Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Zákaz pohanských smútočných obradov

1 Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami.
2 Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom a teba si vyvolil Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby si bol Jeho vlastným ľudom.

Čisté a nečisté zvieratá

3 Nejedz nič ohavné!
4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza; 5 jeleň, gazela, srnec a kozorožec, antilopa, stepný tur a divá koza. 6 Jedzte všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, a to obidve kopytá úplne rozdvojené, a ktoré sú prežúvavce medzi zvieratami. 7 Avšak z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdvojené kopytá, nejedzte tieto: ťavu, zajaca ani skalného jazveca, lebo prežúvajú, avšak nemajú rozdelené kopytá - sú pre vás nečisté! 8 Ani ošípanú, lebo má rozdelené kopyto, ale neprežúva - je pre vás nečistá! Ich mäso nejedzte, ani sa nedotknite ich zdochliny! 9 Toto jedzte spomedzi všetkého, čo je vo vode: Jedzte, čo má plutvy a šupiny. 10 Avšak nejedzte nič, čo nemá plutvy ani šupiny - je to pre vás nečisté! 11 Všetko čisté vtáctvo jedzte! 12 Ale tieto z nich nesmiete jesť: orla, orlosupa ani čierneho supa, 13 kaňu, krahulca a nijaké druhy jastrabov, 14 ani nijaký druh krkavca, 15 ani pštrosa, kukučku, čajku a nijaké druhy sokola, 16 ani kuvika, výra a sovu, 17 ani pelikána, supa hnedého a kormorána, 18 ani bociana, ani nijaké druhy volaviek, ani dudka, ani netopiera. 19 Všetok okrídlený hmyz je pre vás nečistý. Nesmie sa jesť! 20 Všetko čisté vtáctvo jedzte! 21 Nejedzte nijakú zdochlinu! Cudzincovi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť alebo ju predá cudzozemcovi, lebo ty si pre Hospodina, svojho Boha, svätým ľudom. Nevar kozľa v mlieku jeho matky!

Desiatok

22 Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne dáva pole.
23 Na mieste, ktoré si Hospodin vyvolí, aby tam dal prebývať svojmu menu, jedz pred Hospodinom, svojím Bohom, desiatok zo svojho obilia, zo svojho muštu, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec, aby si sa učil po všetky dni báť sa Hospodina, svojho Boha. 24 Keby ti cesta bola priďaleká a nemohol by si to zaniesť - lebo priďaleko od teba by bolo miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, keď ťa požehná Hospodin, tvoj Boh - 25 speňaž to, vezmi uzlík peňazí do ruky a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh. 26 Za peniaze kúp všetko, čo sa ti zažiada: dobytok a ovce, víno alebo opojný nápoj a všetko, čo sa ti zachce, a jedz tam, pred Hospodinom, svojím Bohom, a raduj sa ty i tvoja domácnosť. 27 Levítu, ktorý je v tvojich bránach, neopusť, lebo nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou. 28 Na konci každého tretieho roka odovzdaj celý desiatok zo svojej úrody toho roku a zlož ho vo svojich bránach. 29 Keď potom príde levíta - ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou - alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech jedia a nasýtia sa, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk