Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Chválospev nad víťazstvom

1 Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinovi túto pieseň: Ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil; kone i jazdcov vrhol do mora.
2 Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. On je môj Boh, budem Ho oslavovať; Boh môjho otca, budem Ho zvelebovať. 3 Hospodin je bojovník; Hospodin Jeho meno. 4 Vozy faraónove a jeho vojsko vrhol do mora: jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. 5 Prúdy vôd ich zakryli; zapadli do hlbín ako kameň. 6 Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľa. 7 Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov; vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko. 8 Dychom z tvojich nozdier nahromadili sa vody, ich prúdy sa postavili ako hrádza, prívaly vôd stuhli uprostred mora. 9 Nepriateľ povedal: Naháňať ich budem, kým ich nedobehnem, rozdelím korisť, vyplní sa moja žiadosť na nich; vytasím svoj meč; zahladí ich moja ruka. 10 Zavial si svojím vetrom, pokrylo ich more, ponorili sa ako olovo v mohutných vodách. 11 Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky? 12 Vystrel si pravicu, pohltila ich zem. 13 Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil, a mocne sprevádzal k svätému príbytku. 14 Počuli to národy, triasli sa, úzkosť zachvátila obyvateľov Filištínska. 15 Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, mocnárov Moábu pochytila triaška; občania Kanaánu stratili odvahu. 16 Padol na nich strach a hrôza; pre veľkosť Tvojho ramena zamĺkli sťa kameň, kým Tvoj ľud neprejde, Hospodine, kým neprejde ľud, ktorý si vykúpil. 17 Dovedieš ho a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojím príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo Tvoje ruky založili. 18 Hospodin kraľuje na večné veky! 19 Lebo keď kone faraónove s vozmi i jazdcami vošli do mora, Hospodin vrátil na nich morské vody; Izraelci však prešli po suchu prostriedkom mora. 20 Prorokyňa Mária, sestra Áronova, vzala do ruky bubon, za ňou vyšli všetky ženy s bubnami v chorovode. 21 Mária im odpovedala: Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil, kone a jazdcov vrhol do mora.

Horké vody v Máre

22 Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr; tri dni šli po púšti a nenašli vodu.
23 Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa volá Mára. 24 Ľud reptal proti Mojžišovi: Čo budeme piť? 25 I volal k Hospodinovi o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo; on ho hodil do vody a vody osladli. Tam dal ľudu ustanovenie i právne predpisy a tam ho skúšal. 26 Riekol: Ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť, čo je správne v Jeho očiach, ak poslúchneš Jeho prikázania a budeš zachovávať všetky Jeho ustanovenia, nijaké choroby, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. 27 Potom prišli do Élimu; tam bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Utáborili sa pri vodách.