Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Prechod územím Edómcov a Moábcov

1 Potom sme sa obrátili a vydali sme sa na púšť k Červenému moru, ako mi hovoril Hospodin. Okolo pohoria Séír sme putovali mnoho dní.
2 Vtedy mi riekol Hospodin: 3 Dosť ste sa nachodili okolo tohto pohoria. Obráťte sa na sever! 4 Ľudu prikáž: Pôjdete územím svojich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre. Budú sa vás báť, ale majte sa veľmi na pozore! 5 Nepúšťajte sa do vojny s nimi, lebo vám nedám z ich krajiny ani stopu, veď pohorie Séír som dal Ézavovi do vlastníctva. 6 Jedlo si od nich kupujte za peniaze, aby ste mali čo jesť. Ba aj vodu si od nich kupujte za peniaze, aby ste mali čo piť; 7 lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa po žehnal pri každom diele tvojich rúk. Pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti; už štyridsať rokov je Hospodin s tebou, nemal si v ničom nedostatku. 8 A tak sme odišli od našich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre, cestou cez Arábu, ktorá vychádza z Élatu a Ecjón-Geberu. Potom sme sa obrátili a prešli smerom k Moábskej púšti. 9 Vtedy mi riekol Hospodin: Nenapádaj Moábcov a nepúšťaj sa s nimi do vojny, lebo ti z ich zeme nedám nič do vlastníctva, keďže som Ár dal Lótovým synom do vlastníctva. 10 Predtým bývali v ňom Émovia, ľud veľký, početný a vysokej postavy ako Anákovci. 11 Aj ich pokladajú za Refáovcov ako Anákovcov, ale Moábci ich volajú Émami. 12 V Séíre však bývali predtým Chórijci, ale synovia Ézavovi ich vyhnali, vyhubili spred seba a usadili sa na ich mieste, ako urobil Izrael so svojou vlastnou krajinou, ktorú mu dal Hospodin. 13 A teraz sa poberte a prejdite cez potok Zered. Potom sme prešli cez potok Zered. 14 Naše putovanie z Kádeš-Barnéy až po potok Zered trvalo tridsať osem rokov, kým z tábora nevyhynulo celé pokolenie bojovníkov, ako im prisahal Hospodin. 15 Aj ruka Hospodinova doľahla na nich, aby ich vyhubila z tábora až po ich úplné vykynoženie.

Na území Ammóncov

16 Len čo vymreli z ľudu všetci bojovníci,
17 riekol mi Hospodin: 18 Ty sa dnes chystáš prejsť moábske územie pri Áre, 19 a priblížiš sa k Ammóncom. Nenapádaj ich, ani sa s nimi nepúšťaj do vojny, lebo ti nedám z krajiny Amón nič do vlastníctva, pretože som ju dal do vlastníctva synom Lótovým. 20 Aj túto pokladali za krajinu Refáovcov. Refáovci bývali v nej predtým a Ammónci ich volali Zamzumcami - 21 ľud veľký, početný a vysokej postavy ako Anákovci. Ale Hospodin ich vyhubil pred nimi. Keď ich vyhnali, usadili sa na ich mieste, 22 ako urobil Hospodin Ézavovým synom, ktorí bývali v Séíre, keď vyhubil pred nimi Chorijcov; vyhnali ich a usadili sa na ich mieste až do dnešného dňa. 23 No Avijcov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vyhubili Kaftórci, ktorí vyšli z Kaftóra, a usadili sa na ich mieste. 24 Poberte sa, dajte sa na cestu a prejdite cez rieku Arnón! Hľa, vydal som ti do rúk Amorejca Síchóna, chešbónskeho kráľa, i jeho krajinu! Začni ju dobýjať a pusť sa s ním do vojny! 25 Tohto dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všetkých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe.

Víťazstvo nad Síchónom

26 Potom som z púšte Kedémót poslal poslov k chešbónskemu kráľovi Síchónovi s posolstvom pokoja a odkázal som:
27 Chcel by som prejsť tvojou krajinou; pôjdem len po ceste; neodbočím ani napravo ani naľavo. 28 Potraviny mi predávaj za peniaze, aby som mohol jesť, vodu mi predávaj za peniaze, aby som mohol piť! Len peši chcem prejsť, 29 ako mi to dovolili Ézavovi synovia, ktorí bývajú v Séíre, i Moábci, ktorí bývajú v Áre, kým neprejdem cez Jordán do krajiny, ktorú nám dáva Hospodin, náš Boh. 30 Ale chešbónsky kráľ Síchón nám nechcel dovoliť prejsť cez svoju krajinu, lebo Hospodin, tvoj Boh, urobil jeho ducha nepoddajným a zatvrdil mu srdce, aby ho vydal tebe do rúk, ako je tomu dnes. 31 Potom mi Hospodin riekol: Hľa, začínam ti dávať do moci Síchóna a jeho krajinu! Začni zaberať jeho krajinu a zmocni sa jej! 32 Vtedy vyšiel Síchón so všetkým svojím ľudom proti nám do boja k Jahacu. 33 Hospodin, náš Boh, nám ho vydal, tak že sme porazili jeho aj jeho synov, aj všetok jeho ľud. 34 A zabrali sme v tom čase všetky jeho mestá, vykonali sme hubiacu kliatbu na každom meste, na mužoch, ženách i deťoch, a nedovolili sme nikomu ujsť. 35 Iba dobytok sme zhabali s korisťou z miest, ktoré sme zabrali. 36 Od Aróeru, ktorý je na brehu potoka Arnón, a od mesta v údolí až po Gileád nebolo mesta, ktoré by pre nás bolo nedobytným. Všetko nám vydal Hospodin, náš Boh. 37 Len ku krajine Ammóncov si sa nepriblížil, totiž k celému pobrežiu potoka Jabbók, ani k mestám na pohorí, ako prikázal Hospodin, náš Boh.