Dve percentá (2 %)

16. kapitola

Tri výročité slávnosti

1 Dbaj na mesiac ábíb! Vtedy usporiadaj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci ábíbe ťa Hospodin, tvoj Boh, v noci vyviedol z Egypta.
2 Obetuj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, z oviec a dobytka na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. 3 Nejedz pri tom nič kvasené; sedem dní jedz nekvasený chlieb, chlieb biedy - lebo naponáhlo si vyšiel z Egypta, aby si po všetky dni svojho života pamätal na deň, keď si vyšiel z Egypta. 4 Za sedem dní nech nevidno u teba kvasu na celom tvojom území; z mäsa, ktoré budeš obetovať večer v prvom dni, nezostane nič do rána. 5 Paschu nesmieš obetovať v ktoromkoľvek svojom mieste, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, 6 iba na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu; tam obetuj paschu večer, keď slnko zapadá, v čase, keď si vyšiel z Egypta. 7 Uvar ju a zjedz na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh; ráno sa smieš vrátiť a ísť do svojich stanov. 8 Šesť dní jedz nekvasený chlieb; siedmy deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Hospodina, tvojho Boha; nekonaj vtedy nijakú prácu. 9 Počítaj si sedem týždňov. Začni počítať sedem týždňov od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu. 10 Vtedy usporiadaj slávnosť týždňov na počesť Hospodina, svojho Boha. Čo bude môcť tvoja ruka dobrovoľne obetovať, daj podľa toho, ako ti požehná Hospodin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služobník i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, i cudzinec, i sirota i vdova, ktoré sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. 12 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj a plň tieto ustanovenia! 13 Slávnosť stánkov sväť sedem dní, keď pozbieraš úrodu z holohumnice a z kade. 14 Raduj sa vo svoj sviatok, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služobník i tvoja slúžka, i levíta, i cudzinec, i sirota i vdova, ktorí budú v tvojich mestách. 15 Sedem dní sväť Hospodinovi, svojmu Bohu, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, lebo ti požehná Hospodin, tvoj Boh, na celej tvojej úrode a pri každom tvojom počínaní. Preto sa raduj! 16 Tri razy do roka nech sa každý muž objaví pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Nech sa pred Hospodinom neukáže s prázdnymi rukami; 17 každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.

O ustanovení sudcov

18 Vo všetkých svojich mestách, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, ustanov si sudcov a úradníkov, a tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom.
19 Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. 20 Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zabral krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.

Tresty za modlárstvo

21 Neosaď si ašéru z nijakého dreva pri oltári Hospodina, svojho Boha, ktorý si zhotovíš.
22 Nepostav si nijaký posvätný stĺp, ktorý nenávidí Hospodin, tvoj Boh.