Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Obnovenie zmluvy

1 Mojžiš zvolal všetkých Izraelcov a povedal im: Vy ste videli všetko, čo vykonal Hospodin pred vašimi očami v Egypte faraónovi a všetkým jeho služobníkom v celej jeho krajine,
2 veľké skúšky, ktoré videli vaše oči, znamenia a veľké zázraky. 3 Avšak Hospodin až do tohto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. 4 Viedol som vás štyridsať rokov po púšti; vaše rúcha sa nezodrali, ani vaša obuv sa nezodrala na nohách. 5 Chlieb ste nejedli, víno ani opojný nápoj ste nepili, aby ste poznali, že som Hospodin, váš Boh. 6 Keď ste došli k tomuto miestu, vytiahol chešbónsky kráľ Síchón a bášánsky kráľ Óg proti nám do boja, ale sme ich porazili. 7 Vzali sme ich krajinu a dali do dedičného vlastníctva kmeňu Rúbenovmu a Gádovmu i polovici kmeňa Menaššeho. 8 Zachovávajte preto slová tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. 9 Vy všetci stojíte dnes pred Hospodinom, svojím Bohom, predáci vašich kmeňov, vaši starší, vaši úradníci, všetci mužovia Izraela, 10 vaše deti, vaše ženy i cudzinec uprostred tvojho tábora, od tvojho drevorubača až po nosiča vody, 11 aby si vstúpil do zmluvy s Hospodinom, svojím Bohom, a pod Jeho prísažnú dohodu, ktorú dnes s tebou uzaviera Hospodin, tvoj Boh, 12 aby ťa dnes ustanovil za ľud a bol ti Bohom, ako ti sľúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 13 No túto zmluvu a túto prísažnú dohodu neuzavieram s vami samotnými, 14 ale i s tými, ktorí tu dnes s nami stoja pred Hospodinom, našim Bohom, i s tými, ktorí nie sú tu dnes s nami. 15 Vy viete, ako sme bývali v Egypte a ako sme prešli pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. 16 Videli ste ich ohavnosti a ich modly, drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali. 17 Len aby medzi vami nebol muž ani žena, ani čeľaď ani kmeň, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Hospodina, nášho Boha, aby šiel slúžiť bohom oných národov; nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť! 18 Keby niekto počul slová tejto prísahy a navrával by si v srdci: Bezpečný budem, hoci kráčam v zatvrdilosti srdca! potom zachvátené bude mokré so suchým. 19 Takému Hospodin nechce odpustiť, lebo vtedy vzplanie hnev Hospodina a Jeho rozhorčenie proti tomu mužovi a spočinie na ňom celá kliatba zapísaná v tejto knihe; Hospodin vytrie jeho meno spod nebies. 20 Hospodin ho oddelí na jeho skazu od všetkých kmeňov Izraela na základe všetkých kliatieb zmluvy, zapísanej v tejto knihe zákona. 21 Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí prídu po vás, i cudzinci, ktorí prídu z ďalekej krajiny, a uvidia rany tejto krajiny i jej neduhy, ktorými ťa navštívil Hospodin, povedia: 22 Celá zem je síra, soľ a spálenisko, takže sa neobsieva, nič nevyrastie z nej, ani nevzíde na nej nijaká bylina, je ako zrúcanina Sodomy a Gomory, Admy a Cebójimu, ktoré vyvrátil Hospodin vo svojom hneve a vo svojej prchkosti. 23 Všetky národy sa budú spytovať: Prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľká páľava hnevu? 24 Povedia: Preto, že opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta; 25 pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im On nepridelil. 26 Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu zaznamenanú v tejto knihe. 27 I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes! 28 Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona!