Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Povýšenie Mordochaja

1 V tú noc nemohol kráľ spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi.
2 Zistili, že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámil o Bigtánovi a Terešovi, dvoch kráľových eunuchoch zo stráže prahu, ktorí chceli zabiť kráľa Ahasvéra. 3 Kráľ povedal: Akú poctu a či povýšenie zato dostal Mordochaj? Kráľovskí sluhovia, ktorí ho obsluhovali, povedali: Nedostal nič. 4 Vtedy povedal kráľ: Kto je na nádvorí? Práve vtedy prišiel Hámán na vonkajšie nádvorie kráľovského paláca požiadať kráľa, aby bol Mordochaj obesený na šibenici, ktorú mu Hámán pripravil. 5 Kráľovskí sluhovia mu povedali: Hľa, Hámán stojí na nádvorí. Kráľ povedal: Nech vojde. 6 Hámán vošiel a kráľ mu povedal: Čo treba urobiť človeku, ktorého kráľ chce poctiť? Hámán si povedal sám pre seba: Komu chce kráľ preukázať poctu skôr ako mne? 7 Hámán povedal kráľovi: Nech človeku, ktorého kráľ chce poctiť, 8 prinesú kráľovské rúcho, do ktorého sa oblieka sám kráľ, a koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, a na jeho hlavu nech položia kráľovskú korunu. 9 Rúcho i koňa nech mu odovzdá niektoré z najvznešenejších kráľovských kniežat, a ono nech oblečie muža, ktorému kráľ chce preukázať poctu. Nech ho posadí na koňa na námestí a nech volá pred ním: Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. 10 Vtedy kráľ povedal Hámánovi: Vezmi hneď rúcho a koňa, o ktorých si hovoril, a urob tak Židovi Mordochajovi, ktorý sedí v kráľovskej bráne. Nevynechaj nič z toho, čo si povedal. 11 Vtedy Hámán vzal rúcho i koňa a obliekol Mordochaja, vysadil ho na koňa na námestí a volal pred ním: Tak nakladajú s tým, komu kráľ chce preukázať poctu. 12 Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány, ale Hámán sa ponáhľal domov smutný a so zahalenou hlavou. 13 Rozpovedal svojej žene Zereš i všetkým svojim priateľom, čo ho postihlo. Jeho mudrci a jeho žena Zereš mu povedali: Ak je onen Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu, židovského pôvodu, nepremôžeš ho, ale zaručene mu pod ľahneš. 14 Ešte sa s ním zhovárali, a už prišli kráľovskí eunuchovia, aby rýchlo odviedli Hámána na hostinu, ktorú pripravila Ester.