Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Veľké prikázanie lásky k Bohu

1 Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi prikázal Hospodin, váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich plnili v krajine, ktorú idete zaujať
2 - na to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si po všetky dni svojho života zachovával všetky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil. 3 Počúvaj teda, Izrael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. 4 Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. 6 Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. 7 Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. 8 Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami 9 a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. 10 Keď ťa privedie Hospodin, tvoj Boh, do krajiny, ktorú prísahou tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi sľúbil dať tebe tak ako i veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, 11 a domy plné všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, a vykopané cisterny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty nesadil, a keď sa naješ a nasýtiš, 12 dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 13 Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj! 14 Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, 15 aby nevzplanul hnev Hospodina, tvojho Boha, proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme - lebo Hospodin, tvoj Boh, je horliaci Boh uprostred teba. 16 Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste Ho pokúšali v Masse. 17 Snažte sa zachovávať prikázania Hospodina, svojho Boha, i Jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti dal. 18 Rob, čo je správne a dobré v očiach Hospodinových, aby sa ti dobre vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dobrej krajine, o ktorej Hospodin prisahal tvojim otcom, 19 že vyženie všetkých tvojich nepriateľov spred teba, ako hovoril Hospodin.

Povinnosť poučovať o zákone

20 Keď sa ťa zajtra opýta syn: Aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh?
21 odpovedz svojmu synovi: Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. 22 Hospodin dal veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu a proti faraónovi i proti celému jeho domu pred našimi očami. 23 Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol sem a dal nám krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom. 24 Hospodin nám prikázal plniť všetky tieto ustanovenia, báť sa Jeho, nášho Boha, aby sa nám dobre vodilo po všetky dni, aby nás zachoval nažive, ako je to dnes. 25 A to bude našou spravodlivosťou, keď budeme zachovávať a plniť všetky tieto prikázania pred Hospodinom, svojím Bohom, ako nám prikázal.