Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Obnovenie zmluvy

1 Mojžiš zvolal všetkých Izraelcov a povedal im: Vy ste videli všetko, čo vykonal Hospodin pred vašimi očami v Egypte faraónovi a všetkým jeho služobníkom v celej jeho krajine,
2 veľké skúšky, ktoré videli vaše oči, znamenia a veľké zázraky. 3 Avšak Hospodin až do tohto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. 4 Viedol som vás štyridsať rokov po púšti; vaše rúcha sa nezodrali, ani vaša obuv sa nezodrala na nohách. 5 Chlieb ste nejedli, víno ani opojný nápoj ste nepili, aby ste poznali, že som Hospodin, váš Boh. 6 Keď ste došli k tomuto miestu, vytiahol chešbónsky kráľ Síchón a bášánsky kráľ Óg proti nám do boja, ale sme ich porazili. 7 Vzali sme ich krajinu a dali do dedičného vlastníctva kmeňu Rúbenovmu a Gádovmu i polovici kmeňa Menaššeho. 8 Zachovávajte preto slová tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. 9 Vy všetci stojíte dnes pred Hospodinom, svojím Bohom, predáci vašich kmeňov, vaši starší, vaši úradníci, všetci mužovia Izraela, 10 vaše deti, vaše ženy i cudzinec uprostred tvojho tábora, od tvojho drevorubača až po nosiča vody, 11 aby si vstúpil do zmluvy s Hospodinom, svojím Bohom, a pod Jeho prísažnú dohodu, ktorú dnes s tebou uzaviera Hospodin, tvoj Boh, 12 aby ťa dnes ustanovil za ľud a bol ti Bohom, ako ti sľúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 13 No túto zmluvu a túto prísažnú dohodu neuzavieram s vami samotnými, 14 ale i s tými, ktorí tu dnes s nami stoja pred Hospodinom, našim Bohom, i s tými, ktorí nie sú tu dnes s nami. 15 Vy viete, ako sme bývali v Egypte a ako sme prešli pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. 16 Videli ste ich ohavnosti a ich modly, drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali. 17 Len aby medzi vami nebol muž ani žena, ani čeľaď ani kmeň, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Hospodina, nášho Boha, aby šiel slúžiť bohom oných národov; nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť! 18 Keby niekto počul slová tejto prísahy a navrával by si v srdci: Bezpečný budem, hoci kráčam v zatvrdilosti srdca! potom zachvátené bude mokré so suchým. 19 Takému Hospodin nechce odpustiť, lebo vtedy vzplanie hnev Hospodina a Jeho rozhorčenie proti tomu mužovi a spočinie na ňom celá kliatba zapísaná v tejto knihe; Hospodin vytrie jeho meno spod nebies. 20 Hospodin ho oddelí na jeho skazu od všetkých kmeňov Izraela na základe všetkých kliatieb zmluvy, zapísanej v tejto knihe zákona. 21 Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí prídu po vás, i cudzinci, ktorí prídu z ďalekej krajiny, a uvidia rany tejto krajiny i jej neduhy, ktorými ťa navštívil Hospodin, povedia: 22 Celá zem je síra, soľ a spálenisko, takže sa neobsieva, nič nevyrastie z nej, ani nevzíde na nej nijaká bylina, je ako zrúcanina Sodomy a Gomory, Admy a Cebójimu, ktoré vyvrátil Hospodin vo svojom hneve a vo svojej prchkosti. 23 Všetky národy sa budú spytovať: Prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľká páľava hnevu? 24 Povedia: Preto, že opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta; 25 pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im On nepridelil. 26 Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu zaznamenanú v tejto knihe. 27 I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes! 28 Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim synom až naveky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona!