Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

1 Neobetuj Hospodinovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorých je chyba alebo akákoľvek zlá vec, lebo to je ohavné Hospodinovi, tvojmu Bohu! 2 Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Hospodina, tvojho Boha, a naruší Jeho zmluvu, 3 odíde slúžiť iným bohom a klaňať sa im, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som neprikázal, 4 a ak ti oznámia, a ty sa dopočuješ o tom, dôkladne to preskúmaj, a ak je to istá pravda, že sa takáto ohavnosť stala v Izraeli - 5 vyveď k svojim bránam muža alebo ženu, ktorí vykonali tento zlý čin, a takého muža alebo ženu ukameňuj až na smrť! 6 Na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov nech je usmrtený. Nemá byť usmrtený na základe svedectva jedného svedka. 7 Ruka svedkov nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruka všetkého ľudu. Tak odstráň zlo zo svojho stredu!

Najvyšší kňazský súd

8 Ak by ti bolo priťažko rozsúdiť pri sporných záležitostiach v tvojich mestách medzi jedným a druhým preliatím krvi, jedným a druhým právnym nárokom, jedným a druhým telesným ublížením, vyber sa a vystúp na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh,
9 choď k levítskym kňazom a k sudcovi v tom čase, spýtaj sa ich, a oni ti oznámia súdny výrok. 10 Potom konaj podľa výroku, ktorý ti oznámia z miesta, ktoré si vyvolí Hospodin, a snaž sa konať celkom tak, ako ťa poučia. 11 Konaj podľa poučenia, ktoré ti dajú, a podľa rozsudku, aký vynesú. Neuchýľ sa ani napravo ani naľavo od výroku, ktorý ti oznámia. 12 Kto by si však počínal trúfalo - a neposlúchol by kňaza, ktorý tam stojí v službe Hospodina, tvojho Boha, alebo sudcu - taký človek nech zomrie! Tak odstráň zlo z Izraela; 13 nech to všetok ľud počuje a bojí sa, a nech si viac trúfalo nepočína.

Zákon o kráľovi

14 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy;
15 ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa; nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojím bratom! 16 Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: Nevracajte sa už nikdy touto cestou! 17 Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce; nech si ani striebra ani zlata príliš mnoho nenahromadí! 18 Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levítskych kňazov. 19 Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona aj tieto ustanovenia a plniť ich, 20 aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov a aby neodbočil od príkazu ani napravo ani naľavo, aby dlho kraľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia.