34. kapitola

Mojžišova smrť

1 Potom vystúpil Mojžiš z Moábskych stepí na vrch Nebó - vrchol Pisgy - naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celú krajinu Gileád až po Dán,
2 i celú krajinu Naftálí, i krajinu Efrajima a Menaššeho a celý kraj Júdov až po Západné more, 3 aj Negeb a Okolie Jordánu, údolie Jericha, Mesta paliem - až po Cóár. 4 A Hospodin mu riekol: Toto je krajina, ktorú som prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Tvojmu potomstvu ju dám. Dovolil som ti uvidieť ju na vlastné oči, avšak do nej nevojdeš. 5 Potom služobník Hospodinov Mojžiš zomrel tam v Moábsku podľa slova Hospodinovho. 6 A On ho pochoval v údolí Moábska naproti Bét-Peóru. Avšak do dnešného dňa nikto nevie o jeho hrobe. 7 Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla. 8 Izraelci oplakávali Mojžiša tridsať dní na Moábskych stepiach. Tým sa vyplnili dni smútočného kvílenia za Mojžišom. 9 Józua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti - lebo Mojžiš na neho skladal ruky - Izraelci ho poslúchali a konali tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 10 Avšak v Izraeli už nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa Hospodin stýkal tvárou v tvár, 11 podobný pri všetkých znameniach a zázrakoch, ktoré ho Hospodin poslal konať v Egypte pred faraónom a pred všetkými jeho služobníkmi i celou jeho krajinou, 12 a pri všetkých prejavoch moci, pri všetkých veľkých a strašných skutkoch, ktoré Mojžiš konal pred očami celého Izraela.