Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Sviatok paschy

1 Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v Egypte:
2 Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku. 3 Povedz celému zboru Izraela: Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka na domácnosť. 4 Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší; podľa toho, kto koľko zje, počítajte aj baránkov. 5 Váš baránok nech je bezchybný jednoročný samček; vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. 6 Budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohto mesiaca; potom ho navečer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. 7 Nech vezmú z krvi a natrú obe veraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. 8 Nech zjedia mäso, tej noci upečené na ohni; s nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. 9 Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. 10 Nenechajte z neho nič do rána; a čo zostane z neho do rána, spáľte na ohni. 11 Na tento spôsob ho jedzte: Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách; s chvatom ho budete jesť; je to pascha Hospodinova. 12 Lebo tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené, od ľudí až po zvieratá nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. 13 Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste; keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. 14 Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svätiť ako sviatok Hospodinov; z pokolenia na pokolenie budete ho svätiť ako večné ustanovenie. 15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby; hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až po siedmy deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. 16 V prvý i v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie; nech sa v tých dňoch nekoná nijaká práca; nech sa pripraví iba to, čo je potrebné na jedenie pre každú osobu. 17 Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z Egypta. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 18 V prvom mesiaci večer štrnásteho dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera dvadsiateho prvého dňa toho mesiaca. 19 Za sedem dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. 20 Nejedzte nič kvaseného; vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby. 21 Potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeľade a zarežte paschálneho baránka. 22 Potom vezmite zväzok yzopu, omočte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe veraje krvou z misky, a nech nikto z vás až do rána nevyjde z dverí svojho domu. 23 Hospodin bude prechádzať a biť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch verajách, prejde popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. 24 Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až naveky. 25 Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslužobný úkon. 26 A keď sa vás vaši synovia spýtajú: Čo znamená tento váš bohoslužobný úkon? 27 Odpovedzte: Je to paschálna obeť Hospodinovi, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď bil Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a klaňal. 28 Nato Izraelci šli a urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi; tak urobili.

Desiata rana: Smrť prvorodených

29 O polnoci Hospodin pobil všetko prvorodené v Egypte: od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného väzňa v žalári, a všetko prvorodené zo zvierat.
30 V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci i všetci Egypťania a nastalo veľké bedákanie v Egypte, lebo nebolo domu, v ktorom by nebol mŕtvy. 31 Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy, i Izraelci, a choďte slúžiť Hospodinovi, ako ste hovorili. 32 Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili; choďte a dajte aj mne požehnanie. 33 Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili: Všetci pomrieme. 34 A ľud odnášal svoje cesto skôr než vykyslo, a vahany zabalené do šiat na pleciach. 35 Izraelci urobili podľa Mojžišových slov a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a šatstvo. 36 Hospodin vzbudil u Egypťanov náklonnosť voči ľudu, tak že splnili ich žiadosti. Tak olúpili Egypťanov.

Odchod Izraelcov z Egypta

37 Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramesesu do Sukkótu, asi šesťstotisíc peších mužov okrem detí.
38 I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytka a rožného statku. 39 Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasených posúchov; lebo ešte nevykyslo, keďže ich vyhnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať, ba ani jedlo na cestu si pripraviť. 40 Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. 41 Po 430 rokoch, práve v ten deň vyšli všetky voje Hospodinove z Egypta. 42 Toto je noc bdenia, zasvätená Hospodinovi, v ktorú ich vyviedol z Egypta; toto je noc bdenia zasvätená Hospodinovi pre všetkých Izraelcov z pokolenia na pokolenie. 43 Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Toto je ustanovenie o pasche: Žiaden cudzinec nebude z nej jesť. 44 Ale každý sluha, kúpený za peniaze, môže z nej jesť, ak ho obrežeš. 45 Prišelec a nájomník nemôže z nej jesť. 46 Musí sa zjesť v jednom dome; z domu nesmieš vyniesť nič z mäsa. Kosť v ňom nesmiete zlomiť. 47 Celý zbor Izraela bude tak robiť. 48 Ak sa však u teba zdržuje cudzinec a chce sláviť paschu Hospodinovu, musia sa dať všetci jeho mužskí príslušníci obrezať, len potom môžu pristúpiť a sláviť ju; bude ako domorodec, ale neobrezaný nesmie z nej vôbec jesť. 49 Jeden a ten istý zákon platí pre domorodca i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami. 50 Všetci Izraelci urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi; tak urobili. 51 V ten istý deň vyviedol Hospodin Izraelcov z Egypta vo vojoch.