Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Tri výročité slávnosti

1 Dbaj na mesiac ábíb! Vtedy usporiadaj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci ábíbe ťa Hospodin, tvoj Boh, v noci vyviedol z Egypta.
2 Obetuj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, z oviec a dobytka na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. 3 Nejedz pri tom nič kvasené; sedem dní jedz nekvasený chlieb, chlieb biedy - lebo naponáhlo si vyšiel z Egypta, aby si po všetky dni svojho života pamätal na deň, keď si vyšiel z Egypta. 4 Za sedem dní nech nevidno u teba kvasu na celom tvojom území; z mäsa, ktoré budeš obetovať večer v prvom dni, nezostane nič do rána. 5 Paschu nesmieš obetovať v ktoromkoľvek svojom mieste, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, 6 iba na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu; tam obetuj paschu večer, keď slnko zapadá, v čase, keď si vyšiel z Egypta. 7 Uvar ju a zjedz na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh; ráno sa smieš vrátiť a ísť do svojich stanov. 8 Šesť dní jedz nekvasený chlieb; siedmy deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Hospodina, tvojho Boha; nekonaj vtedy nijakú prácu. 9 Počítaj si sedem týždňov. Začni počítať sedem týždňov od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu. 10 Vtedy usporiadaj slávnosť týždňov na počesť Hospodina, svojho Boha. Čo bude môcť tvoja ruka dobrovoľne obetovať, daj podľa toho, ako ti požehná Hospodin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služobník i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, i cudzinec, i sirota i vdova, ktoré sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. 12 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj a plň tieto ustanovenia! 13 Slávnosť stánkov sväť sedem dní, keď pozbieraš úrodu z holohumnice a z kade. 14 Raduj sa vo svoj sviatok, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služobník i tvoja slúžka, i levíta, i cudzinec, i sirota i vdova, ktorí budú v tvojich mestách. 15 Sedem dní sväť Hospodinovi, svojmu Bohu, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, lebo ti požehná Hospodin, tvoj Boh, na celej tvojej úrode a pri každom tvojom počínaní. Preto sa raduj! 16 Tri razy do roka nech sa každý muž objaví pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Nech sa pred Hospodinom neukáže s prázdnymi rukami; 17 každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.

O ustanovení sudcov

18 Vo všetkých svojich mestách, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, ustanov si sudcov a úradníkov, a tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom.
19 Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. 20 Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zabral krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.

Tresty za modlárstvo

21 Neosaď si ašéru z nijakého dreva pri oltári Hospodina, svojho Boha, ktorý si zhotovíš.
22 Nepostav si nijaký posvätný stĺp, ktorý nenávidí Hospodin, tvoj Boh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk