Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Odpúšťanie dlžôb

1 Na konci každého siedmeho roka odpúšťaj dlžoby.
2 Spôsob odpustenia bude: Každý veriteľ nech odpustí, čo požičal svojmu blížnemu; nech to nevymáha na svojom blížnom ani na svojom bratovi, lebo bolo vyhlásené Hospodinovo odpustenie dlžôb. 3 Na cudzincovi to smieš vymáhať, avšak svojmu bratovi odpusť, čo máš uňho. 4 Len aby nebolo u teba chudobného! - lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa plne požehná v krajine, ktorú ti dá zabrať ako dedičné vlastníctvo, 5 ale len ak bedlivo budeš počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, a snažne plniť každý príkaz, ktorý ti dnes dávam. 6 Lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná, ako ti sľúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať; budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký. 7 Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom, 8 ale štedro mu o tvor svoju ruku a požičaj mu nadostač toho, v čom má nedostatok! 9 Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel, že sa blíži siedmy rok, rok odpustenia dlžôb! aby si nehľadel bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič, ten by volal proti tebe k Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. 10 Ochotne mu daj, a nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto ti bude žehnať Hospodin, tvoj Boh, pri každom tvojom diele a pri každom tvojom počínaní. 11 Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Prepúšťanie hebrejských kúpených otrokov

12 Ak sa ti tvoj brat, Hebrejec alebo Hebrejka, predá a bude ti slúžiť šesť rokov, prepusť ho na siedmy rok na slobodu.
13 Keď ho budeš slobodného prepúšťať, nepusť ho s prázdnymi rukami. 14 Štedro ho obdar zo svojich oviec, zo svojej obilnice a zo svojej kade; daj mu z toho, čo ti požehnal Hospodin, tvoj Boh. 15 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa vykúpil Hospodin, tvoj Boh. Preto ti dnes toto prikazujem. 16 Ak ti však povie: Nechcem odísť od teba! pretože si obľúbil teba i tvoju domácnosť, keďže mu bolo dobre u teba, 17 vezmi šidlo a prebodni mu ucho na dverách a bude ti navždy otrokom. Tak urob aj svojej otrokyni. 18 Nech ti nepadne ťažko prepustiť ho na slobodu, lebo za šesť rokov ti vyslúžil dvojnásobnú mzdu nádenníka, a Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš robiť.

Prvorodené z dobytka

19 Všetko prvorodené mužského pohlavia, čo sa ti uliahne z dobytka a z oviec, zasväť Hospodinovi, svojmu Bohu! Na prvorodenom z dobytka nepracuj a prvorodené z oviec nestrihaj!
20 Pred Hospodinom, svojím Bohom, to jedávaj z roka na rok, ty i tvoja domácnosť, na mieste, ktoré si vyvolil Hospodin. 21 Ak však bude mať nejakú vadu, ak bude krivé alebo slepé alebo akokoľvek chybné, nesmieš ho obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu. 22 Vo svojich bydliskách smiete ho jesť, a to nečistý i čistý spolu ako gazelu alebo jeleňa. 23 Iba krv nejedz, vylej ju na zem ako vodu!