Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Napomenutie k poslušnosti. Výstraha pred modlárstvom

1 A teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím plniť, aby ste ostali nažive a aby ste tam vstúpili a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov.
2 Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dávam. 3 Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal-Peóra, totiž, že Hospodin, tvoj Boh, všetkých, ktorí nasledovali Baal-Peóra, vyhubil spomedzi teba. 4 Vy však, ktorí sa pridŕžate svojho Boha, Hospodina, všetci ste podnes nažive. 5 A hľa, učím vás ustanoveniam a právnym predpisom, ako mi prikázal Hospodin, môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju zabrali. 6 Zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia: Naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ. 7 Lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blízki, ako je Hospodin, náš Boh, kedykoľvek Ho vzývame? 8 A ktorý veľký národ by mal také správne ustanovenia a právne predpisy, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám?

Napomenutie zachovávať zmluvu z Chórebu

9 Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči, a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života; oboznám s nimi svojich synov i vnukov -
10 i s dňom, keď si stál pred Hospodinom, svojím Bohom, na Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť. 11 Keď sme sa priblížili a zastali pod vrchom, vrch vzplanul ohňom po samé nebo, zahalené do tmy, oblaku a mrákavy. 12 A Hospodin hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuvideli; len hlas zaznel. 13 Vtedy vám oznámil svoju zmluvu - desať výrokov - ktorú vám prikázal plniť. Napísal ju na kamenné dosky. 14 Mne však Hospodin v tom čase prikázal vyučovať vás ustanovenia a právne predpisy, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej idete a ktorú máte zabrať. 15 Dávajte dobrý pozor na seba - lebo ste neuvideli nijakú postavu v ten deň, keď Hospodin hovoril k vám na Chórebe z ohňa - 16 aby ste sa nezvrhli a neurobili si nejakú modlu, podobu muža alebo ženy, 17 a podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, podobu nejakého okrídleného vtáka, ktorý lieta po nebi, 18 podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, alebo podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. 19 Nedvíhaj oči k nebu a nepozeraj na slnko, mesiac a hviezdy, na všetky nebeské voje, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž, lebo tieto veci pridelil Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom pod celým nebom. 20 Vás však vzal Hospodin a vyviedol zo železnej pece, z Egypta, aby ste Mu boli Jeho vlastným národom, ako je to dnes. 21 Hospodin sa však pre vás rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva do vlastníctva. 22 Áno, ja zomriem v tejto krajine, neprejdem cez Jordán, ale vy prejdete a zaberiete tú dobrú krajinu do vlastníctva. 23 Chráňte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina, svojho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili tesanú modlu akejkoľvek podoby, čo ti zakázal Hospodin, tvoj Boh. 24 Lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh. 25 Keď splodíte synov a vnukov a zostanete dlho v tejto krajine, zvrhnete sa a urobíte si tesanú modlu akejkoľvek podoby a budete páchať, čo sa nepáči Hospodinovi, vášmu Bohu, takže Ho nahneváte 26 - dnes beriem nebo i zem proti vám za svedkov - určite rýchlo vymiznete z krajiny, ktorú sa chystáte zabrať, keď prejdete cez Jordán. Nezostanete v nej dlho, lebo budete úplne vyhubení. 27 Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás iba malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. 28 Tam budete slúžiť bohom, dielu ľudských rúk z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. 29 Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou; 30 keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš Jeho hlas. 31 Lebo Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im potvrdil prísahou.

Vyvolenie Izraela

32 Pýtaj sa len na zašlé časy, ktoré boli pred tebou odvtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, a od jedného konca nebies po druhý sa dozvedaj, či sa niekedy udialo niečo tak veľké alebo či sa slýchalo niečo podobné,
33 či počul ľud hlas Boží hovoriť z ohňa, ako si ty počul, a zostal si nažive?! 34 Alebo či sa kedy nejaký boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami a znameniami, zázrakmi a vojnou, silnou rukou a vystretým ramenom, veľkými hroznými skutkami, celkom tak, ako vám urobil Hospodin, váš Boh, v Egypte pred vašimi očami?! 35 Tebe bolo dovolené vidieť, že Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného. 36 Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj veľký oheň, a Jeho slová si počul z ohňa. 37 Pretože miloval tvojich otcov a po nich si vyvolil ich potomstvo, osobne ťa vyviedol svojou veľkou silou z Egypta, 38 aby spred teba vyhnal národy väčšie a mocnejšie, ako si ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je tomu dnes. 39 Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nieto iného. 40 Zachovávaj Jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa vodilo dobre tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva na večné časy.

Útočištné mestá

41 Vtedy oddelil Mojžiš tri mestá za Jordánom smerom k východu slnka,
42 aby tam mohol utiecť vrah, ktorý neúmyselne zabije svojho blížneho, ktorého nemal predtým v nenávisti: ak utečie do jedného z týchto miest, ostane nažive: 43 pre Rúbenovcov Becer na púšti, na náhornej rovine, pre Gádovcov Rámót v Gileáde a pre Menaššeovcov Gólán v Bášáne. 44 Toto je zákon, ktorý predložil Mojžiš Izraelcom. 45 Toto sú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré Mojžiš oznámil Izraelcom, keď vyšli z Egypta, 46 za Jordánom v údolí naproti Bét-Peóru, v krajine amorejského kráľa Síchóna, ktorý sídlil v Chešbóne a ktorého Mojžiš a Izraelci porazili, keď vychádzali z Egypta. 47 Zabrali jeho krajinu i krajinu bášánskeho kráľa Óga, dvoch kráľov amorejských, za Jordánom smerom k východu slnka, 48 od Aróeru, ktorý leží na brehu potoka Arnón, až po vrch Sirjón, totiž po Chermón, 49 aj celú Arábu za Jordánom na východe až po more Aráby pod svahmi Pisgy.