Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Víťazstvo nad bášánskym kráľom Ógom

1 Keď sme sa obrátili a vystupovali smerom k Bášánu, vyšiel proti nám do boja k Edrei bášánský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom.
2 Vtedy mi riekol Hospodin: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, i všetok jeho ľud i jeho krajinu! Nalož s ním celkom tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne! 3 A Hospodin, náš Boh, vydal nám do rúk i bášánského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa nikto z nich nezachránil. 4 V tom čase sme mu zabrali všetky mestá. Nebolo mesta, ktoré by sme mu neodňali: šesťdesiat miest, celú oblasť Argóbu, kráľovstvo Óga v Bášáne. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené vysokým múrom, bránami a závorami, okrem mnohých neopevnených miest. 6 Vykonali sme na nich hubiacu kliatbu práve tak, ako sme urobili chešbónskemu kráľovi Síchónovi, keď sme vykonali hubiacu kliatbu na všetkých mestách, na mužoch, ženách aj deťoch. 7 Všetok dobytok a korisť z miest sme zhabali. 8 V tom čase sme dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, odňali krajinu od rieky Arnón až po vrch Chermón - 9 Sidónci volajú Chermón Sirjónom a Amorejci ho volajú Senírom - 10 všetky mestá náhornej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Salchu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášáne. 11 Lebo len bášánský kráľ Óg zostal zo zvyšku Refáovcov. Jeho rakva, bazaltová rakva, je v Rabbe Ammóncov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šírka štyri lakte, merané na obyčajné lakte.

Rozdelenie Zajordánska

12 V tom čase sme zabrali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri potoku Arnón, a polovicu pohoria Gileádu i jeho mestá dal som Rúbenovcom a Gádovcom.
13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán - Ógovo kráľovstvo - dal som polovici kmeňa Menašše, celú oblasť Argóbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáovcov. 14 Menaššeho syn Jáír zabral celú oblasť Argóbu až po gešúrske a maachánské územie, to jest Bášán, a pomenoval tieto dediny podľa svojho mena Chavvót-Jáír, ako je to dodnes. 15 Máchírovi som však dal Gileád. 16 Rúbenovcom a Gádovcom som dal z Gileádu až po potok Arnón - stred údolia tvorí hranicu - a až po potok Jabbók, hranicu Ammóncov; 17 k tomu Arábu s Jordánom ako hranicou, od Kinneretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svahmi Pisgy na východe. 18 V tom čase som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlastníctva. Všetci, čo ste bojaschopní, prejdite ozbrojení na čele svojich bratov - Izraelcov; 19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobytka - zostanú bývať vo vašich mestách, ktoré som vám dal, 20 pokiaľ Hospodin nedopraje pokoja vašim bratom ako vám; potom aj oni zaberú krajinu, ktorú im Hospodin, váš Boh, dáva za Jordánom. Potom sa vrátite každý ku svojmu vlastníctvu, ktoré som vám dal. 21 Vtedy som prikázal Józuovi: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš. 22 Nebojte sa ich, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás! 23 Vtedy som takto prosil Hospodina: 24 Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? 25 Kiež smiem prejsť a uzrieť dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie s Libanonom. 26 Ale Hospodin sa rozhneval na mňa pre vás; nevyslyšal ma, ale mi riekol: Dosť máš! Nehovor mi viac o tom! 27 Vyjdi na vrchol Pisgy a pozri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a rozhliadni sa vlastnými očami, lebo neprejdeš cez tento Jordán! 28 Józuovi však daj príkaz, posilni ho a vzmuž, lebo on prejde na čelo tohto ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlastníctva tú krajinu, ktorú uvidíš! 29 Zostali sme teda v údolí naproti Bét-Peóru.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk