Dve percentá (2 %)

24. kapitola

Predpisy o manželstve

1 Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije, a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, nech jej napíše prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svojho domu;
2 ak vyjde z jeho domu, odíde a vydá sa za iného muža, 3 a ak aj druhý muž ju znenávidí a napíše jej prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju zo svojho domu, alebo ak zomrie ten druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, 4 nesmie si ju prvý muž, ktorý ju predtým poslal preč, znovu vziať za ženu, keďže sa stala nečistou, lebo je to ohavnosťou pred Hospodinom. Neuvaľuj hriech na krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva. 5 Keď sa niekto stane novomanželom, nemusí ísť na vojnu, a nech sa mu neukladá nijaká povinnosť; nech bude uvoľnený pre svoju domácnosť na jeden rok a nech sa teší so svojou ženou, ktorú si vzal.

Zákony ľudskosti

6 Nech nikto neberie do zálohu ani ručný mlynček, ani vrchný žarnov, lebo tým by bral do zálohu život.
7 Ak bude niekto pristihnutý, že okráda niekoho spomedzi svojich bratov, spomedzi Izraelcov, a zaobchádza s ním ako s otrokom, a ak ho predá, nech zomrie taký zlodej; tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 8 Pri vyrážke malomocenstva bedlivo zachovávaj a plň všetko, čomu vás učia lévijskí kňazi; bedlivo plňte všetko, čo som vám prikázal. 9 Pamätaj, čo učinil Hospodin, tvoj Boh, Mirjame, keď ste tiahli z Egypta. 10 Ak požičiaš niečo svojmu blížnemu, nevkroč do jeho domu vziať si niečo do zálohu. 11 Postoj vonku a muž, ktorému požičiavaš, nech ti záloh vynesie von. 12 A ak je to chudobný muž, nechoď spať s jeho zálohom. 13 Rozhodne mu vráť jeho záloh pri západe slnka, aby si ľahol vo svojom plášti a blahorečil ti; ty však budeš spravodlivý pred Hospodinom, svojím Bohom. 14 Neutláčaj biedneho a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách. 15 Vyplať mu ešte v ten deň pred západom slnka mzdu, lebo je núdzny a netrpezlivo na ňu čaká; nech nevolá proti tebe k Hospodinovi; ináč budeš mať hriech. 16 Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov; každého nech potrestajú za vlastný hriech! 17 Neprekrúcaj právo cudzinca ani siroty a neber do zálohu vdovine šaty. 18 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Hospodin, tvoj Boh; preto ti prikazujem, aby si toto konal. 19 Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho; nech ostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20 Keď budeš obíjať svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy; nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. 21 Keď budeš oberať vinicu, nepaberkuj za sebou; nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. 22 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte; preto ti prikazujem, aby si toto robil.