30. kapitola

Božie zasľúbenie

1 Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová - požehnanie i kliatba - ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa Hospodin, tvoj Boh, zahnal,
2 a keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a budeš i so svojimi deťmi celým srdcom a celou dušou poslúchať Jeho hlas tak, ako ti to dnes prikazujem, 3 vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou a znovu ťa zhromaždí spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. 4 Keby tvoji boli zahnaní až na koniec sveta, i odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin, tvoj Boh, i odtiaľ ťa vezme 5 a privedie do krajiny, ktorú zabrali tvoji otcovia; zaberieš ju, On ti bude robiť dobre a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov. 6 Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si bol živý. 7 Potom Hospodin, tvoj Boh, položí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na neprajníkov, ktorí ťa budú prenasledovať. 8 A ty budeš znovu poslúchať hlas Hospodinov a budeš plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. 9 Hospodin, tvoj Boh, ťa nadbytkom požehná pri každom diele tvojich rúk, pri plode tvojho života, pri plode tvojho dobytka a pri plodinách tvojej pôdy tebe k dobru, lebo Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov, 10 keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, a zachovávať Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, zaznamenané v tejto knihe zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 11 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. 12 Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť? 13 Ani nie je za morom, aby si smel povedať: Kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť? 14 Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Výstraha pred modlárstvom

15 Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo.
16 Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy - tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. 17 Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18 oznamujem vám dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán. 19 Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: 20 miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.