Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Útočištné mestá

1 Keď Hospodin, tvoj Boh, vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva, podmaníš si ich a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch,
2 oddeľ si tri mestá uprostred svojej krajiny - ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva - 3 uprav cestu k nim a na tri diely rozdeľ územie svojej krajiny, ktorú ti dáva do vlastníctva Hospodin, tvoj Boh, aby mal kam utiecť každý vrah. 4 Vrah, ktorý tam ujde, môže ostať nažive v takomto prípade: ak zabije blížneho neúmyselne - totiž ak predtým voči nemu neprechovával nenávisť. 5 Kto vyjde so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a so sekerou v ruke sa zaženie, aby zoťal strom, a sekera mu odpadne z poriska, zasiahne a usmrtí jeho blížneho, ten nech utečie do jedného z týchto miest a ostane nažive, 6 aby krvný pomstiteľ s rozhorčeným srdcom neprenasledoval vraha, aby ho nedostihol, pretože jeho cesta je priďaleká, a aby ho nezabil, pretože onen nebol hoden smrti, lebo predtým voči nemu neprechovával nenávisť. 7 Preto ti prikazujem: Oddeľ si tri mestá! 8 Ak Hospodin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú prisahal dať tvojim otcom, 9 pretože si sa usiloval zachovávať tento príkaz, ktorý ti dnes prikazujem - totiž, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, a kráčal po Jeho cestách po všetky dni - pridaj ešte ďalšie tri mestá k oným trom, 10 aby sa neprelievala nevinná krv v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva; ináč by bola na tebe vina za krv. 11 Ak by však bol niekto, kto by nenávidel svojho blížneho, a striehol by naň, prepadol by ho, a tak by ho udrel, že by zomrel, a utiekol by do jedného z týchto miest, 12 nech starší tohto mesta pošlú po neho, vezmú ho odtiaľ a vydajú ho do ruky krvného pomstiteľa; nech zomrie. 13 Tvoje oko nech sa nad ním nezľutuje, ale odstráň nevinne preliatu krv z Izraela; vtedy sa budeš mať dobre.

Ochrana medze

14 Neposúvaj medzu svojho blížneho, ktorú vymedzili predkovia v dedičnom vlastníctve, čo dostaneš do vlastníctva v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, zabrať.

Trest falošným svedkom

15 Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z akejkoľvek viny a z akéhokoľvek hriechu; nech je hriech, ktorého sa dopustil akýkoľvek, rozsudok bude platný na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov.
16 Ak povstane falošný svedok proti niekomu, a chce ho krivo obviniť z odpadlíctva, 17 nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, postavia pred Hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí budú v tom čase; 18 sudcovia nech dôkladne vyšetria záležitosť. Ak je ten svedok falošným svedkom, falošne svedčil proti svojmu bratovi, 19 urobte s ním tak, ako on zamýšľal vykonať svojmu bratovi. Tak odstráňte zlo zo svojho prostredia. 20 Keď sa to ostatní dopočujú, budú sa báť a nedopustia sa viac takého zla v tvojom strede. 21 Tvoje oko sa nezľutuje: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu!