Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Predpisy o vojenskej službe

1 Keď vytiahneš do vojny proti svojmu nepriateľovi a zbadáš kone, vozy a ľud početnejší ako ty, neboj sa ich, lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta.
2 Tesne pred bojom predstúpi kňaz a prehovorí k ľudu. 3 Povie im: Čuj, Izrael! Dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli! Nebojte sa, nemajte strach ani sa ich neľakajte, 4 lebo Hospodin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vám pomohol! 5 Potom predstavení nech takto prehovoria k ľudu: Je tu niekto, kto vystavil nový dom, ale ešte ho neposvätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne; a niekto iný by ho posvätil. 6 Kto vysadil vinicu a neprevzal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne; a niekto iný prevzal by ju do úžitku! 7 Kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne; niekto iný by si ju vzal. 8 Predstavení nech ďalej hovoria k ľudu takto: Kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyseľneli ako on. 9 Keď predstavení skon čia reč k ľudu, nech na čelo postavia veliteľov vojov. 10 Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si bojoval proti nemu, vyzvi ho k mieru. 11 Ak ti odpovie mierom a otvorí ti, všetok ľud, ktorý sa nachádza v meste, bude nútený u teba robotovať a slúžiť. 12 Ak sa však s tebou pokojne nedohodne a pustí sa s tebou do boja, obkľúč ho, 13 a keď ti ho Hospodin, tvoj Boh, vydá do rúk, ostrím meča pobi všetko mužské v ňom. 14 Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin, tvoj Boh. 15 Tak urob všetkým mestám veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria k mestám týchto národov. 16 Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, 17 lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, 18 aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu. 19 Ak budeš nejaké mesto obliehať dlhý čas a budeš bojovať proti nemu, aby si sa ho zmocnil, nevyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť; preto ich nevyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho obliehal? 20 Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovocným stromom, môžeš zničiť a vyrúbať a vystaviť si z neho opevnenie proti mestu, ktoré bojuje proti tebe - kým sa ho nezmocníš.