Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Obete z prvotín

1 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin do vlastníctva, zaberieš ju a budeš bývať v nej,
2 vezmi z prvotín všetkých poľných plodín, ktoré pozvážaš zo svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu. 3 Choď ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch, a povedz mu: Vyhlasujem dnes pred Hospodinom, tvojím Bohom, že som prišiel do krajiny, ktorú Hospodin prísahou našim otcom zasľúbil dať nám. 4 Vtedy kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina, tvojho Boha. 5 Potom sa ujmi slova a hovor pred Hospodinom, svojím Bohom: Môj otec bol blúdiacim Aramejcom; zostúpil do Egypta, žil tak ako cudzinec s malým počtom osôb, a stal sa veľkým, mocným a početným národom. 6 Ale Egypťania s nami zle nakladali, trápili nás a uvalili na nás ťažkú otrockú službu. 7 Keď sme volali k Hospodinovi, Bohu svojich otcov, Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak. 8 Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom, s veľkou hrôzou a so znameniami a zázrakmi. 9 Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 10 A teraz, hľa, priniesol som prvotinu plodín zeme, ktorú si mi dal, Hospodine! Polož to pred Hospodina, svojho Boha, pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, 11 raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti, ty i levíta i cudzinec, ktorý prebýva v tvojom prostredí. 12 Keď v treťom roku, v roku desiatku, úplne odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš ich levítovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby jedli v tvojich osadách a nasýtili sa, 13 povedz pred Hospodinom, svojím Bohom: Vyniesol som z domu, čo bolo posvätné, dal som to levítovi, cudzincovi, sirote a vdove, celkom podľa Tvojich prikázaní, ktoré si mi dal; ani jedno z Tvojich prikázaní som neprestúpil, ani som naň nezabudol. 14 Počas svojho smútku som z toho nejedol, ani som neodstránil z toho, keď som bol nečistý, ani som z toho neobetoval pre mŕtveho. Počúval som hlas Hospodina, svojho Boha, a urobil som všetko tak, ako si mi prikázal. 15 Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj svoj ľud, Izrael, i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Zmluva Hospodina s Izraelom

16 Dnes ti prikazuje Hospodin, tvoj Boh, plniť tieto ustanovenia a právne predpisy. Zachovávaj a plň ich celým srdcom a celou dušou.
17 Dnes si vyhlásil o Hospodinovi, že ti bude Bohom, že budeš kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho ustanovenia, Jeho príkazy a Jeho právne predpisy a že budeš poslúchať Jeho hlas. 18 Hospodin ťa priviedol dnes k vyhláseniu, že mu budeš vlastným národom, ako ti zasľúbil, a že budeš zachovávať všetky Jeho príkazy, 19 aby ťa v chvále, cti a sláve povýšil nad všetky národy, ktoré učinil, a aby si bol svätým ľudom Hospodinovi, svojmu Bohu, ako povedal.