Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Kráľovský výnos v prospech Židov

1 V ten deň kráľ Ahasvér odovzdal kráľovnej Ester dom Hámána, protivníka Židov, a Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je.
2 Kráľ sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hámánovi, a dal ho Mordochajovi. Potom Ester ustanovila Mordochaja nad domom Hámánovým. 3 Ester hovorila ďalej ku kráľovi, padla mu k nohám, plakala a prosila ho o zľutovanie, aby odvrátil pohromu, ktorú prichystal Hámán Agagský, i to, čo zlé povymýšľal proti Židom. 4 Kráľ vystrel k Ester zlaté žezlo, ona povstala, postavila sa pred kráľa 5 a povedala: Ak je to kráľovi vhod a ak som získala u neho priazeň, ak je správne, čo hovorím kráľovi, a ak som milá v jeho očiach, nech napíšu, aby sa odvolali listiny - úklady Hámána Agagského, syna Hammedátovho - ktoré napísal na zničenie Židov vo všetkých kráľovských provinciách. 6 Veď ako sa môžem dívať na pohromu, ktorá má zachvátiť môj ľud? A ako sa môžem dívať na skazu svojho rodu? 7 Vtedy kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester a Židovi Mordochajovi: Hľa, Ester som dal dom Hámánov, a jeho obesili na šibenicu preto, že vystrel svoju ruku proti Židom. 8 Vy menom kráľovým napíšte Židom, čo sa vám zdá najlepšie, a zapečaťte to kráľovským pečatným prsteňom. Lebo listinu, napísanú kráľovým menom a zapečatenú kráľovským pečatným prsteňom, nemožno odvolať. 9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci síváne, dvadsiateho tretieho dňa toho mesiaca, zavolali kráľovských pisárov. Napísali všetko tak, ako Mordochaj prikázal Židom, satrapom, miestodržiteľom a kniežatám provincií, ktoré sa tiahnu od Indie až po Kúš, stodvadsaťsedem provinciám, každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči, aj Židom ich písmom a v ich reči. 10 Napísal to v mene kráľa Ahasvéra, zapečatil kráľovským pečatným prsteňom a rozoslal listiny rýchlymi poslami na zdatných plnokrvných koňoch najlepšieho chovu: 11 Kráľ dovolil Židom v každom meste, aby sa zhromaždili, postavili na ochranu svojho života, vyhubili, vyvraždili a zničili všetko vojsko národa a provincie, ktorá by ich sužovala, i deti a ženy, a korisť po nich aby si rozobrali - 12 v jednom a tom istom dni vo všetkých provinciách kráľa Ahasvéra, trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci adári. 13 Odpis tejto listiny má byť vydaný ako zákon vo všetkých provinciách, zverejnený všetkým národom, aby Židia boli pripravení na ten deň a mohli sa pomstiť svojim nepriateľom. 14 Rýchli poslovia, jazdiaci na plnokrvných koňoch, sa ihneď tryskom vydali na cestu podľa kráľovho rozkazu, akonáhle bol vydaný zákon v meste Šúšáne.

Radosť Židov

15 Mordochaj odišiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého purpuru a bavlny, s veľkou zlatou korunou, a v plášti z jemného ľanu a červeného purpuru. Mesto Šúšán jasalo a radovalo sa.
16 Židom svitlo svetlo a radosť, veselosť a pocta. 17 V každej provincii i v každom meste, všade, kam preniklo kráľovské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostiny a dobré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pridávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Židmi.