14. kapitola

Zákaz pohanských smútočných obradov

1 Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami.
2 Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom a teba si vyvolil Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby si bol Jeho vlastným ľudom.

Čisté a nečisté zvieratá

3 Nejedz nič ohavné!
4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza; 5 jeleň, gazela, srnec a kozorožec, antilopa, stepný tur a divá koza. 6 Jedzte všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, a to obidve kopytá úplne rozdvojené, a ktoré sú prežúvavce medzi zvieratami. 7 Avšak z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdvojené kopytá, nejedzte tieto: ťavu, zajaca ani skalného jazveca, lebo prežúvajú, avšak nemajú rozdelené kopytá - sú pre vás nečisté! 8 Ani ošípanú, lebo má rozdelené kopyto, ale neprežúva - je pre vás nečistá! Ich mäso nejedzte, ani sa nedotknite ich zdochliny! 9 Toto jedzte spomedzi všetkého, čo je vo vode: Jedzte, čo má plutvy a šupiny. 10 Avšak nejedzte nič, čo nemá plutvy ani šupiny - je to pre vás nečisté! 11 Všetko čisté vtáctvo jedzte! 12 Ale tieto z nich nesmiete jesť: orla, orlosupa ani čierneho supa, 13 kaňu, krahulca a nijaké druhy jastrabov, 14 ani nijaký druh krkavca, 15 ani pštrosa, kukučku, čajku a nijaké druhy sokola, 16 ani kuvika, výra a sovu, 17 ani pelikána, supa hnedého a kormorána, 18 ani bociana, ani nijaké druhy volaviek, ani dudka, ani netopiera. 19 Všetok okrídlený hmyz je pre vás nečistý. Nesmie sa jesť! 20 Všetko čisté vtáctvo jedzte! 21 Nejedzte nijakú zdochlinu! Cudzincovi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť alebo ju predá cudzozemcovi, lebo ty si pre Hospodina, svojho Boha, svätým ľudom. Nevar kozľa v mlieku jeho matky!

Desiatok

22 Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne dáva pole.
23 Na mieste, ktoré si Hospodin vyvolí, aby tam dal prebývať svojmu menu, jedz pred Hospodinom, svojím Bohom, desiatok zo svojho obilia, zo svojho muštu, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec, aby si sa učil po všetky dni báť sa Hospodina, svojho Boha. 24 Keby ti cesta bola priďaleká a nemohol by si to zaniesť - lebo priďaleko od teba by bolo miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, keď ťa požehná Hospodin, tvoj Boh - 25 speňaž to, vezmi uzlík peňazí do ruky a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh. 26 Za peniaze kúp všetko, čo sa ti zažiada: dobytok a ovce, víno alebo opojný nápoj a všetko, čo sa ti zachce, a jedz tam, pred Hospodinom, svojím Bohom, a raduj sa ty i tvoja domácnosť. 27 Levítu, ktorý je v tvojich bránach, neopusť, lebo nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou. 28 Na konci každého tretieho roka odovzdaj celý desiatok zo svojej úrody toho roku a zlož ho vo svojich bránach. 29 Keď potom príde levíta - ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou - alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech jedia a nasýtia sa, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.