Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Zasľúbenie požehnania

1 Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.
2 Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha. 3 Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. 4 Požehnaný bude plod tvojho života a plod tvojho dobytka, i mláďatá tvojho statku, i prírastky drobného stáda. 5 Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto. 6 Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. 7 Hospodin spôsobí porážku tvojich nepriateľov, ktorí by povstali proti tebe. Jednou cestou vytiahnu proti tebe a siedmimi cestami zutekajú pred tebou. 8 Hospodin ti udelí svoje požehnanie, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 9 Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal, ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po Jeho cestách. 10 Vtedy všetky národy zeme zbadajú, že nosíš meno Hospodinovo, a budú sa ťa báť. 11 Hospodin ti dá nadbytok dobrého, plodu tvojho života, plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hospodin prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. 12 Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu - nebesá - aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty si však nebudeš požičiavať. 13 Hospodin ťa učiní hlavou, a nie chvostom; budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť. 14 Neodchýľ sa ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, ani napravo, ani naľavo, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil.

Hrozba kliatbou

15 Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať:
16 Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli. 17 Prekliaty bude tvoj kôš a tvoje koryto. 18 Prekliaty bude plod tvojho života, plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvojho statku a prírastky tvojho drobného stáda. 19 Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať, a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať. 20 Hospodin pošle na teba kliatbu, zdesenie a pohromu pri každom počínaní tvojich rúk, do ktorého sa dáš, kým ťa nevyhubí a nezničí pre tvoje zlé skutky, pretože si ma opustil. 21 Hospodin ťa zachváti morom, kým ťa neumorí v krajine, ktorú teraz prichádzaš zaujať. 22 Hospodin ťa bude biť suchotami, horúčkou i zápalom, páľavou a mečom, obilnou sneťou a žltnutím; a budú ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23 Nebesá nad tvojou hlavou budú ako meď a zem pod tebou bude ako železo. 24 Namiesto dažďa dá Hospodin tvojej krajine piesok, a prach zostúpi na teba z nebies, kým ťa nezničí. 25 Hospodin spôsobí, že ťa tvoji nepriatelia porazia. Jednou cestou potiahneš proti nim, siedmimi cestami zutekáš pred nimi a budeš predmetom úžasu pre všetky kráľovstvá zeme. 26 Tvoja mŕtvola bude pokrmom všetkému vtáctvu nebeskému i zvieratám krajiny a nebude nikoho, kto by ich odohnal. 27 Hospodin ťa bude biť egyptskými vredmi, pľuzgiermi, vyrážkami a svrabom, z ktorých sa nevyliečiš. 28 Hospodin ťa bude biť šialenstvom, slepotou a pomätenosťou mysle. 29 Na jasné poludnie budeš tápať ako slepec v tme. Na tvojich cestách sa ti nebude dariť. Vtedy ťa budú vždy utláčať a okrádať po všetky dni, a nikto ťa nezachráni. 30 So ženou sa zasnúbiš, ale iný bude s ňou spávať; vystavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vysadíš vinicu, ale nebudeš ju užívať. 31 Tvojho vola zabijú pred tvojimi očami, ale nebudeš z neho jesť; pred očami ti ukradnú osla, a nevrátia ti ho; tvoje drobné stádo sa dostane tvojim nepriateľom, a nikto ti nepomôže. 32 Tvoji synovia a tvoje dcéry dostanú sa do moci cudzieho národa, oči ti budú hľadieť na to a budeš prahnúť po nich celý deň, ale tvoje ruky nič nezmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy a všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, a budú ťa vždy utláčať a po všetky dni gniaviť. 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš dívať. 35 Hospodin ťa bude biť zlými vredmi na kolenách i na stehnách tak, že sa nebudeš môcť vyliečiť, od spodku nôh až po vrch hlavy. 36 Hospodin zavedie teba i tvojho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom z dreva a kameňa. 37 Budeš na zdesenie, na odstrašujúci príklad a na posmech všetkým národom, ku ktorým ťa zavedie Hospodin. 38 Mnoho semena vynesieš na pole, a málo pozberáš, lebo to znivočia kobylky. 39 Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno nebudeš ani piť, ani uskladňovať, lebo ich obžerú červy. 40 Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo oliva ti opŕchne. 41 Synov a dcéry splodíš, ale nebudú tvoji, pretože pôjdu do zajatia. 42 Všetky tvoje stromy a plodiny pôdy napadne hmyz. 43 Cudzinec ťa bude v tvojom prostredí prerastať vyššie a vyššie, ty však budeš upadať nižšie a nižšie. 44 On ti bude požičiavať, ale ty mu nebudeš požičiavať; on bude hlavou a ty budeš chvostom. 45 Prídu na teba všetky tieto kliatby, budú ťa prenasledovať a dostihnú ťa, kým ťa nezničia, pretože si neposlúchal slovo Hospodina, svojho Boha, a nezachovával si Jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal. 46 Tak budú na tebe a na tvojom potomstve na znak a na znamenie až naveky. 47 Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, v radosti a šťastí, keď si mal hojnosť všetkého, 48 budeš o hlade a smäde, v nahote a nedostatku všetkého slúžiť svojim nepriateľom, ktorých Hospodin pošle na teba; položí ti železné jarmo na krk, kým ťa nezahubí. 49 Hospodin privedie na teba národ zďaleka; z konca zeme ako orol priletí národ, jazyku ktorého nebudeš rozumieť, 50 surový národ, ktorý nebude brať ohľad na starca, ani sa nezľutuje nad dieťaťom. 51 Bude jesť plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy, kým ťa nevyhubí - nenechá ti ani obilie, ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvojho dobytka ani prírastok tvojho drobného stáda, kým ťa nezničí. 52 Bude ťa sužovať vo všetkých tvojich osadách, kým nepadnú tvoje vysoké a opevnené hradby, na ktoré sa spoliehaš po celej svojej krajine, a bude ťa sužovať vo všetkých tvojich osadách, v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. 53 Počas obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh. 54 Aj najnežnejší a najrozmaznanejší muž spomedzi vás bude hľadieť závistivým okom na svojho brata a na svoju vlastnú ženu i na synov, ktorí mu ešte ostanú, 55 aby nemusel niektorému z nich dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezostane nič v obľahnutí a tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich osadách. 56 Aj najnežnejšia a najrozmaznanejšia žena spomedzi vás, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude závistivým okom hľadieť na svojho vlastného muža, na svojho syna a na svoju dcéru, 57 i na lôžko, ktoré pri pôrode vyjde z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obľahnutia a v tiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ v tvojich osadách. 58 Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, napísané v tejto knihe, ak sa nebudeš báť tohto slávneho a hrozného mena Hospodina, svojho Boha, 59 Hospodin spôsobí strašné rany tebe i tvojmu potomstvu, veľké a trvalé rany i zlé a trvalé choroby. 60 Obráti na teba všetky neduhy Egypta, ktorých si sa bál a ktoré sa prichytia na teba; 61 i všelijakú chorobu a všelijakú ranu, ktorá nie je zaznačená v knihe tohto zákona, uvedie na teba Hospodin, kým ťa nezničí. 62 Miesto toho, že by vás bolo ako nebeských hviezd, ostane vás len málo, pretože si neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha. 63 Ako sa Hospodin radoval z vás, keď vám dobre činil a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať Hospodin, keď vás vyhubí a zničí - tak budete vytrhaní z krajiny, ktorú idete zabrať. 64 Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca po druhý koniec zeme a budeš tam slúžiť iným bohom, z dreva a kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. 65 Ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoja, ani tvoja noha nebude mať odpočinutia. I tam ti dá Hospodin prestrašené srdce, hasnúci zrak a chradnúcu dušu. 66 Tvoj život pred tebou bude visieť na vlásku, a budeš sa báť v noci i vo dne, a nebudeš si istý ani svojím životom. 67 Ráno budeš vravieť: Keby už bol večer! a večer budeš vravieť: Keby už bolo ráno! pre ustrašenosť svojho srdca, ktorá ťa bude ľakať, a pre to, čo vlastnými očami uvidíš. 68 Hospodin ťa zavedie naspäť do Egypta na lodiach cestou, o ktorej som ti riekol: Neuvidíš ju viacej; tam sa budete predávať za otrokov a otrokyne svojim nepriateľom, ale nikto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú prikázal Hospodin Mojžišovi uzavrieť s Izraelcami v Moábsku, okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Chórebe.