Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Pomsta nad nepriateľmi

1 Dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci adári, trinásteho dňa, keď mal byť vykonaný kráľovský rozkaz a jeho zákon, v deň, keď sa nepriatelia hodlali zmocniť Židov, došlo k zvratu: Židia sa zmocnili tých, ktorí ich nenávideli.
2 Židia sa zhromaždili vo svojich mestách vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, aby položili ruku na tých, ktorí im chystali pohromu. Nikto neobstál pred nimi, lebo strach z nich doľahol na všetky národy. 3 Všetky kniežatá provincií, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci vyvyšovali Židov, lebo doľahol na nich strach pred Mordochajom. 4 Lebo Mordochaj znamenal mnoho v kráľovskom paláci a zvesť o ňom sa niesla po všetkých provinciách, pretože ten muž, Mordochaj, nadobúdal stále väčší vplyv. 5 Židia bili všetkých svojich nepriateľov mečom; zabíjali a hubili; urobili so svojimi nepriateľmi, čo chceli. 6 Na hrade v Šúšáne Židia zabili a zničili päťsto mužov; 7 Paršandátu, Dalfóna, Aspátu 8 a Pórátu, Adalju, Arídátu 9 a Parmaštu, Arísaja, Arídaja a Vajzátu, 10 desať synov Hámána, syna Hammedátovho, protivníka Židov, zabili, ale do plienenia sa nepustili. 11 Onoho dňa došlo ku kráľovi hlásenie o počte zavraždených na hrade Šúšán. 12 Kráľ povedal kráľovnej Ester: Na hrade Šúšán Židia pobili a zničili päťsto mužov a desať synov Hámánových. Čo asi urobili v ostatných kráľovských provinciách? Máš nejaké prianie, aby sa ti splnilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby ti bola vyplnená? 13 Ester povedala: Ak je to kráľovi vhod, nech je ešte zajtra dovolené Židom v Šúšáne, aby robili podľa dnes platného zákona. Desať synov Hámánových obesili na šibenicu. 14 Kráľ prikázal, aby sa to splnilo; tak bol vydaný zákon v Šúšáne. Desiatich synov Hámánových obesili na šibenicu. 15 Šúšánski Židia sa teda zhromaždili aj štrnásteho dňa mesiaca adár a v Šúšáne pobili tristo mužov; ale do plienenia sa nepustili. 16 I ostatní Židia v kráľovských provinciách sa zhromaždili, postavili sa na obranu svojich životov, zbavili sa svojich nepriateľov a pobili tých, ktorí ich nenávideli, sedemdesiatpäťtisíc ľudí. Ale do plienenia sa nepustili. 17 Bolo to trinásteho dňa toho mesiaca adár, a štrnásteho dňa toho mesiaca si odpočinuli. Urobili ho dňom hodovania a radosti. 18 Židia v Šúšáne sa zhromaždili trinásteho dňa toho mesiaca aj štrnásteho dňa toho mesiaca. Pätnásteho dňa toho mesiaca odpočívali a urobili ho dňom hodovania a radosti. 19 Preto rozptýlení Židia, ktorí bývajú vo vidieckych mestách, slávia štrnásty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, a navzájom si vtedy posielajú dary.

Ustanovenie o sviatkoch Púrím

20 Potom Mordochaj spísal všetky tieto udalosti a rozoslal listiny všetkým Židom vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, blízkym i vzdialeným.
21 Aby ich zaviazal sláviť štrnásty deň mesiaca adár a pätnásty deň toho mesiaca 22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smútku na sviatok. Aby ich svätili ako dni hodovania a radosti, vzájomného posielania si darov i darov pre chudobných. 23 Vtedy Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im napísal Mordochaj. 24 Lebo Hámán Agagský, syn Hammedátov, protivník všetkých Židov, strojil úklady Židom, aby ich vyhladil a zahubil. 25 Avšak keď Ester vstúpila pred kráľa, ten dal rozkaz na písme, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý osnoval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. 26 Preto nazvali tieto dni Púrím podľa slova púr; podľa všetkých slov tohto listu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo, 27 Židia to prijali ako povinnosť a odovzdali i svojmu potomstvu a všetkým, čo sa k nim pridali. Robia tak každý rok v tých dvoch dňoch podľa platného predpisu a ustanoveného času. 28 Tieto dni sa pripomínajú a zachovávajú v každom pokolení a v každej čeľadi, v každej provincii a v každom meste. Dni týchto Púrím nevymiznú u Židov a pamiatka na ne nezanikne v ich potomstve. 29 Potom kráľovná Ester, dcéra Abíchajilova, spolu so Židom Mordochajom písala ešte raz s plnou záväznosťou, aby potvrdila list o Púríme. 30 Poslala listy všetkým Židom do stodvadsaťsedem provincií Ahasvérovho kráľovstva, slová pokoja a pravdy. 31 Aby urobili záväznými tieto dni Púrím v určenom čase, ako ustanovil Žid Mordochaj a kráľovná Ester; aby urobili záväznými pre seba i pre svoje potomstvo slová o pôstoch a nárekoch. 32 Esterin rozkaz urobil záväznými tieto slová o Púríme a bol zapísaný do knihy.