Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Józua Mojžišovým nástupcom

1 Nato Mojžiš odišiel oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu.
2 Povedal im: Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať a vchádzať. Aj Hospodin mi riekol: Neprejdeš cez tento Jordán! 3 Hospodin, tvoj Boh, sám pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy spred teba a ty si ich podmaníš. Józua prejde pred tebou na druhú stranu, ako hovoril Hospodin. 4 Hospodin naloží s nimi, ako naložil s amorejskými kráľmi Síchónom a Ógom aj s ich krajinami, keď ich zničil. 5 Hospodin vám ich vydá a vy naložíte s nimi celkom podľa príkazu, ktorý som vám dal. 6 Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa! 7 Potom Mojžiš zavolal Józuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. 8 Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Úprava o čítaní zákona

9 Mojžiš spísal tento zákon a dal ho kňazom, synom Lévího, ktorí nosili truhlu zmluvy Hospodinovej, i všetkým starším Izraela.
10 Mojžiš im prikázal: Na konci každého siedmeho roku, v čase určenom na odpustenie dlhov, na sviatok stánkov, 11 keď sa celý Izrael príde ukázať pred Hospodinom, tvojím Bohom, na miesto, ktoré si On vyvolí, budeš nahlas predčitovať tento zákon pred celým Izraelom. 12 Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti i cudzincov, ktorí bývajú v tvojich osadách; nech počúvajú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, a nech sa usilujú plniť všetky slová tohto zákona. 13 Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni, kým budete žiť na zemi, ktorú sa chystáte zaujať, keď prejdete cez Jordán.

Posledné pokyny Mojžišovi

14 Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, blíži sa čas tvojej smrti. Zavolaj Józuu a postavte sa do svätostánku; dám mu svoj príkaz. Mojžiš i Józua odišli a postavili sa do svätostánku.
15 Vtedy zjavil sa Hospodin v stane v oblakovom stĺpe a oblakový stĺp zastal nad vchodom stanu. 16 Hospodin riekol Mojžišovi: Ajhľa, odoberieš sa na odpočinok ku svojim otcom, a tento ľud povstane a bude smilniť s cudzími bohmi v krajine, do ktorej ide; opustí ma a zruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. 17 Potom vzplanie môj hnev proti nemu v ten deň, opustím ho a skryjem si tvár pred ním, takže bude upadať; zastihnú ho mnohé pohromy, súženie, a povie v ten deň: Či ma nezastihli tieto pohromy preto, že môj Boh nie je uprostred mňa? 18 Ja si v ten deň určite skryjem tvár pre všetko zlo, ktoré popáchal, keďže sa obrátil k iným bohom. 19 Teraz si napíšte túto pieseň; nauč ju Izraelcov a vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedkom proti Izraelcom. 20 Lebo uvediem ho na pôdu, o ktorej som prisahal jeho otcom, ktorá oplýva mliekom a medom; keď bude jesť a nasýti sa, stučnie, a potom sa obráti k cudzím bohom, bude im slúžiť, mňa zavrhne a zruší moju zmluvu. 21 Keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, nech táto pieseň hovorí proti nemu ako svedok - lebo nevymizne z úst jeho potomstva; veď poznám jeho zmýšľanie, ktoré dnes prechováva, prv než by som ho uviedol do krajiny, o ktorej som prisahal. 22 V ten istý deň napísal Mojžiš túto pieseň a naučil ju Izraelcov. 23 Hospodin prikázal Núnovmu synovi Józuovi: Buď mocný a udatný, lebo ty vovedieš Izraelcov do krajiny, ktorú som im dal prísahou. A ja budem s tebou! 24 Keď Mojžiš dopísal slová tohto zákona do knihy v plnom znení, 25 prikázal levítom, ktorí nosili truhlu zmluvy Hospodinovej: 26 Vezmite túto knihu zákona a uložte ju k truhle zmluvy Hospodina, svojho Boha, a tam bude svedkom proti tebe. 27 Lebo ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvrdohlavosť. Veď ak sa priečite Hospodinovi, kým ešte s vami žijem, o čo viac bude tomu tak po mojej smrti! 28 Zhromaždite ku mne všetkých starších svojich kmeňov i svojich úradníkov, nech im nahlas poviem tieto slová a nebo i zem vyzvem za svedkov proti nim. 29 Lebo viem, že sa po mojej smrti úplne skazíte a odbočíte z cesty, ktorú som vám určil; i zastihne vás pohroma v posledných dňoch, lebo budete páchať, čo sa nepáči Hospodinovi, a popudíte Ho dielom svojich rúk. 30 Mojžiš povedal celému zhromaždeniu Izraela nahlas slová tejto piesne v plnom znení: