Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Prechod územím Edómcov a Moábcov

1 Potom sme sa obrátili a vydali sme sa na púšť k Červenému moru, ako mi hovoril Hospodin. Okolo pohoria Séír sme putovali mnoho dní.
2 Vtedy mi riekol Hospodin: 3 Dosť ste sa nachodili okolo tohto pohoria. Obráťte sa na sever! 4 Ľudu prikáž: Pôjdete územím svojich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre. Budú sa vás báť, ale majte sa veľmi na pozore! 5 Nepúšťajte sa do vojny s nimi, lebo vám nedám z ich krajiny ani stopu, veď pohorie Séír som dal Ézavovi do vlastníctva. 6 Jedlo si od nich kupujte za peniaze, aby ste mali čo jesť. Ba aj vodu si od nich kupujte za peniaze, aby ste mali čo piť; 7 lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa po žehnal pri každom diele tvojich rúk. Pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti; už štyridsať rokov je Hospodin s tebou, nemal si v ničom nedostatku. 8 A tak sme odišli od našich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre, cestou cez Arábu, ktorá vychádza z Élatu a Ecjón-Geberu. Potom sme sa obrátili a prešli smerom k Moábskej púšti. 9 Vtedy mi riekol Hospodin: Nenapádaj Moábcov a nepúšťaj sa s nimi do vojny, lebo ti z ich zeme nedám nič do vlastníctva, keďže som Ár dal Lótovým synom do vlastníctva. 10 Predtým bývali v ňom Émovia, ľud veľký, početný a vysokej postavy ako Anákovci. 11 Aj ich pokladajú za Refáovcov ako Anákovcov, ale Moábci ich volajú Émami. 12 V Séíre však bývali predtým Chórijci, ale synovia Ézavovi ich vyhnali, vyhubili spred seba a usadili sa na ich mieste, ako urobil Izrael so svojou vlastnou krajinou, ktorú mu dal Hospodin. 13 A teraz sa poberte a prejdite cez potok Zered. Potom sme prešli cez potok Zered. 14 Naše putovanie z Kádeš-Barnéy až po potok Zered trvalo tridsať osem rokov, kým z tábora nevyhynulo celé pokolenie bojovníkov, ako im prisahal Hospodin. 15 Aj ruka Hospodinova doľahla na nich, aby ich vyhubila z tábora až po ich úplné vykynoženie.

Na území Ammóncov

16 Len čo vymreli z ľudu všetci bojovníci,
17 riekol mi Hospodin: 18 Ty sa dnes chystáš prejsť moábske územie pri Áre, 19 a priblížiš sa k Ammóncom. Nenapádaj ich, ani sa s nimi nepúšťaj do vojny, lebo ti nedám z krajiny Amón nič do vlastníctva, pretože som ju dal do vlastníctva synom Lótovým. 20 Aj túto pokladali za krajinu Refáovcov. Refáovci bývali v nej predtým a Ammónci ich volali Zamzumcami - 21 ľud veľký, početný a vysokej postavy ako Anákovci. Ale Hospodin ich vyhubil pred nimi. Keď ich vyhnali, usadili sa na ich mieste, 22 ako urobil Hospodin Ézavovým synom, ktorí bývali v Séíre, keď vyhubil pred nimi Chorijcov; vyhnali ich a usadili sa na ich mieste až do dnešného dňa. 23 No Avijcov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vyhubili Kaftórci, ktorí vyšli z Kaftóra, a usadili sa na ich mieste. 24 Poberte sa, dajte sa na cestu a prejdite cez rieku Arnón! Hľa, vydal som ti do rúk Amorejca Síchóna, chešbónskeho kráľa, i jeho krajinu! Začni ju dobýjať a pusť sa s ním do vojny! 25 Tohto dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všetkých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe.

Víťazstvo nad Síchónom

26 Potom som z púšte Kedémót poslal poslov k chešbónskemu kráľovi Síchónovi s posolstvom pokoja a odkázal som:
27 Chcel by som prejsť tvojou krajinou; pôjdem len po ceste; neodbočím ani napravo ani naľavo. 28 Potraviny mi predávaj za peniaze, aby som mohol jesť, vodu mi predávaj za peniaze, aby som mohol piť! Len peši chcem prejsť, 29 ako mi to dovolili Ézavovi synovia, ktorí bývajú v Séíre, i Moábci, ktorí bývajú v Áre, kým neprejdem cez Jordán do krajiny, ktorú nám dáva Hospodin, náš Boh. 30 Ale chešbónsky kráľ Síchón nám nechcel dovoliť prejsť cez svoju krajinu, lebo Hospodin, tvoj Boh, urobil jeho ducha nepoddajným a zatvrdil mu srdce, aby ho vydal tebe do rúk, ako je tomu dnes. 31 Potom mi Hospodin riekol: Hľa, začínam ti dávať do moci Síchóna a jeho krajinu! Začni zaberať jeho krajinu a zmocni sa jej! 32 Vtedy vyšiel Síchón so všetkým svojím ľudom proti nám do boja k Jahacu. 33 Hospodin, náš Boh, nám ho vydal, tak že sme porazili jeho aj jeho synov, aj všetok jeho ľud. 34 A zabrali sme v tom čase všetky jeho mestá, vykonali sme hubiacu kliatbu na každom meste, na mužoch, ženách i deťoch, a nedovolili sme nikomu ujsť. 35 Iba dobytok sme zhabali s korisťou z miest, ktoré sme zabrali. 36 Od Aróeru, ktorý je na brehu potoka Arnón, a od mesta v údolí až po Gileád nebolo mesta, ktoré by pre nás bolo nedobytným. Všetko nám vydal Hospodin, náš Boh. 37 Len ku krajine Ammóncov si sa nepriblížil, totiž k celému pobrežiu potoka Jabbók, ani k mestám na pohorí, ako prikázal Hospodin, náš Boh.