27. kapitola

Pamätné kamene

1 Mojžiš so staršími ľudu prikázal: Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam.
2 V ten deň, keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, postav si veľké kamene a natri ich vápnom; 3 napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš, aby si sa dostal do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti zasľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. 4 Keď prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Ébal tieto kamene, o ktorých vám dnes dávam príkaz, a natrite ich vápnom; 5 tam postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, oltár z kameňov, ktorých sa železom nedotkneš! 6 Z neokresaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obete Hospodinovi, svojmu Bohu, 7 obetuj obete spoločenstva, jedz ich tam a raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom. 8 Napíš na kamene všetky slová tohto zákona zreteľne a dôkladne.

Požehnanie z Gerizímu a kliatba z Ébalu

9 Potom Mojžiš a lévijskí kňazi prehovorili k celému Izraelu: Buď ticho a počúvaj, Izrael! Dnešného dňa si sa stal ľudom Hospodina, svojho Boha!
10 Preto poslúchaj hlas Hospodina, svojho Boha, a plň Jeho príkazy i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. 11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 Keď prejdete cez Jordán, títo nech sa postavia na vrchu Gerizím a nech žehnajú ľudu: Šimeón, Léví, Júda a Jissáchár, Jozef a Benjamín. 13 Nech sa postavia na vrchu Ébal a nech preklínajú títo: Rúben, Gád, Ašér, Zebulún, Dán a Naftálí. 14 A levíti nech nahlas prehovoria ku všetkým izraelským mužom: 15 Prekliaty muž, ktorý si zhotoví vyrezávanú alebo liatu modlu - ohavnosť je to Hospodinovi - dielo rúk remeselníka, a potajomky ju postaví. Všetok ľud nech odpovie: Amen! 16 Prekliaty, kto potupí svojho otca a svoju matku. Všetok ľud nech povie: Amen! 17 Prekliaty, kto preloží medzník svojho blížneho. Všetok ľud nech povie: Amen! 18 Prekliaty, kto pomýli slepého na ceste. Všetok ľud nech povie: Amen! 19 Prekliaty, kto prekrúca právo cudzinca, siroty a vdovy. Všetok ľud nech povie: Amen! 20 Prekliaty, kto spí so ženou svojho otca, lebo odokryl prikrývku svojho otca. Všetok ľud nech povie: Amen! 21 Prekliaty, kto spí s akýmkoľvek zvieraťom. Všetok ľud nech povie: Amen! 22 Prekliaty, kto spí so svojou sestrou, s dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky. Všetok ľud nech povie: Amen! 23 Prekliaty, kto spí so svojou testinou. Všetok ľud nech povie: Amen! 24 Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho. Všetok ľud nech povie: Amen! 25 Prekliaty, kto vezme úplatok za zabitie nevinnej osoby. Všetok ľud nech povie: Amen! 26 Prekliaty, kto nedodrží slová tohto zákona a neplní ich. Všetok ľud nech povie: Amen!