová pre vaše pokolenia, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta. 33 Potom Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi jeden krčah a daj doň plný ómer manny a polož ho pred Hospodina, aby sa zachoval pre pokolenia. 34 Áron ho položil pred Svedectvo, aby sa zachoval, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 35 Izraelci jedli mannu 40 rokov, až kým neprišli do obývateľnej zeme, na okraj Kanaánu. 36 Ómer je desatina éfy.