Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Desať Božích prikázaní

1 Mojžiš zvolal celý Izrael a riekol: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes verejne oznamujem. Naučte sa ich a usilujte sa ich plniť.
2 Hospodin, náš Boh, uzavrel s nami zmluvu na Chórebe. 3 Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. 4 Tvárou v tvár hovoril Hospodin s vami na vrchu z ohňa 5 - v tom čase ja som stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám zvestoval slovo Hospodinovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. I riekol: 6 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 7 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 8 Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. 9 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 10 a preukazujem milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 11 Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto zneužije Jeho meno! 12 Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sväť ho, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh! 13 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, 14 ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť tak ako ty. 15 Pamätaj, že si bol sluhom v Egypte, a Hospodin, tvoj Boh, ťa vyviedol odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin, tvoj Boh, prikázal zachovávať deň sviatočného odpočinku. 16 Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 17 Nezabiješ! 18 Nescudzoložíš! 19 Nepokradneš! 20 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 21 Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu! 22 Tieto slová hovoril Hospodin mocným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vrchu z ohňa, oblaku a mrákavy, a nepridal nič; napísal ich na dve kamenné dosky a dal ich mne.

Mojžiš v úlohe prostredníka

23 Keď ste počuli hlas z tmy, zatiaľ čo vrch planul ohňom, pristúpili ste ku mne, všetci predstavení vašich kmeňov aj vaši starší,
24 a povedali ste: Hľa, Hospodin, náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť, i Jeho hlas sme počuli z ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom, a ten ostane nažive. 25 Prečo by sme teraz mali zomrieť? Veď nás strávi tento veľký oheň; ak budeme ešte ďalej počúvať hlas Hospodina, nášho Boha - pomrieme! 26 Lebo či jestvuje človek, ktorý by ako my počul z ohňa hovoriaci hlas živého Boha, a ostal by nažive? 27 Priblíž sa ty a vypočuj všetko, čo bude hovoriť Hospodin, náš Boh; ty nám povieš všetko, čo ti povie Hospodin, my to budeme počúvať a plniť! 28 Keď Hospodin počul hlas vašich slov, keď ste hovorili so mnou, riekol mi: Počul som slová tohto ľudu, ktoré ti hovorili. Dobré je všetko, čo hovorili. 29 Kiežby bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa dobre vodilo im aj ich deťom naveky! 30 Choď a povedz im: Vráťte sa do svojich stanov! 31 Ty však stoj tu pri mne, a ja ti oznámim všetky prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré ich budeš vyučovať; a oni ich budú plniť v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva. 32 Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo! 33 Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť, aby sa vám dobre vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zaujmete.