Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Dôchodok kňazov a levítov

1 Kňazi, levíti, celý kmeň Léví, nebudú mať podiel ani dedičné vlastníctvo s Izraelom. Nech sa živia z ohňových obetí Hospodinových a z Jeho dedičného vlastníctva.
2 Avšak dedičné vlastníctvo nebudú mať medzi svojimi bratmi. Hospodin je ich dedičným vlastníctvom, ako im zasľúbil. 3 Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ovcu: kňazovi sa dá predná lopatka, čeľuste a žalúdok. 4 Daj mu prvotinu svojho obilia, i muštu a oleja, i prvotinu toho, čo nastriháš zo svojich oviec! 5 Lebo jeho si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, zo všetkých tvojich kmeňov, aby stál v službe mena Hospodinovho, on i jeho synovia po všetky dni. 6 A keď príde Lévíjec z niektorého tvojho mesta, odkiaľkoľvek z Izraela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k miestu, ktoré si vyvolí Hospodin, 7 smie konať službu v mene Hospodina, svojho Boha, ako všetci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hospodinom. 8 Nech užívajú rovnaký podiel bez ohľadu nato, čo ktorý predal z otcovského majetku.

Výstraha pred čarovaním a veštením

9 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov.
10 Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, 11 ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. 12 Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. 13 Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. 14 Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Zasľúbenie pravého proroka

15 Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov; toho poslúchajte -
16 celkom tak, ako si žiadal od Hospodina, svojho Boha, na Chórebe, v deň zhromaždenia, keď si hovoril: Nech viac nepočujem hlas Hospodina, svojho Boha, ani nech viac nevidím tento veľký oheň, aby som nezomrel. 17 Hospodin mi riekol: Dobré bolo, čo hovorili. 18 Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všetko, čo prikážem. 19 Kto však neposlúchne moje slová, ktoré vysloví v mojom mene, toho vezmem na zodpovednosť. 20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu nerozkázal hovoriť, alebo kto by prehovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zomrie! 21 Možno si pomyslíš: Ako poznáme, ktoré slovo nehovoril Hospodin? 22 Slovo, ktoré povie prorok v mene Hospodinovom, a neuskutoční sa ani nesplní, to je slovo, ktoré Hospodin nevyriekol. Z trúfalosti to hovoril prorok; neboj sa ho!