Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Pamätné kamene

1 Mojžiš so staršími ľudu prikázal: Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam.
2 V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, postav si veľké kamene a natri ich vápnom; 3 napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš, aby si sa dostal do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti zasľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. 4 Keď prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Ébal tieto kamene, o ktorých vám dnes dávam príkaz, a natrite ich vápnom; 5 tam postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, oltár z kameňov, ktorých sa železom nedotkneš! 6 Z neokresaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obete Hospodinovi, svojmu Bohu, 7 obetuj obete spoločenstva, jedz ich tam a raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom. 8 Napíš na kamene všetky slová tohto zákona zreteľne a dôkladne.

Požehnanie z Gerizímu a kliatba z Ébalu

9 Potom Mojžiš a lévijskí kňazi prehovorili k celému Izraelu: Buď ticho a počúvaj, Izrael! Dnešného dňa si sa stal ľudom Hospodina, svojho Boha!
10 Preto poslúchaj hlas Hospodina, svojho Boha, a plň Jeho príkazy i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. 11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 Keď prejdete cez Jordán, títo nech sa postavia na vrchu Gerizím a nech žehnajú ľudu: Šimeón, Léví, Júda a Jissáchár, Jozef a Benjamín. 13 Nech sa postavia na vrchu Ébal a nech preklínajú títo: Rúben, Gád, Ašér, Zebulún, Dán a Naftálí. 14 A levíti nech nahlas prehovoria ku všetkým izraelským mužom: 15 Prekliaty muž, ktorý si zhotoví vyrezávanú alebo liatu modlu - ohavnosť je to Hospodinovi - dielo rúk remeselníka, a potajomky ju postaví. Všetok ľud nech odpovie: Amen! 16 Prekliaty, kto potupí svojho otca a svoju matku. Všetok ľud nech povie: Amen! 17 Prekliaty, kto preloží medzník svojho blížneho. Všetok ľud nech povie: Amen! 18 Prekliaty, kto pomýli slepého na ceste. Všetok ľud nech povie: Amen! 19 Prekliaty, kto prekrúca právo cudzinca, siroty a vdovy. Všetok ľud nech povie: Amen! 20 Prekliaty, kto spí so ženou svojho otca, lebo odokryl prikrývku svojho otca. Všetok ľud nech povie: Amen! 21 Prekliaty, kto spí s akýmkoľvek zvieraťom. Všetok ľud nech povie: Amen! 22 Prekliaty, kto spí so svojou sestrou, s dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky. Všetok ľud nech povie: Amen! 23 Prekliaty, kto spí so svojou testinou. Všetok ľud nech povie: Amen! 24 Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho. Všetok ľud nech povie: Amen! 25 Prekliaty, kto vezme úplatok za zabitie nevinnej osoby. Všetok ľud nech povie: Amen! 26 Prekliaty, kto nedodrží slová tohto zákona a neplní ich. Všetok ľud nech povie: Amen!