Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

1 Neobetuj Hospodinovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorých je chyba alebo akákoľvek zlá vec, lebo to je ohavné Hospodinovi, tvojmu Bohu! 2 Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Hospodina, tvojho Boha, a naruší Jeho zmluvu, 3 odíde slúžiť iným bohom a klaňať sa im, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som neprikázal, 4 a ak ti oznámia, a ty sa dopočuješ o tom, dôkladne to preskúmaj, a ak je to istá pravda, že sa takáto ohavnosť stala v Izraeli - 5 vyveď k svojim bránam muža alebo ženu, ktorí vykonali tento zlý čin, a takého muža alebo ženu ukameňuj až na smrť! 6 Na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov nech je usmrtený. Nemá byť usmrtený na základe svedectva jedného svedka. 7 Ruka svedkov nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruka všetkého ľudu. Tak odstráň zlo zo svojho stredu!

Najvyšší kňazský súd

8 Ak by ti bolo priťažko rozsúdiť pri sporných záležitostiach v tvojich mestách medzi jedným a druhým preliatím krvi, jedným a druhým právnym nárokom, jedným a druhým telesným ublížením, vyber sa a vystúp na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh,
9 choď k levítskym kňazom a k sudcovi v tom čase, spýtaj sa ich, a oni ti oznámia súdny výrok. 10 Potom konaj podľa výroku, ktorý ti oznámia z miesta, ktoré si vyvolí Hospodin, a snaž sa konať celkom tak, ako ťa poučia. 11 Konaj podľa poučenia, ktoré ti dajú, a podľa rozsudku, aký vynesú. Neuchýľ sa ani napravo ani naľavo od výroku, ktorý ti oznámia. 12 Kto by si však počínal trúfalo - a neposlúchol by kňaza, ktorý tam stojí v službe Hospodina, tvojho Boha, alebo sudcu - taký človek nech zomrie! Tak odstráň zlo z Izraela; 13 nech to všetok ľud počuje a bojí sa, a nech si viac trúfalo nepočína.

Zákon o kráľovi

14 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy;
15 ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa; nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojím bratom! 16 Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: Nevracajte sa už nikdy touto cestou! 17 Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce; nech si ani striebra ani zlata príliš mnoho nenahromadí! 18 Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levítskych kňazov. 19 Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona aj tieto ustanovenia a plniť ich, 20 aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov a aby neodbočil od príkazu ani napravo ani naľavo, aby dlho kraľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia.