Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Víťazstvo nad bášánskym kráľom Ógom

1 Keď sme sa obrátili a vystupovali smerom k Bášánu, vyšiel proti nám do boja k Edrei bášánský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom.
2 Vtedy mi riekol Hospodin: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, i všetok jeho ľud i jeho krajinu! Nalož s ním celkom tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne! 3 A Hospodin, náš Boh, vydal nám do rúk i bášánského kráľa Óga aj všetok jeho ľud a bili sme ho tak, že sa nikto z nich nezachránil. 4 V tom čase sme mu zabrali všetky mestá. Nebolo mesta, ktoré by sme mu neodňali: šesťdesiat miest, celú oblasť Argóbu, kráľovstvo Óga v Bášáne. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené vysokým múrom, bránami a závorami, okrem mnohých neopevnených miest. 6 Vykonali sme na nich hubiacu kliatbu práve tak, ako sme urobili chešbónskemu kráľovi Síchónovi, keď sme vykonali hubiacu kliatbu na všetkých mestách, na mužoch, ženách aj deťoch. 7 Všetok dobytok a korisť z miest sme zhabali. 8 V tom čase sme dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, odňali krajinu od rieky Arnón až po vrch Chermón - 9 Sidónci volajú Chermón Sirjónom a Amorejci ho volajú Senírom - 10 všetky mestá náhornej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Salchu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášáne. 11 Lebo len bášánský kráľ Óg zostal zo zvyšku Refáovcov. Jeho rakva, bazaltová rakva, je v Rabbe Ammóncov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šírka štyri lakte, merané na obyčajné lakte.

Rozdelenie Zajordánska

12 V tom čase sme zabrali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri potoku Arnón, a polovicu pohoria Gileádu i jeho mestá dal som Rúbenovcom a Gádovcom.
13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán - Ógovo kráľovstvo - dal som polovici kmeňa Menašše, celú oblasť Argóbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáovcov. 14 Menaššeho syn Jáír zabral celú oblasť Argóbu až po gešúrske a maachánské územie, to jest Bášán, a pomenoval tieto dediny podľa svojho mena Chavvót-Jáír, ako je to dodnes. 15 Máchírovi som však dal Gileád. 16 Rúbenovcom a Gádovcom som dal z Gileádu až po potok Arnón - stred údolia tvorí hranicu - a až po potok Jabbók, hranicu Ammóncov; 17 k tomu Arábu s Jordánom ako hranicou, od Kinneretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svahmi Pisgy na východe. 18 V tom čase som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlastníctva. Všetci, čo ste bojaschopní, prejdite ozbrojení na čele svojich bratov - Izraelcov; 19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobytka - zostanú bývať vo vašich mestách, ktoré som vám dal, 20 pokiaľ Hospodin nedopraje pokoja vašim bratom ako vám; potom aj oni zaberú krajinu, ktorú im Hospodin, váš Boh, dáva za Jordánom. Potom sa vrátite každý ku svojmu vlastníctvu, ktoré som vám dal. 21 Vtedy som prikázal Józuovi: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš. 22 Nebojte sa ich, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás! 23 Vtedy som takto prosil Hospodina: 24 Hospodine, Pane, začal si ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť i svoju premocnú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? 25 Kiež smiem prejsť a uzrieť dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie s Libanonom. 26 Ale Hospodin sa rozhneval na mňa pre vás; nevyslyšal ma, ale mi riekol: Dosť máš! Nehovor mi viac o tom! 27 Vyjdi na vrchol Pisgy a pozri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a rozhliadni sa vlastnými očami, lebo neprejdeš cez tento Jordán! 28 Józuovi však daj príkaz, posilni ho a vzmuž, lebo on prejde na čelo tohto ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlastníctva tú krajinu, ktorú uvidíš! 29 Zostali sme teda v údolí naproti Bét-Peóru.